Poreski zakoni

Predlog novih poreskih zakona za 2022. godinu

Ministarstvo finansija je objavilo Predloge sledećih zakona: Zakon o porezu na dohodak građana strana Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje strana Zakon o porezu na dobit pravnih lica Zakon o porezima na imovinu Zakon o porezima na upotrebu, držanje

Izmena pravilnika o transfernim cenama

Početkom oktobra meseca je izvršena izmena i dopuna Pravilnika o transfernim cenama  i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Sl. glasnik 95/2021). Prvom izmenom je predviđeno da se u delu

Dokapitalizacija

Oporezivanje dohotka ostvarenog u inostranstvu

Oporezivanje dohotka ostvarenog u inostranstvu Fizičko ste lice, državljanin ste Republike Srbije, a dohodak ostvarujete iz inostranstva. Da li I u kojim slučajevima terba da platite poreze i doprinose u Srbiji? Da bi se dobio pouzdan odogovor na ovo pitanje,

Transferne cene i pozajmice

Transferne cene i pozajmice – praktična pitanja

Transferne cene i pozajmice – Uvod Jedne od najčešćih tansakcija između povezanih lica, kada su transferne cene u pitanju, su pozajmice. Bilo da se radi o domaćim ili multinacionalnim, skoro da ne možete naći grupu firmi koja nema transferne cene

Povezana lica i transferne cene

Povezana lica i transferne cene

Zašto je identifikacija povezanih lica jedno od najvažnijih pitanja transfernih cena? Da li ima transfernih cena ako nema povezanih lica? Kako se definišu povezana lica i transferne cene za potrebe analize ? Zašto od pravilne identifikacije povezanih lica zavisi čitava

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Koji su to privremeni i povremeni poslovi Privremeni i povremeni poslovi predstavljaju poslove koji se obavljaju u kraćem vremenskom periodu. Uglavnom se ova vrsta poslova obavlja radi zamene odsutnog zaposlenog, usled povećanog obima posla, obavljanje sezonskih poslova tokom određenog perioda

Elektronski potpis

Elektronski potpis: zakonska neophodnost ili povećanje efikasnosti?

Šta je elektronski potpis? Na ovo pitanje ćemo Vam ponuditi dva odgovora. Praktičniji odgovor bi bio da je elektronski ili digitalni potpis vrsta tehnologije koju nam pruža elektronska komunikacija, a kojom se vrši provera autentičnosti potpisnika. Nešto suvoparniji odgovor bi

Payoneer u Srbiji

Payoneer u Srbiji

Payoneer u Srbiji kao aktuelna platforma za plaćanje Payoneer je kompanija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koja se bavi pružanjem finansijskih usluga, transfera novca putem interneta kao i uslugama digitalnog plaćanja. Payoneer u Srbiji se afirmisao kao način za

Zbog cega je vazno imati sveobuhvatan osnivački akt?

Zbog čega je važno imati sveobuhvatan osnivački akt?

Osnivački akt predstavlja konstitutivni akt privrednog društva, odnosno dokument koje društvo donosi u postupku svog osnivanja. Društvo može biti osnovano od strane jednog ili više fizičkih ili pravnih lica. Ukoliko društo osniva jedno lice, osnivački akt ima formu odluke o

PayPal u Srbiji

PayPal u Srbiji

PayPal Holdings, Inc. je američka kompanija koja upravlja svetskim sistemom internet plaćanja pod nazivom PayPal.  Plaćanje preko interneta predstavlja alternativu tradicionalnim neelektronskim metodama plaćanja kao što su plaćanje u gotovini i čekovima. Servis PayPal u Srbiji je dostupan od 2013.

transferne cijene

Transferne cijene u Crnoj Gori

Transferne cijene – uvod Uloga  multinacionalnih  preduzeca  (MNP)  u  svetskoj  trgovini dramatično se uvećala poslednjih decenija. Rast MNP postavlja sve komplikovanije zahteve za oporezivanje kako poreskim upravama, tako i samim MNP s obzirom na to da se pravila oporezivanja MNP

Ispit za ovlašćenog računovođu

Ispit za ovlašćenog računovođu

Sticanje licence za profesionalno zvanje Ovlašćeni računovođa Savez računovođa i revizora Srbije, kao punopravni član Međunarodne federacije računovođa (IFA),  organizuje ispite za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu po računovodstvenom obrazovnom standardu ROS-31, Međunarodnim standardima edukacije za profesionalne računovođe (IES 1-8)

Rad od kuće – poreski tretman izdataka

Rad od kuće – poreski tretman izdataka

Rad od kuće i ugovor o radu Za ocenu poreskog efekta rada od kuće u smislu izdataka koji se odnose na zaposlene, potrebno je analizirati aspekte tri zakona: Zakona o Radu, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima

novčanih tokova

Model za projekciju novčanih tokova

’’Plan je ništa, planiranje je sve.’’ Dvajt Ajzenhauer, predsednik SAD (1953 – 1961) Nije nikakva novost kada bismo Vam rekli da prema prognozama najznačajnijih ekonomskih institucija  nova ekonomska kriza, izazvana epidemijom SARS – CoV – 2 virusa (koronavirus), će biti

MSFI 16

Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa

Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa Početno priznavanje imovine i obaveza Ukoliko zakup ispunjava definicije predviđene MSFI 16, društvo u knjigama priznaje obavezu po osnovu zakupa i pravo korišćenja imovine (predmeta zakupa)  u aktivi. Obaveza po osnovu zakupa

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital

Kako optimizovati ulaganja u neto obrtni kapital Neto obrtni kapital (u daljem tekstu: NWC) predstavlja nivo neophodnog kapitala koji će biti zadržan u obrtnim sredstvima (obavezama). Iznos neto obrtnog kapitala se izračunava kao zbir zaliha, potraživanja od kupaca, i druge

Izrada budžeta kompanije – tehnička strana budžetiranja

Zašto je proces budžetiranja neophodan za kompaniju? Budžet je jedan od mehanizama za kontrolu implementacije poslovne strategije. Na osnovu strategije i definisanih ciljeva kompanije, pristupa se kvantifikovanju očekivanih kretanja i perfomansi putem budžeta kompanije. Poređenjem ostvarenja sa projektovanim kategorijama, odnosno

MSFI 16

Ugovor sa direktorom

Ugovor sa direktorom – osnovne karakteristike Ugovor sa direktorom karakterističan je po tome što se njime ugovaraju razne vrste stimulacija za direktora kao što su: Ciljevi (KPI) koji predstavljaju uslove za obračun bonusa Zaštita od drugih nepovoljnih izmena ugovorenih uslova