Novi računovodstveni standardi poput MSFI 15 - Prihodi i MSFI 16 Zakup, te novi zakon o računovodstvu značajno su uticali na računovodstveno okruženje korporacija. Stoga, WTS tim ima nameru da pomogne svojim klientima, kroz nezavisne preglede finansijskih izveštaja u cilju otkrivanja evenutalnih neusklađenosti sa novim propisima.

Vaše potrebe

  • Potrebna Vam je nezavisna ocena da li su finansijski izveštaji i poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i MSFI
  • Želite da budete sigurni da će vaša računovodstvena i interna dokumentacija biti u skladu sa lokalnim propisima
  • Želite da usaglasite procedure Grupe sa lokalnim procedurama
  • Potreban Vam je mesečni pregled Vašeg računovodstva sa preporukama stručnog tima o rizicima i mogućnostima

Naš odgovor

  • Pregled vaših periodičnih izveštaja sa aspekta usklađenosti sa međunarodnim standardima i lokalnom regulativom
  • Kontinuirana mesečna podrška u Vašem računovodstvenom i finansijskom upravljanju
  • Mesečni izveštaj sa detaljnim i kvalitetnim zaključcima o neusklađenostima sa zakonom i sa preporukama za poboljšanje trenutnog stanja
  • Pregled i izrada potrebih obračuna u skladu sa novim standardima kao što su MSFI 15 - Prihodi i MSFI 16 - Zakup