Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa

Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa

Početno priznavanje imovine i obaveza

Ukoliko zakup ispunjava definicije predviđene MSFI 16, društvo u knjigama priznaje obavezu po osnovu zakupa i pravo korišćenja imovine (predmeta zakupa)  u aktivi.

Obaveza po osnovu zakupa predstavlja diskontovani iznos svih budućih plaćanja po osnovu zakupa u periodu zakupa, usklađeno za sva varijabilna plaćanja, garantovani ostatak vrednosti, cenu korišćenja opcije otkupa i eventualne kazne za raskid zakupa.

Pravo korišćenja predmeta zakupa u aktivi priznaje se u iznosu početno izmerene obaveze, usklađeno za sva avansna plaćanja, popuste, inicijalne direktne troškove, izdatke za demontažu i obnavaljanje lokacije.

Naknadno odmeravanje

Nakon inicijalnog priznavanja društvo vrši amortizaciju prava korišćenja predmeta zakupa shodno procenjenom periodu zakupa.  Društvo priznaje trošak kamate kao razliku između nominalnih plaćanja i diskontovanog iznosa. Istovremeno, obaveza se umanjuje za iznos nominalnog plaćanja korigovano za trošak kamate (efekat diskontovanja).

Radi jednostavnosti razumevanja kako MSFI 16 utiče na EBITDA i sturkturu izvora finansiranja, u ovom članku nisu detaljno objašnjeni uslovi priznavanja i vrednovanja imovine i obaveza, već je fokus na proceni uticaja na navedene kategorije.

VIŠE O PRIMENI STANDARDA POGLEDAJTE U OKVIRU OVE PREZENTACIJE NA STRANI ZA PREUZIMANJE

Uticaj na EBITDA i bilans stanja

Dakle, prema novom standardu svi troškovi se prezentuju „ispod“ EBITDA (postoje samo troškovi amortizacije i kamate), dok se prema prethodnom standardu MRS 17, troškovi prezentuju iznad EBITDA.

U nastavku sledi primer. Društvo u bilansu uspeha ima dobitak od 500,000 EUR, pre priznavanja troškova zakupa, kamate i amortizacije. Troškovi zakupa na godišnjem nivou su 120,000.  Dakle, ako se primeni MRS 17, koji je do sada bio u primeni,  EBITDA iznosi 380,000, dok u slučaju primene MSFI 16, EBITDA iznosi 500,000, što je za 32% veći iznos.

Imajući u vidu ostale pretpostavke (period zakupa 6 godina i kamatna stopa od 4%) godišnja amortizacija iznosi 104,843, dok kamata iznosi 25,162. Posledično, neto dobitak pre oporezivanja u slučaju primene MSFI 16 iznosi 369,995 dok je prema MRS 17 dobitak ekvivalentan EBITDA i iznosi 380,000. Efektivna poreska stopa je 15% i u jednom i u drugom slučaju, jer se prema poreskim propisima, poreska amortizacija prava korišćenja predmeta zakupa priznaje u visini računovodstvene amortizacije. Na kraju isteka perioda zakupa, efekat na neto rezultat je nula.

U vezi sa navedenim sprovedena su i neformalna istraživanja, pa je uzorak od 4000 kompanija koje se licitiraju na  berzama pokazao da je primena MSFI 16 dovela do rasta EBITDA za 15%.

Uticaj na bilans stanja

Što se tiče bilansa stanja, primena MSFI 16 povećava ukupne obaveze, odnosno umanjuje učešće kapitala u ukupnim izvorima finansiranja. U nastavku sledi primer.

U bilansu stanja uzete su sledeće pretpostavke, pre primene MSFI 16. Imovina društva iznosi 4,000,000, kapital 2,000,000 i obaveze 2,000,000. Nakon primene MSFI 16 društvo evidentira imovinu sa pravom korišćenja u iznosu od 629,056 i obavezu po osnovu zakupa u istom iznosu. Nakon primene MSFI 16, ukupne obaveze su se povećale za 31%.

Učešće kapitala u ukupnoj imovini iznosi 50% pre primene MSFI 16, dok je u slučaju primene MSFI 16 ovaj racio nepovoljniji i iznosi 43%.

Početak primene MSFI 16 “Zakup”

MSFI 16 “Zakup” se primenjuje po objavljivanju zvaničnog prevoda od strane Ministarstva finansija. Standard  će biti u primeni za sve periode koji počinju u 2020. godini ako se prevod objavi u toku 2020. godine (prema nezvaničnim informacijama standard će biti preveden u toku godine).

Dozvoljena je primena standarda i pre zvaničnog prevoda.

Shodno novom Zakonu o računovodstvu i mala i mikro lica mogu da se odluče za primenu punih standarda, pa ako je to slučaj i ta društva, osim srednjih i velikih mogu da primene MSFI 16.

Ukoliko želite da implementirate standard javtie se našem stručnom timu. 

 

Uticaj MSFI 16 na EBITDA i strukturu bilansa