Domaće i međunarodne kompanije suočavaju se sa sve složenijim poreskim okruženjem, poreskim zakonodavstvom i zahtevima od strane države koji postaju sve kompleksniji.

U cilju minimiziranja rizika i procene poreskog rizika odluka koje se donose od strane direktora, menadžera i drugog finansijskog osoblja Vam može pomoći WTS tim kroz sledeće usluge:

  • Poresko savetovanje u oblasti poreza na dobit pravnih lica zasnovano na lokalnoj regulativi
  • Priprema ili pregled poreskog bilansa pravnog lica (PB1)
  • Priprema ili pregled prijave poreza na dobit i svih relevantnih dodataka (OK, OA, SU, i ostali)
  • Određivanje najoptimalnije strukture u slučaju poslovanja sa povezanim licima iz inostranstva
  • Priprema izveštaja o transfernim cenama
  • Analiza uticaja BEPS regulative na poreske obveznike
  • Stalna poslovna jedinica - utvrđivanje statusa, vođenje evidencija i podnošenje poreske prijave
  • Poresko savetovanje u vezi poreza na dohodak građana i relevantnih doprinosa

Zahvaljujući našem kombinovanom iskustvu, stečenom u poreskim odeljenjima značajnih kompanija, konsultantskim firmama i poreskoj upravi, u dobroj smo poziciji da se na najinovativniji i najpouzdaniji način pozabavimo čak i najsloženijim pitanjima korporativnog oporezivanja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.