Česte promene u računovodstvenom okruženju u Srbiji predstavlja veliki izazov za računovođe. Ove promene su naročito posledica usklađivanja lokalnih računovodstvenih propisa sa propisima EU, primeni MSFI za mala i srednja preduzeća. Pored toga, proces izveštavanja i pripreme različitih mesečnih izveštaja za menadžment i proces pripreme izveštaja za potrebe zvaničnog izveštavanja postaju sve intenzivniji.

Računovodstvene usluge

VAŠE POTREBE

 • Zahtevate profesionalno i odgovorno računovodstvo i usluge podrške u finansijama
 • Potrebni su vam interni akti u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i MSFI
 • Želite da usaglasite procedure Grupe sa lokalnim procedurama
 • Potreban vam je obračun zarada sa optimalnim porezima i doprinosima
 • Potrebno je da imate tačne i na vreme pripremljene izveštaje u skladu sa kompanijskim pravilima i lokalnim propisima

NAŠ ODGOVOR

 • Računovodstvo, finansijska operativa i druge usluge podrške, MSFI, US GAAP savetovanje
 • Priprema internih akata i dokumentacije u skladu sa važećim propisima
 • Implementacija internih procedura i kontrola
 • Tačno obračunat i minimalan trošak radne snage
 • Priprema bilansa stanja i uspeha, novčanih tokova i ostalih izveštaja na mesečnom/kvartalnom/ godišnjem niovu za potrebe menadžmenta i statutarne potrebe

Upitnik za usluge računovodstva 

Mesečni računovodstveni pregled

VAŠE POTREBE

 • Potrebna Vam je nezavisna ocena da li su finansijski izveštaji i poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i MSFI
 • Želite da budete sigurni da će vaša računovodstvena i interna dokumentacija biti u skladu sa lokalnim propisima
 • Želite da usaglasite procedure Grupe sa lokalnim procedurama
 • Potreban Vam je mesečni pregled Vašeg računovodstva sa preporukama stručnog tima o rizicima i mogućnostima

NAŠ ODGOVOR

 • Naši računovodstveni stručnjaci su u mogućnosti da Vam obezbede kontinuiranu (mesečnu podršku) u Vašem računovodstvenom i finansijskom upravljanju, pregledom Vaših mesečnih ostvarenja, bilansa uspeha, bilansa stanja, izveštaja o novčanim tokovima itd
 • Mi nudimo mesečni izveštaj sa detaljnim i kvalitetnim zaključcima o neusklađenostima sa zakonom i sa preporukama za poboljšanje trenutnog stanja

Mesečna podrška u MSFI i računovodstvenim pitanjima

Naš tim Vam stoji na raspolaganju za podršku u Vašim svakodnevnim računovodstvenim pitanjima, a posebno u vezi načina knjiženja (priznavanja i vrednovanja) pojedinih stavki aktive i pasive, prihoda i rashoda u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno lokalnim propisima, sastavljanja završnog računa ili izveštaja za potrebe menadžmenta.

Obim našeg angažovanja definiše se u dogovoru sa klijentom, a obično podrazumeva angažman našeg tima u određenom fondu časova na mesečnom nivou. Na svaki upit klijenta u vezi računovodstvenih pitanja koja se javljaju u njegovim transakcijama, naš tim pruža svoje stručno mišljenje, rasuđivanje ili preporuku, pozivajući se kako na relevantne standarde, računovodstvene principe i regulativu.

Priprema godišnjih (periodičnih) finansijskih izveštaja

Potrebno je da sastavite završni račun ili periodični finansijski izveštaj?

U okviru naših usluga nudimo izradu i podršku u vezi izrade završnog računa koji uključuje pun set finansijskih izveštaja u skladu sa relevantnim okvirom za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Takođe, naš tim Vam stoji na raspolaganju za podršku i izradu periodičnih izveštaja za potrebe grupe ili menadžmenta (reporting), kao što su funkcionalni bilans uspeha, bilans stanja, cash flow report, izveštaji o profitabilnosti, izveštavanje o ključnim performansama uspeha (KPI) i slično.

Implementacija računovodstvenog sistema i statutarnih internih akata

U okviru ove usluge nudimo sledeća rešenja:

 • Podrška klijentima u odabiru i implementaciji ERP rešenja i računovodstvenih programa, testiranje usklađenosti ERP-a sa relevantnim zakonima
 • Priprema računovodstvenih politika u skladu sa zakonom i IFRS-om
 • Izrada Pravilnika o računovodstvu u skladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i ostalih internih dokumenata
 • Izrada Pravilnika o popisu i ostale dokumenacije u vezi popisa u skladu sa zakonima
 • Implementacija kontnog okvira i podešavanje cost centara

Usluge obračuna zarada

U okviru ove usluge, u mogućnosti smo da obezbedimo sledeća rešenja za klijenta:

 • Obračun zarada u skladu sa postojećim zakonima
 • Predaja poreskih prijava za sve zaposlene
 • Prijava i odjava zaposlenih kod nadležnih organaž
 • Optimizacija poreza i doprinosa
 • Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Radni odnosi: priprema ugovora o radu sa zaposlenima, internog pravilnika o radu i ostalih obveznih akata

Odnosi sa revizorima

Da li su finansijski izveštaji Vaše kompanije predmet revizije?

Naš stručni tim je u mogućnosti da Vam pruži podršku u odnosima sa revizorima. Mi smo u mogućnosti da im pomognemo u razumevanju računovodstvene prirode Vašeg biznisa: kako se određene pozicije aktive, kapitala, obaveza, prihoda i rashoda prezentuju u Vašim finansijskim izveštajima. Ova usluga Vam može pomoći da dobijete pozitivno revizorsko mišljenje o Vašim finansijskim izveštajima.

Sa druge strane, možemo Vam pomoći u razumevanju revizorskih preporuka i njihovoj implementaciji u Vaš računovodstveni sistem.