Poreski obveznici često sebi postavljaju pitanje da li bi poreski izdaci bili manji da je transakcija izvšena na neki drugačiji način, a u skladu aa zakonom? Ili, na koji način transakcija može da bude sprovodena, a da toga nismo svesni?

Različitim strukturiranjem transakcija, na zakonom dozvoljen način, moguće je ostvariti poreske uštede kao jedan od vidova poreke optimizacje ili umanjiti poreske rizike.

Poreska optimizacija, pored poreskih ušteda, podrazumeva i smanjenje poreskih rizika, kao i planiranje dinamike poreskih izadaka, što ima uticaja na novčani tok privrednog društva.

Mogućnost poreske optimizacije u konkretnom slučaju zavisi i od strukture kompanije, odnosno grupe kompanija, broja povezanih lica u okviru kompanije, prirode poslovnih operacija odnosno, delatnosti u kojoj kompanija posluje.

Da bi se postigla u zadovoljavajućem obimu, poreska optimizaicja zahteva temaljan i proaktivan pristup.

WTS pomaže poreskim obveznicima da, u skladu za poreskim i drugim zakonima sagledaju mogućnosti optimizacije i strukturanja svojih transakcija na efikasan način.