Poreski obveznici često sebi postavljaju pitanje da li bi poreski izdaci bili manji da je transakcija izvšena na neki drugačiji način, a u skladu sa zakonom? Ili, na koji način transakcija može da bude sprovodena, a da toga nismo svesni? Kako se može izvršiti poreska optimizacija?

Šta je poreska optimizacija?

Različitim strukturiranjem transakcija, na zakonom dozvoljen način, moguće je ostvariti pozitivne poreske efekte kao jedan od vidova poreke optimizacije ili umanjiti poreske rizike.

Poreska optimizacija, pored poreskih ušteda, podrazumeva i smanjenje poreskih rizika, kao i planiranje dinamike poreskih izdataka, što ima uticaja na novčani tok privrednog društva.

Mogućnost poreske optimizacije u konkretnom slučaju zavisi i od strukture kompanije, odnosno grupe kompanija, broja povezanih lica u okviru kompanije, prirode poslovnih operacija odnosno, delatnosti u kojoj kompanija posluje.

Da bi se postigla u zadovoljavajućem obimu, poreska optimizacija zahteva temaljan i proaktivan pristup.

WTS poreski tim Vam može pomoći da, u skladu za poreskim i drugim zakonima, sagledate mogućnosti optimizacije i strukturiranja svojih transakcija na efikasan način.