Osnivanje novog biznisa ili projekta

Želite li da pokrenete novi biznis ili projekat?

Naš tim je u mogućnosti da Vam pruži dragocene usluge, od analize same ideje sa pravnog, tržišnog i finanijskog aspekta do pripreme detaljnog poslovnog modela i plana. Ukoliko finalni rezultati ispune Vaše zahteve mi bismo mogli da Vam pomognemo u osnivanju kompanije kod relevantnih institucija i pripremi sve zahtevane pravne dokumentacije u skladu sa srpskim zakonodavstvom, uspostavljenim računovodstvenim i poreskim zahtevima. Unutar ove uslužne linije nudimo Vam:

 • Osnivanje kompanije uključujući svu pravnu i računovodstvenu podršku u poslovanju
 • Izrada poslovnih modela i planova
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Analiza tržišta i okruženja
 • Podrška u obezbeđivanju subvencija Vlade
 • Izrada investicionih projekata

Unapređenje poslovnih procesa

Želite li da unapredite trenutni sistem poslovnih aktivnosti?

Naš cilj je da klijentima pružimo optimizaciju svih poslovnih procesa i procedura koje za rezultat imanju merljive efekte u pogledu uštede u troškovima i vremenu. Stoga smo, na osnovu analize potreba i iskustava naših klijenata, kooperanata i partnera, razvili sledeće vrste usluga:

 • Optimizacija poslovnih procesa: finansije, nabavka, ljudski resursi, fakturisanje itd
 • Implementacija internih procedura za sve procese i uspostavljanje mehanizama internih kontrola
 • Podrška u implementaciji novog ERP softvera
 • Analiza organizacione strukture i poboljšanja u organizacionom dizajnu
 • Procedure za odobravanje poslovnih transakcija sa različitih nivoa i pozicija u kompaniji
 • Izrada poslovnih planova i modela
 • Operativno restrukturiranje

Poboljšavanje trenutnog poslovnog modela i rezultata

U okviru ove usluge spremni smo da Vam ponudimo sledeća rešenja:

 • Upravljanje ključnim indikatorima performansi
 • Priprema budžeta kompanije, projektovanje prihoda i rashoda
 • Uspostavljanje kreditne politike i utvrđivanje kreditne politike za klijente
 • AR i AP Menadžment i optimizacija novčanih tokova
 • Outsourcing pozicije CFO-a ili biznis kontrolora
 • Pregovori sa bankama, revizorima i ostalim finansijskim institucijama

Usluge upravljanja rizicima

Neizvesnost je centralna tačka rizika. Rizik ima dva lica: u isto vreme je simbol opasnosti i simbol mogućnosti. U poslovanju, kompanije pokušavaju da maksimiraju svoje mogućnosti i da minimiziraju svoje opasnosti. U cilju razumevanja opasnosti, kompanije treba da razumeju posledice izbijanja nepovoljnih događaja. Izglednost- verovatnoća izbijanja nepovoljnog događaja, i posledica- rezultat događaja, su dve komponente koje utvrđuju intenzitet rizika.

Naš tim stručnjaka je u mogućnosti da Vam pomogne u identifikovanju rizika, analizi rizika i pripremi akcionog plana u cilju minimiziranja negativnih efekata određenih vrsta rizika.

Nakon identifikacije relevantnih rizika, neophodno je da ih analiziramo, utvrdimo verovatnoću i posledicu svakog rizika. Možemo Vam pomoći u izvršenju analize različitih rizika, kao što su:

 • Analiziranje rizika promene potencijala prodaje
 • Analiziranje rizika promene nabavnih cena i ostalih uslova nabavke
 • Analiziranje deviznog rizika
 • Analiziranje rizika promene cene hartija od vrednosti
 • Analiziranje kamatnog rizika
 • Analiziranje rizika nelikvidnosti
 • Analiziranje kreditnog rizika
 • Analiziranje rizika kapitala

Značajan aspekt analize rizika je njegova ocena i utvrđivanja njegovog intenziteta, koji je kombinacija verovatnoće i posledica. Nakon toga, Vi odlučujete da li je rizik prihvatljiv ili da je dovoljno ozbiljan da bi se preduzele određene preventivne aktivnosti.

Pravno savetovanje

U saradnji sa našom partnerskom advokatskom kancelarijom, obezbeđujemo Vam sledeće usluge merljive vrednosti:
  Korporativno i poslovno pravo:
 • Osnivanje nove kompanije u Srbiji i priprema osnivačkih akata
 • Priprema komercijalnih i finansijskih sporazuma/ugovora svih vrsta u skladu sa lokalnim propisima
 • Podrška u pripremi adekvatnih međukompanijskih ugovora o distribuciji i uslugama (nabavka, prodaja, management fee, royalty fee)
 • Izrada svih vrsta internih akata u skladu za propisima
 • Zastupanje klijenata kod poreskih vlasti i APR-a
 • Usklađivanje aktivnosti kompanije sa lokalnim zakonodavstvom
 • Izrada žalbe i zastupanje u poresko-pravnim postupcima
 • Radno pravo:
 • Izrada kompletne dokumentacije u vezi sa radnim pravom (ugovori o radu, ponude za zaključenje aneksa, aneksi, rešenja o otkazu, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji)
 • Savetodavne usluge iz oblasti propisa kojima se regulišu radni odnosi
 • Izrada menadžerskih ugovora
 • Zaštita podataka:
 • Regulatorne promene koje donosi Uredba o zaštiti podataka o ličnosti odnose se na promenu tradicionalnih pravnih instituta, ali i na uvođenje novih. Vlada Republike Srbije predložila je novi Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji u velikoj meri sadrži odredbe Uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti. Naš tim Vam stoji na raspolaganju radi usklađenja Vašeg poslovanja sa propisima iz oblasti zaštite podataka.
 • Javno privatna partnerstva (JPP):
 • Usluge u vezi s projektima JPP, uključujući i projekte koji podrazumevaju obnovljive izvore energije, upravljanje otpadom, infrastrukturu, zaštitu okoline i prirodnih resursa
 • Stručna pomoć u početnim fazama, uključujući regulatorni okvir, potencijalne obaveze kao i komunikaciju privatno-javnog sektora u završnoj fazi projekta, uključujući dobijanje relevantnih dozvola, izgradnju i upravljanje objektima
 • M&A:
 • Savetovanje u raznim pitanjima vezanim za kupovinu akcija, udela ili imovine
 • Savetovanje kod zajedničkih ulaganja i prilikom preuzimanja
 • Pravni Due Dilligence u M&A transakcijama
 • Izrada celokupne transakcione dokumentacije