Naš tim Vam stoji na raspolaganju za podršku u Vašim svakodnevnim računovodstvenim pitanjima, a posebno u vezi načina knjiženja (priznavanja i vrednovanja) pojedinih stavki aktive i pasive, prihoda i rashoda u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MSFI) odnosno lokalnim propisima, sastavljanja završnog računa ili izveštaja za potrebe menadžmenta.

Obim našeg angažovanja definiše se u dogovoru sa klijentom, a obično podrazumeva angažman našeg tima u određenom fondu časova . Na svaki upit klijenta u vezi računovodstvenih pitanja koja se javljaju u njegovim transakcijama, naš tim pruža svoje stručno mišljenje, rasuđivanje ili preporuku, pozivajući se kako na relevantne standarde, računovodstvene principe i regulativu.

WTS usluge iz oblasti MSFI savetovanja uključuju, ali se neograničavaju na:

  • MSFI 16 - Zakup: Izrada excel modela, obračun prizavanja imovine i obaveza, šeme knjiženja, poreski efekti
  • MSFI 15 - Prihodi: Uskađivanje sa standardom, izrada metodologije za prizavanje prihoda, rešavanje kompleksnih pitanja
  • MRS 19 - Akturaski obračuni
  • Analiza poreskih efekata primene MSFI-a
  • Savetovanje iz oblasti primene drugih standarda
  • Izrada napomena uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI
  • Izrada računovodstvenih politika u skladu sa MSFI
  • Pisanje zahteva za izdavanje mišljenja Ministarstva finansija