Nedovoljno jasne zakonske odredbe? Neujednačena poreska praksa? Kompleksne transakcije?

Svakodnevno se suočavamo sa raznim poreskim pitanjima. Specifične transakcije nose sa sobom brojne poreske rizike, posebno u današnjim uslovima koje karakteriše transfomracija biznis modela, pojava specifičnih zahteva vlasnika i menadžmenta, novih tehnologija, kompleksne međunarodne transakcije i transakcije sa nematerijalnom imovinom.

U nedostatku poreske prakse po raznim poreskim pitanjima, kao i usled nedovoljno jasnih zakonskih odredbi u odnosu na konkretne situacije u praksi, tumаčenje pоreskih zаkоnа оd strаne pоreskih vlаsti često se razlikuje u odnosu na tumačenje poreskog obveznika.

WTS pomaže poreskim obveznicima u analizi poreskog tretmana transakcije na bazi stručne i sudske prakse, imajući pritom u vidu i stavove Ministarstva finansija i Poreske uprave za sva konkretna pitanja.

Naše analize su sveobuhvatne u odnosu na sve vrste poreza i dopirnos većoj sigurnosti i minimiziranju rizika poreskih obveznika.