Potrebno Vam je da proverite “poresko zdravlje” određenog privrednog subjekta ili vaše kompanije? Poreska kontrola od strane WTS tima pomaže poreskim obveznicima da budu spremni za poresku kontrolu od strane poreske uprave, i da u potpunosti usklade svoje poslovanje sa poreskim propisima.

Poreska kontrola pomaže identifikovanju poreskog rizika.  To je polazna osnova ne samo kod transakcija preuzimanja kompanija, već i kod tekućeg poslovanja i predstavlja osnovni deo analize sveukupnog korporativnog rizika.

Poreska kontrola ili poreski due diligence predstavlja dijagnostifikovanje poreskih rizika kod pravnog lica koje je predmet ove analize, kao i identifikovanje neusklađenosti sa relevantnim poreskim zakonima. Predmet due dilligence-a su obično sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim akcentom na porez na dobit, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana.

Ovakva provera zakonitosti poslovanja se koristi od strane menadžmenta odnosno vlasnika poreskog obveznika ili investitora koji nastoji da izvrši ulaganje li preuzimanje udela u vlasništvu poreskog obveznika

Poreski due dilligence omogućava poreskom obvezniku da na vreme preduzme korektivne akcije i donese relevantne odluke, kao i da uspostavi relevantnu poresku strategiju u skadu sa poreskim zakonima.

WTS ima razvijenu metodologiju za ocenu poreskih rizika i sprovođenje due diligence analize koja efikasno dijagnostifikuje značajne rizike i nepravilnosti u poslovanju, sa poreskog aspekta.