Poreski savetnik – uloga i značaj za pojedinca, državu i društvo

Poreski savetnik – uloga i značaj za pojedinca, državu i društvo

Jedan dan dete dolazi iz vrtića i pita me: „Tata, koji je tvoj posao?“. Nisam znao kako da mu objasnim čime sa ja bavim, a da on to može da objasni svojim drugarima. Rekao sam mu da pomažem drugim ljudima i firmama da uspešno rade svoj posao. Nije mi delovalo da mu je bilo jasno šta radim, kao ni drugim ljudima, čiji posao nije direktno povezan sa porezima, a ni mnogima od njih.

Tada sam počeo da razmišljam… Kako se podrazumeva da deca tog uzrasta  znaju šta rade policajci, lekari, inženjeri, vatrogasci, piloti, čistači ulica, učitelji, majstori, muzičari, sportisti…, i žele da budu neko od njih kada porastu,  a ne da ne žele da postanu poreski savetnici, već ni ne znaju da neko takav uopšte postoji?

Da li je to posledica našeg odnosa prema porezima i državi,  ili odnosu države prema nama i poreskim savetnicima, ili poreskih savetnika prema svojoj profesiji? Zašto mi, država, društvo u celini, pa i sami poreski savetnici ne shvataju značaj ove profesije?

Da li smo se nekada zapitali zašto je naplata poreza selektivna i na niskom nivou, zašto se prikupljena sredstva troše nenamenski i zašto mi, koji plaćamo poreze i tim novcem zadovoljavamo naše zajedničke potrebe, imamo takav odnos prema profesiji koja je povezana sa značajnim delom našeg dohotka.

Ako stvorimo drugačiju percepciju prema poreskim savetnicima i postanemo svesni njihove uloge i značaja, kako za pojedince tako i za državu i društvo u celini, možda će i deca u vrtićima želeti da jednog dana postanu poreski savetnici.

Smatram da je ova profesija podjednako važna, kao i gore navedene, ako ne i važnija, i da može biti značajan činilac u napretku čitavog društva.

Nadam se da ćete iz narednih izlaganja zaključiti zašto tako mislim i šta su preduslovi da se to i ostvari.

Poreski savetnik – formalna uloga

Poreski savetnici su fizička ili pravna lica koja posreduju između državnih poreskih organa i poreskih obveznika, savetujući poreske obveznike kako da ispune svoje poreske obaveze.

Posredovanjem između državnih poreskih organa i poreskih obveznika poreski savetnici pružaju usluge davanja saveta o poreskim pitanjima, samooporezivanju, popunjavanju poreske prijave, pružanju pomoći pri sastavljanju finansijskog izveštaja, zastupanju poreskog obveznika u poreskim postupcima pred poreskim organom ili sudom, kao i u slučaju rešavanja svih poreskih pitanja izuzev zastupanja u krivičnim postupcima protiv poreskog obveznika.

Shodno rastu direktnih stranih investicija, kao i sve češćeg obavljanja poslovanja izvan granica zemlje, zanimanje poreskog savetnika dobija na sve većem značaju u društvu.

Upravo iz navedenih razloga poreski savetnik bi trebalo da dobro poznaje poresko zakonodavstvo kao i poresko zakonodavstvo drugih država oličenih pre svega u bilateralnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Poreski savetnik i poreski obveznici

U ovom delu će biti reči o odnosu poreskog savetnika i poreskih obveznika, dok će u narednim izlaganjima biti više reči o problemima profesije i ulozi u društvu kao celini.

U jednoj rečenici, osnovna uloga poreskog savetnika u odnosu na poreskog obveznika je da optimizuje poreske izdatke u zakonskim okvirima i minimizira poreske rizike.

Međutim, u praksi poresko savetovanje se kreće između dve krajnosti, koje u najvećoj meri i doprinose negativnoj reputaciji poreskih savetnika.

U jednu krajnost idu konsultanti  koji se prvenstveno bave citiranjem zakona, i pozivanjem na sva moguća ograničenja odgovornosti, bez davanja konketnog saveta klijentu. Kada dobijete savet od ovakvih konsultanata često se zapitate zašto ste istog i angažovali jer ste i sami mogli da pročitate zakon i druge propise.

U drugu krajnost idu konsultanti koji savetuju poreske obveznika da zaobilaze zakonske odredbe, i uveravaju ih da je sve moguće i izvodljivo bez obzira da li je u skladu sa zakonom. Neki poreski obveznici koji nemaju svest o značaju plaćanja poreza i posledicama neplaćanja, mogu i prihvatiti ovakve savete, ne razmišljajući o posledicama, koje mogu voditi i krivičnoj, a ne samo prekršajnoj odgovornosti.

Navedene konsultante ne bih ni nazvao poreskim savetnicima. Uloga poreskog savetnika u pravom smislu te reči je da poreskom obvezniku iznese prednosti i nedostatke postupanja na jedan ili drugi način, uzimajući u obzir njegovo poslovanje, zakonsku regulativu, poresku i sudsku praksu, kao i verovatnoću da se svaki od ponuđenih scenarija i ostvari.

Od poreskog savetnika se ne može očekivati da umesto poreskog obveznika donosi odluke, ali može dati relevantne informacije koje će pomoći da poreski obveznik donese najbolju moguću odluku u datim okolnostima uz minimiziranje rizika.

Poreski savetnik mora da razume vaš biznis

Pravi poreski savetnik mora da razume vaš biznis jer isti savet može imati različite efekte u različitim biznisima ili kod različitih subjekata u istom biznisu.

Prilikom izbora poreskog savetnika ključno je da postavite određena pitanja na osnovu kojih ćete zaključiti da li poreski savetnik poznaje vaš biznis. Ako odgovori nisu adekvatni i njima niste zadovoljni trebalo bi razmisliti o njegovom angažovanju. Od poreskog savetnika koji ne razume vaš biznis ne možete dobiti odgovarajući poreski savet, jer poreski tretman transakcije često zavisi od toga na koji način će ista biti strukturirana.

S druge strane pd poreskog savetnika koji razume vaš biznis pored dobrog poreskog, može dobiti i dobar poslovni savet. U praksi se sve češće dešava da poreski obveznici angažuju savetnike za poreska pitanja, a da se potom saradnja odnosno angažman proširi i na poslovno savetovanje.

Poreski savetnik treba da ukaže i na ono što niste pitali

Pravi poreski savetnik analizom mora obuhvatiti prošle, postojeće i buduće poreske implikacije transakcija sa stanovišta svih poreskih oblika.

Bez obzira na konkretan angažman za koji ste potražili usluge poreskog savetovanja, ključno je da prilikom odgovora dobijete i napomenu da li konkretna transakcija ima ili pak nema implikacije na ostale poreske oblike. Takođe, konkretna transakcija može imate implikacije koje se odnose na prošli, sadašnji i budući period.

Neretko se dešava da upravo na osnovu ovih napomena odustanete od određene transakcije dok je detaljnije ne ispitate sa aspekta drugih poreza jer inicijalno niste bili svesni njihovih uticaja. Može se dogoditi i da prilikom analize tekućih implikacija utvrdite da je ista uticala ili može uticati na prethodne i/ili buduće poreske obaveze i da u skladu sa tim donesete odgovarajuću odluku.

Poreski savetnik utvrđuje koji podaci su relevantni

Jedna od ključnih stvari prilikom izbora poreskog savetnika je da se opredelite za onog u koga može imati puno poverenje.Dodatno, da bi poreski ili bilo koji savet druge vrste bio kvalitetan pravi poreski savetnik mora biti upoznat sa svim relevantnim činjenicama. U praksi se često dešavaju situacije da poreski obveznici određene činjenice ne smatraju bitnim ili relevantnim za konkretan angažman ili da nemaju poverenja u izabranog savetnika pa da ih prosto prećute ili ih ne iznesu u potpunosti, a one upravo mogu biti ključne za dobijanje adekvatnog saveta.

Evo i jednog primera iz prakse.

Gospođa, čiji je muž prodao nekretninu (stan) i kupuje drugu za rešavanje njihovog stambenog pitanja, angažovala je naš tim da utvrdi poreske implikacije sa aspekta poreza na kapitalnu dobit odnosno da li postoji obaveza plaćanja istog ili ne. Analizirajući sve dostupne informacije koje su nam dostavljene utvrđeno je da su svi uslovi za poresko oslobođenje propisani zakonom ispunjeni i da klijent neće biti u obavezi da plati predmetni porez.

Posle određenog vremena, pomenuta gospođa nam se obratila prilično uznemirena i neprijatnim tonom nas obavestila da im je stiglo rešenje iz Poreske uprave prema kome mora da plati navedeni porez.

Uvidom u rešenje smo došli do zaključka da je Poreska uprava utvrdila da gospođa ima još jedan stan na svoje ime te da je zaista u obavezi da plati predmetni porez.

Kada smo pitali gospođu zašto nam nije rekla da ima još jedan stan na svoje ime, odgovorila je: “To je stančić od 40 kvadrata, nisam smatrala da to treba da vam pominjem.”

Poreski savetnik – investicija ili trošak

Uopšte, a naročito u periodu krize, kao što je poslednja izazvana virusom COVID19, vlasnici i menadžeri firmi imaju posebnu odgovornost prema svim stejkholderima. Ključno za poslovanje je da se u momentu neizvesnosti donose dobre i odgovarajuće poslovne odluke.

Jedna od odluka koja će svakako doći na razmatranje odnosno preispitivanje se odnosi na potrebu za uslugama poreskog savetovanja i savetovanja uopšte, kao i redukcije ovih troškova.

Pre razmatranja da li redukovati izdatke za poresko savetovanje, postavlja se pitanje da li poresko savetovanje treba posmatrati kao trošak ili investiciju?

Nadam se da ćete nakon čitanja ovog teksta moći sami da zaključite.

Mada kod nas nije razvijeno poresko savetovanje pojedinaca, isto važi i za njih. Zanemarivanje značaja redovnog izmirenja poreskih obaveza može rezultirati značajno višim poreskim izdacima u budućnosti.

Status poreskog savetnika u zakonodavstvu Republike Srbije

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji institut poreskog savetnika je uveden u zakonodavstvo Srbije i predviđeno da se ova oblast definiše posebnim zakonom. U pomenutom zakonu je data definicija poreskog savetnika kao lica koje obavlja poslove poreskog savetovanja poreskog obveznika u poreskom postupku.

Ukoliko poseduje i punomoćje, poreski savetnik može nastupati kao poreski punomoćnik poreskog obveznika za obavljanje poslova kao što su primanje poreskih akata, podnošenje poreske prijave, plaćanje poreza i slično.

Uvođenjem kategorije zanimanja poreskog savetnika u zakonodavstvo Republike Srbije država je pokazala nameru da obezbedi sigurniju naplatu poreza. Poreski savetnik predstavlja kvalifikovano zanimanje kojim bi se bavila renomirana i proverena fizička i pravna lica i koje bi smanjilo rizik vršenja krivičnog dela utaje poreza. Navedeno bi rezultiralo boljom naplatom poreza, što bi se nesumnjivo odrazilo i na rast budžetskih prihoda i javnih investicija.

Koliko se u praksi otišlo daleko?

Iako je zanimanje poreskog savetnika  definisano Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji  još 2002. godine, dalje od toga se nije otišlo. Od tada, ni jedan propis nije donet kojim bi bila utvrđena pravila o načinu i postupku sticanja dozvole za obavljanje ove delatnosti. Time se nije ostvario glavni razlog zakonskog afirmisanja profesije poreskog savetnika. Mada je navedenim zakonom predviđeno donošenje posebnog zakona koji reguliše ovu oblast, isti do danas nije donet. Pre nekoliko godina bila je formirana radna grupa koja je sastavila nacrt zakona, međutim iz nepoznatih razloga od donošenja istog se odustalo.

Nepostojanje propisa koji bi uredili delatnost poreskog savetnika rezultiralo je pojavom velikog broja fizičkih i pravnih lica koji ne poseduju potrebna formalna i stručna znanja o obavljanju ove delatnosti. Sve navedeno je prouzrokovalo suprotne posledice od onih zbog koje je i poreski savetnik u mnogim zemljama institucionalizovan kao posebna kategorija zanimanja. Tu pre svega mislimo na degradiranje značaja poreza za pojedinca, državu i društvo u celini.

Praksa u zemljama Evropske unije?

U većini zemalja Evropske unije propisano je da osobe koje žele da postanu poreski savetnici moraju imati završen fakultet ili višu stručnu školu.

Takođe jedan od uslova za obavljanje ove delatnosti je i radno iskustvo koje se razlikuje od zemlje do zemlje. Tako se u Nemačkoj, na primer, pravi razlika u zavisnosti od toga da li je lice završilo fakultet ili je na praktičnom stručnom usavršavanju (Nemački: Ausbildung). Ukoliko je lice steklo fakultetsko obrazovanje, potrebno je da u zavisnosti od vrste studija ima dve do četiri godine praktičnog iskustva u poslovima poreskog savetovanja.

Pored navedenih uslova, u većini zemalja Evropske unije je potrebno položiti i završni ispit za sticanje licence poreskog savetnika koji se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Umesto zaključka

Kako promeniti svest poreskih obveznika o značaju plaćanja poreza i države prema trošenju poreskih sredstava? Nema dileme da je to dugotrajan proces imajući u vidu naše kulturno, sociološko i istorijsko nasleđe kao i trenutno stanje. Međutim, od nečega se mora krenuti.

Mislim da bi najbolje bilo da poreski savetnici prvo urede svoje dvorište i time daju primer svim ostalima. I ne samo daju primer, već da budu inicijatori promena kod ostalih.

Od jasnog definisanja uloge i uređenja profesije poreskog savetnika koristi treba da imaju sve zainteresovane strane:

 • Poreski obveznici
 • Država
 • Društvo u celini
 • Sami poreski savetnici

Benefiti poreskih obveznika bi se ogledali u:

 • Optimizaciji iznosa poreza koji se plaća
 • Minimiziranju rizika od potencijalnih prekrišajnih i krivičnih sankcija
 • Kvalitetnijem zadovoljenju potreba koje se ostvaruje kroz zajedničke usluge i korišćenje javnih dobara

Benefiti države bi se ogledali u:

 • Efikasnijoj naplati poreza jer bi poreski savetnici jedan do kontrole naplate preuzeli na sebe
 • Većoj naplati poreza, jer bi poreski obveznici postali svesniji značaja plaćanja poreza
 • Efikasnijoj alokaciji prikupljenih poreskih prihoda

Benefiti poreskih savetnika bi se ogledali u:

 • Poboljšanju društvenog I materijalnog položaja poreskih savetnika
 • Unapređenju znanja I iskustva
 • Ličnom, moralnom i profesinalnom razvoju

Benefiti društva bi se ogledali u:

 • Poboljšanju položaja svih izdržavanih kategorija društva,
 • Unapređenju životnog standarda i blagostanja čitavog društva
 • Kvalitetnijem zadovoljenju potreba koje se ostvaruje kroz zajedničke usluge i korišćenje javnih dobara

Da bi se sve ovo ostvarilo neophodna je reforma države u odnosu prema poreskim obveznicima i poreskim savetnicima, kao i promena odnosa poreskih obveznika prema državi I poreskim savetnicima.

Kako izaći iz začaranog kruga?

Mišljenja sam da bi poreski savetnici trebalo da imaju ključnu ulogu u tom procesu. Da bi imali ključnu ulogu moraju steći kredibilitet. Da bi stekli kredibilitet moraju prvo urediti svoju profesiju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.

Poreski savetnik – uloga i značaj za pojedinca, državu i društvo