Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede Republike Srbije je objavilo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima. Nacrtom Zakona su predviđene sledeće najbitnije izmene odnosno dopune postojećeg Zakona: Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa Nacrtom Zakona je

Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Najznačajnije najavljene izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Prva veća promena odnosi se na deo Zakona kojim se reguliše iznos osnovice doprinosa

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o porezu na dohodak građana. Najavljene najznačajnije izmene Zakona o porezu na dohodak građana 1.  Menja se Zakon u delu koji se odnosi na koja se primanja neće plaćati porez

Izmene Zakona o poreskom postupku i Zakona o porezima na imovinu

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezima na imovinu. Najavljene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Uvodi se obaveza komercijalnim bankama da na zahtev Poreske

Paušal: Najava novih pravila oporezivanja i testa samostalnosti agencija

Prema najavama Vlade Republike Srbije, novim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji bi stupio na snagu od 1. januara 2020.godine predviđa se test samostalnosti paušalaca (paušal agencija). Nedoumice u trenutnoj regulativi Prema trenutnoj regulativi, nameće se pitanje da

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV – u  se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Propisane su sledeće najbitnije izmene: Dodavanje članova koji se odnose na “Vrednosne vaučere” Novododatim članovima se uređuje poreski tretman transakcija sa aspekta PDV -a

Nacrt novog Zakona o računovodstvu

Novim nacrtom Zakona o računovodstvu pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene: Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema njihovoj veličini. Najznačajnija promena se odnosi na kriterijum poslovnih prihoda za srednja i

Autorska naknada? Poreski tretman naknade koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu iz Irske za smeštanje podataka na serverima tog nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu

Poreski tretman naknade koju, u cilju daljinskog ispitivanja (trenutne) ranjivosti svog informacionog sistema, rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu iz Irske koje tu proveru vrši (iz inostranstva) koristeći sopstvene aplikacije, kao i naknade koju rezidentno pravno lice (korisnik)

PDV tretman kada IT kompnaija obezbedi preduzetnicima/paušalcima da u njenom prostoru, uz korišćenje njene opreme, obavljaju poslove računarskog programiranja bez plaćanja naknade za korišćenje tog prostora i opreme

Da li obveznik PDV ima obavezu obračunavanja i plaćanja PDV po osnovu toga što je obezbedio da u njegovom poslovnom prostoru, uz korišćenje njegove opreme, preduzetnici koje je taj obveznik PDV angažovao za poslove računarskog programiranja, obavljaju predmetne poslove bez

Mišljenje MF u vezi sa obavezom podnošenja poreske prijave za strano fizičko lice koje je upućeno na rad Srbiji kod rezidentnog lica, pri čemu nerezidetno lice fakturiše usluge rezidentnom licu na ime rada ovog fizičkog lica

Da li fizičko lice – stranac, upućeno na privremeni rad u Republiku Srbiju u povezano pravno lice u Srbiji od strane nerezidentnog pravnog lica registrovanog u inostranstvu, ima obavezu prijavljivanja dohotka putem samooporezivanja na obrascu PP OPO poreske prijave ili

Poreski tretman naknade koju rezidentno pravno lice − obveznik plaća nerezidentnom pravnom licu po osnovu ugovora o zastupanju, a u skladu sa kojim nerezidentno pravno lice pronalazi kupce i korisnike usluga obveznika, kako u Republici Srbiji, tako i u drugim državama

“Saglasno odredbi člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01 95/18, u daljem tekstu Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku

Kada rezidentni obveznik, kao sticalac licence, nema obavezu plaćanja autorske naknade nerezidentnom pravnom licu davaocu licence, koji, po tom osnovu, a u visini predmetne autorske naknade povećava svoje učešće u kapitalu obveznika, da li postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku?

“Odredbom člana 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01 … 95/18, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na

Postupanje Poreske uprave u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenim

Imajući u vidu Mišljenje Ministarstva Finansija u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenima, u Sektoru za kontrolu Poreske uprave u toku je izrada “Uputstva za kontrolu uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”. Između ostalog,