Nacrt novog Zakona o računovodstvu

Novim nacrtom Zakona o računovodstvu pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene: Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema njihovoj veličini. Najznačajnija promena se odnosi na kriterijum poslovnih prihoda za srednja i

Autorska naknada? Poreski tretman naknade koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu iz Irske za smeštanje podataka na serverima tog nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu

Poreski tretman naknade koju, u cilju daljinskog ispitivanja (trenutne) ranjivosti svog informacionog sistema, rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu iz Irske koje tu proveru vrši (iz inostranstva) koristeći sopstvene aplikacije, kao i naknade koju rezidentno pravno lice (korisnik)

PDV tretman kada IT kompnaija obezbedi preduzetnicima/paušalcima da u njenom prostoru, uz korišćenje njene opreme, obavljaju poslove računarskog programiranja bez plaćanja naknade za korišćenje tog prostora i opreme

Da li obveznik PDV ima obavezu obračunavanja i plaćanja PDV po osnovu toga što je obezbedio da u njegovom poslovnom prostoru, uz korišćenje njegove opreme, preduzetnici koje je taj obveznik PDV angažovao za poslove računarskog programiranja, obavljaju predmetne poslove bez

Mišljenje MF u vezi sa obavezom podnošenja poreske prijave za strano fizičko lice koje je upućeno na rad Srbiji kod rezidentnog lica, pri čemu nerezidetno lice fakturiše usluge rezidentnom licu na ime rada ovog fizičkog lica

Da li fizičko lice – stranac, upućeno na privremeni rad u Republiku Srbiju u povezano pravno lice u Srbiji od strane nerezidentnog pravnog lica registrovanog u inostranstvu, ima obavezu prijavljivanja dohotka putem samooporezivanja na obrascu PP OPO poreske prijave ili