Česte promene u računovodstvenom okruženju u Srbiji predstavlja veliki izazov za računovođe. Ove promene su naročito posledica usklađivanja lokalnih računovodstvenih propisa sa propisima EU, primeni MSFI za mala i srednja preduzeća, i novih računovodsvenih propisa. Pored toga, proces izveštavanja i pripreme različitih mesečnih izveštaja za menadžment i proces pripreme izveštaja za potrebe zvaničnog izveštavanja postaju sve intenzivniji.

Vaše potrebe

 • Zahtevate profesionalno, pravovremeno i odgovorno računovodstvo
 • Potrebni su vam interni akti u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i MSFI
 • Potrebna vam je usklađenost izveštavanja sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
 • Želite da usaglasite procedure Grupe sa lokalnim procedurama
 • Potreban vam je obračun zarada sa optimalnim porezima i doprinosima
 • Potrebno je da imate tačne i na vreme pripremljene izveštaje u skladu sa kompanijskim pravilima i lokalnim propisima
 • Potrebne su vam usluge podrške u finansijama

Naš odgovor

 • Računovodstvene usluge, finansijska operativa i druge usluge podrške
 • Usklađenost sa MSFI i Zakonom o računovodstvu
 • Priprema internih akata i dokumentacije u skladu sa važećim propisima
 • Implementacija internih procedura i kontrola
 • Tačno obračunat trošak radne snage
 • Priprema bilansa stanja i uspeha, novčanih tokova i ostalih izveštaja na mesečnom/kvartalnom/ godišnjem niovu za potrebe menadžmenta i statutarne potrebe

Naše usluge baziraju se na globalnim WTS standardima kvaliteta koji podrazumevanju implementaciju i sprovođenje internih kontrola i procedura u vezi sa pruženim uslugama uključujući i "4 eyes" princip.