Međunarodni računovodstveni standard 19 – Primanja zaposlenih ima za cilj propisivanje načina računovodstvenog obuhvatanja i obelodanjivanja primanja zaposlenih.

U skladu sa standardom primanja zaposlenih uključuju:

  • kratkoročna primanja zaposlenih (primanja koja će biti isplaćena u periodu od 12 meseci nakon završetka godišnjeg izveštajnog perioda u kome su zaposleni pružali relevantne usluge)
  • primanja po prestanku zaposlenja
  • ostala dugoročna primanja zaposlenih
  • otpremnine

Ovaj standard je najveću pažnju poklonio primanjima po prestanku zaposlenja. U Republici Srbiji ovakvim oblikom primanja se smatraju otpremnine koje se isplaćuju prilikom redovnog odlaska u penziju u skladu sa Zakonom, u dvostrukom iznosu prosečne zarade. Obzirom da će zaposleni tek u budućem periodu otići u penziju, obračun po ovom osnovu je složen i zahteva primenu aktuarskih tehnika.

Za razumevanje aktuarskih tehnika bitno je imati u vidu aktuarske metode vrednovanja i aktuarske pretpostavke koje se koriste. Takođe bitno je da se primanja pripišu onom periodu u kojima su zaposleni radili.

WTS tim je specijalizovan za izradu aktuarskih obračuna i izračunavanje rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju.

Takođe, korišćenje aktuarskih tehnika je neophodno koristiti i kada je reč o ostalim dugoročnim primanjima zaposlemih.

Najčešći oblik dugoročnih primanja u Republici Srbiji u skladu sa ovim standardom su jubilarne nagrade. U skladu sa Zakonom o radu kompanija ima pravo da utvrdi pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i po tom osnovu ima obavezu da izvrši određeno rezervisanje.

WTS tim Vam može pomoći i prilikom izrade aktuarskih obračuna i rezervisanja koja se odnose na jubilarne nagrade kao i kod drugih vrste aktuarskih obračuna i razervisanja.

POGLEDAJTE POSEBAN ČLANAK NA TEMU AKTUARSKOG OBRAČUNA.