Elektronski potpis: zakonska neophodnost ili povećanje efikasnosti?

Šta je elektronski potpis?

Na ovo pitanje ćemo Vam ponuditi dva odgovora.

 • Praktičniji odgovor bi bio da je elektronski ili digitalni potpis vrsta tehnologije koju nam pruža elektronska komunikacija, a kojom se vrši provera autentičnosti potpisnika.
 • Nešto suvoparniji odgovor bi bila zakonska definicija: “elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili logički povezani sa drugim (potpisanim) podacima u elektronskim obliku tako da se elektronskim potpisom potvrđuje integritet tih podataka i identitet potpisnika”.

Za koji god od prethodna dva odgovora da se opredelite shvatićete da je elektronski potpis vrsta potpisa koja je data, za razliku od klasičnog potpisa (hemijskom) olovkom, u elektroskom obliku. Elektronski oblik potpisa (odnosno elektronski potpis) propisan je Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Elektronski potpis je zapravo skup podataka u elektronskom obliku koji potvrđuju identitet njegovog potpisnika. Kao takav, elektronski potpis može biti stavljen samo na neki dokument u elektronskom obliku (elektronski dokument). Jednom stavljen na elektronski dokument, elektronski potpis predstavlja garanciju da ništa u dokumentu nije naknadno promenjeno. Jednako kao i dokument koji je potpisan u papirnoj formi, potpisani elektronski dokument ima vidljiv datum kada je potpisan.

Čemu služi elektronski potpis?

Ukoliko biste hteli kratak odgovor, a prethodni pasus ste pročitali, onda Vam je jasno da elektronski potpis služi za potpisivanje elektronske dokumentacije i identifikacije samog potpisnika. Međutim elektronski potpis je i više od toga. Elektronski potpis je i ušteda, ubrzanje, modernizacija.

Osim što se njime vrši identifikacija i autentifikacija samog potpisnika, elektronski potpis ima brojne prednosti u odnosu na klasični potpis olovkom. Njime se naime postiže povećanje efikasnosti samog poslovanja Vaše kompanije koje se ogleda u nekim od sledećih stavki:

 • Ubrzanje razmene dokumentacije
 • Ušteda troškova kurirskih službi
 • Ušteda troškova čuvanja dokumentacije
 • Veća transparentnost u poslovanju
 • Optimalna alokacija ljudskih resursa
 • Jednostavni su za upotrebu
 • Poboljšavaju tačnost dokumenata
 • Poboljšavaju korisničke usluge

Ukratko, elektronski potpis predstavlja preduslov digitalizaciji Vašeg poslovanja. Digitalizacija će imati brojne pozitivne efekte koje će rezultirati povoljnijom slikom Vaše kompanije, u odnosu na period pre njegovog uvođenja.

Kako se dobija elektronski potpis?

Elektronski potpis možete koristiti tek kada za to budete dobili ovlašćenje sertifikacionog tela koje e upisano u Registar sertifikacionih tela. Setifikaciono telo (CA – Certification Authority) predstavlja posrednika u elektronskoj komunikaciji između Vas i strane sa kojom komunicirate, odnosno pregovarate.

Kvalifikovani elektronski sertifikat se može shvatiti kao elektronski identifikacioni „kontrolor” koji sadrži podatke o izdavaocu sertifikata (CA) i o korisniku sertifikata (odnosno Vama kao potpisniku). Nakon što nam sertifikaciono telo (CA) izda kvalifikovan elektronski sertifikat, isti je potrebno instalirati na računar.

Nakon uspešne instalacije elektronskog sertifikata možete koristiti elektronski potpis.

 • Nadležna sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata su:
 • Sertifikaciono telo Pošte
 • Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije
 • Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova
 • HALCOM
 • E-SMART SYSTEMS d.o.o.
 • Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane

Jedan od najpopularnijih sertifikata je elektronski sertifikat u MUP. Razlog njegove popularnosti je što ga, na zahtev, možete besplatno dobiti. Sertifikaciona tela pružaju različite pogodnosti i imaju različite cene, pa je bitno da se i o tome na vreme informišete.

Takođe, imajte u vidu i činjenicu da ne izdaju sva sertifikaciona tela sertifikate nerezidentima.

Koji su konkretni primeri korišćenja elektronskog potpisa?

Da razjasnimo odmah na početku, elektronski potpis možete koristiti, ne morate.

Jedina obaveza korišćenja elektronskog potpisa postoji prilikom potpisivanja finansijskih izveštaja. Oni se obavezno podnose u elektronskoj formi i obezbeđeni su kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, ostalu dokumentaciju možete potpisivati i podnositi u papirnoj formi.

Ostala dokumentacija i komunikacija sa državnim organima u okviru Ministarstva finansija, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Upravom carina, Agencijom za privredne registre, Narodnom bankom i brojnim drugim institucijama i subjektima.

Među dokumenta koja se mogu elektronski potpisati, izmedju ostalog, spadaju i:

 • Poreske prijave
 • Prijave M-4
 • Obavezno socijalno osiguranje
 • Portal E-Uprave
 • Poslovanje sa Upravom Carine
 • Dokumenta koja banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije
 • Dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola
 • Podnošenje finansijskih izveštaja i celokupne dokumentacije APR (osnivanje privrednih društava, promene u registru)

Da ne bismo nabrajali u nedogled svu dokumentaciju koju možete elektronski potpisati, možda bi bilo bolje da zastanemo na ovim najznačajnijim nabrojanim dokumentima. Zato ćemo, a contrario, navesti dokumentaciju koju ne možete elektronski potpisati. Tu spadaju:

 • svi pravni poslovi kojima se vrši prenos prava svojine na nepokretnostima
 • svi pravni poslovi kojima se uspostavljaju druga stvarna prava na nepokretnostima
 • svi pravni poslovi kojima se vrši raspolaganje (i odricanje) iz oblasti naslednog prava:
 • ugovore o ustupanju raspodeli imovine za života
 • ugovore o doživotnom izdržavanju, sporazume u vezi sa nasleđivanjem
 • kao ni izjave stranaka u postupku raspravljanja zaostavštine
 • svi pravni poslovi kojima se uređuju imovinski odnosi između bračnih drugova,
 • svi pravni poslovi o raspolaganju imovinom lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost.
eUprava i elektronski potpis iliti zbogom „fali ti jedan papir“

Portal eUprava Republike Srbije predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi, a objavljen je na adresi www.euprava.gov.rs.

Korišćenjem Portala e Uprave građanima je olakšana komunikacija sa državnim organima i celokupnom javnom administracijom u smislu lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara, kao i jednostavnijeg podnošenja zahteva, prijema rešenja i ostalih dokumenata.

Portal omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, koji su se do sada obavljali na šalteru, mogu obaviti i od kuće, odnosno bez fizičkog dolaska na šalter. Time je otvoren put masovnijem korišćenju elektronskog potpisa.

Na portalu eUprave postoji oko 900 elektronskih usluga različitih državnih organa. Elektronske usluge su podeljene u sledeće vrste servisa:

 • Lokalna samouprava
 • Državna uprava
 • Javne službe
 • Predškolska ustanova
 • Ustanova osnovnog obrazovanja
 • Ustanova srednjeg obrazovanja
 • Ustanova visokog obrazovanja
 • Centar za socijalni rad

Komunikacija sa državnim organima na taj način postaje brža, sigurnija i efikasnija. Kako biste mogli da koristite usluge na portalu eUprava, morate imati kvalifikovani potpis.

Opisani način komunikacije se pokazao kao naročito efikasan u vremenu zdravstvene krize izazvane korona virusom. Izbegavanje stvaranja gužvi na šalterima postala je zakonska obaveza sa ciljem suzbijanja zaraze. Elektronski potpis se u takvoj situaciji pokazao kao sredstvo kojim se povećava pravna sigurnost u pravnom prometu fizičkih i pravnih lica.

Elektronski sertifikat MUP

Jedan od najpopularnijih elektronskih sertifikata je onaj koji izdaje MUP Republike Srbije.

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis se može dobiti u policijskoj stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta, na šalteru na kojem se podnose zahtevi za izdavanje ličnih karti. Kvalifikovani sertifikat se upisuje u čip lične karte. MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate isključivo na ličnim kartama građana Republike Srbije i ličnim kartama za strance. Da biste dobili kvalifikovani elektronski sertifikat neophodno je da imate ličnu kartu sa čipom, da podnesete Zahtev za izdavanje sertifikata i potpišete Ugovor o izdavanju sertifikata u policijskoj stanici u prisustvu policijskog službenika, koji radi na izdavanju kvalifikovanih sertifikata.

Imalac lične karte mora lično podneti Zahtev. MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate fizičkim licima. Fizičko lice može u ime pravnog lica da vrši potpisivanje, uz ovlašćenje dobijeno od pravnog lica.

Termin za izdavanje sertifikata se može zakazati elektronski preko portala eUprava (www.euprava.gov.rs).

Kvalifikovani elektronski sertifikati se izdaju sa rokom važnosti od 5 godina. U slučaju da je u trenutku izdavanja sertifikata do kraja važnosti lične karte ostalo manje od 5 godina, sertifikat se izdaje sa periodom važenja kraćim od 5 godina, odnosno sa rokom važenja lične karte.

PIN je neophodan za korišćenje sertifikata, jer ga je potrebno uneti pri logovanju na elektronske portale i prilikom elektronskog potpisivanja dokumenta. U slučaju da se tri puta unese pogrešan dolazi do blokade PIN-a.

Da li elektronski potpis ima budućnost?

Elektronski potpis je neophodan preduslov koji će u Vašem budućem poslovanju naći svoju upotrebu. Pre ili kasnije ćete se opredeliti za elektronski potpis kako biste optimizovali troškove poslovanja i time bili konkurentniji. Elektronski potpisi predstavlja samo jedan korak u postupku digitalizacije poslovanja i poslednjih godina beleži veliki napredak. Ne treba umanjiti značaj države na promociji elektronskog potpisa. U vezi sa tim prednjači Finistarstvo finansija koje je bilo zagovornih ukidanja obaveze upotrebe pečata u poslovnoj komunikaciji, kao i naročito u komunikaciji sa Agencijom za privredne registre. Da je Ministarstvo finansija zagovornik korišćenja elektronskog potpisa može se videti i prilikom registracije (osnivanja) privrednog društva. Naime, ukoliko se opredelite da osnujete firmu putem elektronske prijave (za koju će Vam biti potreban elektronski potpis), ostvarićete uštede po pitanju plaćanja takse.

Takođe, podsticaji iz nadležnog Ministarstva finanisja da se podrži upotreba elektronskog potpisa propraćeni su usvajanjem modernog zakona kakav je Zakono o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Kao i prilikom svakih zakonskih promena građanima se mora ostaviti dovoljno vremena kako bi svoje ponašanje uskladili sa zakonskim promenama. Što se elektronskog potpisa tiče, tu se ne radi o zakonskoj obavezi (izuzev prilikom podnošenja finansijskih izveštaja), već isključivo o koristi koju ovaj zakon omogućava. Zakonodavac je time zakonski uredio dvostranu elektronsku komunikaciju i korišćenje elektronskog potpisa, što će za rezultat imati veću pravnu sigurnost, pospešivanje privredne aktivnosti i unapređenje celokupnog poslovnog ambijenta u Srbiji. Sveukupno, Republika Srbija u ovoj oblasti deo je svetskih trendova. Sa sve većom upotrebom elektronskih platformi za smanjenje papirologije, predviđa se da će se globalno tržište digitalnih potpisa, koje je u 2019. godini bilo procenjeno na 1.534,8 miliona dolara, napredovati do 2030. godine do iznosa od 24.000 miliona dolara, uz CAGR od 28,6% između 2020. i 2030. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se našem konsultantskom timu.

Elektronski potpis: zakonska neophodnost ili povećanje efikasnosti?

Autor:

Naše usluge

Naš portfolio usluga obuhvata poresko savetovanje, transferne cene, finansijsko i poslovno savetovanje, računovodstvene usluge i edukaciju iz oblasti poreza i finansija

Pročitaj još