Princip „van dohvata ruke“ nalaže povezanim licima da primenjuju transferne cene koje su uporedive sa cenama koje se ostvaruju u transakcijama između nepovezanih kompanija koje posluju pod sličnim ekonomskim uslovima, posebno u pogledu njihove delatnosti, njihovih sredstava, funkcija i rizika, kao i ekonomskih, društvenih i političkih uslova. U cilju procene cena na koje bi pristala nepovezana lica, benčmarking analiza ima za cilj da identifikuje nezavisne uporedive kompanije, odnosno transakcije u relevantnoj bazi podataka. Pretraga različitih baza podataka (međunarodnih ili domaćih), identifikovanje uporedivih kompanija i njihovih profitnih marži su ključni ciljevi benčmarking analize.

Ključni kriterijumi prilikom formiranja liste potencijalno uporedivih kompanija iz baze podataka kod benčmarking analize kompanija su:

 • Nezavisnost: potencijalno uporedive kompanije ne mogu imati povezana lica u skladu za Pravilnikom o transfernim cenama
 • Dostupni finansijski izveštaji u poslednje 3 godine
 • Aktivnost: pretraživanje samo aktivnih kompanija koje i dalje redovno obavljaju poslovne aktivnosti
 • Geografski region: Pravilnik o transfernim cenama zahteva da se prvo izvrši pretraga uporedivih društava na domaćem tržištu. Samo u slučaju da ne postoji dovoljno uporedivih kompanija, u cilju obezbeđivanja neophodnog nivoa uporedivosti za potrebe obračuna cene ’’van dohvata ruke’’, geografski region može biti proširen
 • Isključivanje kompanija sa negativnim finansijskim rezultatom u poslednje tri uzastopne godine
 • Godina osnivanja: Kriterijumom " godina osnivanja " sprečava se da princip „van dohvata ruke“ bude pod uticajem kompanija koje su u početnoj fazi, koje zbog toga imaju neuporedive ekonomske uslove u posmatranom periodu, takozvane ’’start up’’ troškove i slično
 • Pretraga delatnosti: primenom NACE Rev. 2 šifara
 • Prihodi i broj zaposlenih: Radi što bolje uporedivosti i eliminisanja uticaja specifičnih faktora koji mogu uticati na poslovanje u pretrazi biramo potencijalno uporedive kompanije na bazi visine prihoda i broja zaposlenih

Nakon što je lista potencijalno uporedivih kompanija kreirana, sledeći korak benčmakring analize je  kvalitativna analiza. Uzorak potencijalno uporedivih kompanija iz baze podataka se analazira sa aspekta:

 • opisa delatnosti koji je dat u bazi
 • sadržaja na web stranicama kompanija i ostalih javno dostupnih podataka na internetu
 • dodatnog uveravanja da identifikovana društva nemaju povezanih lica i uporedivosti u pogledu korišćenja neto obrtnog kapitala i stalne imovine (putem racio analize finansijskih izveštaja)
 • poređenje bilansnih pozicija i racio brojeva

Poslednji korak benčmarking analize, nakon što se identifikuje finalni set uporedivih kompanija je utvđivanje interkvartilong raspona cena (marži) kod uporedivih transakcija (kompanija).

Pogledajte poseban članak posvećen izradi benčmarking analize.