Da li imate projekciju i plan poreskih izdataka koja je usklađena sa  poslovnim modelom?

Pod poreskim planiranjem podrazumeva se skup svih postupaka i aktivnosti poreskog obveznika koje su sračunate na minimizaciju i optimizaciju poreskih obaveza raznih oblika, a da se time ne vrši kršenje poreskih propisa. Poresko planiranje mogu da vrše svi poreski obveznici i to kako fizička lica, tako i  privredna društva i druga pravna lica.

Značaj poreske strategije i poreskog planiranja najbolje odslikavaju činjenice da su:

 • poreska strategija i poresko planiranje već odavno postali jedan od važnijih delova ukupne strategije i planiranja multinacionalnih kompanija, koje neretko pribegavaju agresivnim poreskim politikama kako bi minimizirale poreske izdatke
 • najrazvijenije zemlje sveta, preko OECD-a, usvojile strategiju i plan kako da se suprotstave agresivnim poreskim politikama, a sve u cilju većeg poreskog zahvatanja i povećanja svojih prihoda

Poreska strategija i poresko planiranje mogu se definisati i implementirati na:

 • međunarodnom nivou (multinacionalne kompanije)
 • nivou pojedinačnih država

Međunarodno poresko planiranje podrazumeva organizovanje komercijalnih ili ličnih transakcija nekog lica na način kojim se minimizuje njegova poreska obaveza na svetski dohodak.

Međunarodno poresko planiranje se vrši na tri nivoa:

 • Poresko planiranje u zemlji ulaganja (potrebno je sagledati kakav je sistem oporezivanja, koje su poreske stope, da li se mogu ostvariti određene olakšice ili podsticaji i sl.)
 • Poresko planiranje na putu od zemlje ulaganja do zemlje rezidentstva investitora (potrebno je sagledati koliko iznosi porez po odbitku na trasfer dohotka, da li postoje ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i koje su beneficirane poreske stope i sl.)
 • Poresko planiranje u zemlji rezidentstva investitora (potrebno je sagledati uslove za oporezivanje dohotka investitora u zemlji njegovog rezidentstva kako se ne bi poništili efekti ušteda na prethodna dva nivoa)

Poresko planiranje na nivou pojedinih država podrazumeva organizovanje komercijalnih ili ličnih transakcija nekog lica na način kojim se minimizuje njegova poreska obaveza na dohodak ostvaren u toj zemlji.

Ispod su dati primeri poreskog planiranja na nivou države:

 • Izbor oblika organizovanja (preduzetnik, društvo sa ograničenom odgovornošću i sl.)
 • Izbor načina finansiranja biznisa (pozajmljena ili sopstvena sredstva)
 • Izbor načina nabavke sredstava (operativni ili finansijski lizing)
 • Izbor načina isplate dobiti (bonusi, dividende, itd.)
 • Mogućnost korišćenja poreskih olakšica i podsticaja
 • Poreska konsolidacija (u slučaju postojanja grupe privrednih drušava)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja budite slobodni da porazgovarate sa nekim od WTS eksperata.