Transferne cene

Vrlo dinamično globalno poslovno okruženje i rastući pritisak poreskih vlasti da ubiru poreske prihode iz svih mogućih izvora, postavljaju transferne cene na vrh svih poreskih i finansijskih pitanja današnjice.

Regulatorni okvir za transferne cene u osnovi zahteva da raspodela profita između povezanih lica bude u skladu sa procesom kreiranja vrednosti unutar grupacije. To implicira da se transferne cene usklade sa ekonomskom realnošću i da se profit raspodeljuje u skladu sa doprinosima svake od članica u kreiranju vrednosti unutar grupe. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je izvršiti korekciju poreske osnovice.

WTS pomaže poreskim obveznicima da bolje razumeju transferne cene i pripreme pun set dokumentacije o transfernim cenama u skladu sa lokalnim propisima. Naša specijalna metodologija usluga iz oblasti transfernih cena je zasnovana na OECD smernicama za transferne cene, Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, kao i Pravilniku o transfernim cenama.

Izrada izveštaja o transfernim cenama

Pravilnik o transfernim cenama definiše formu i sadržaj studije o transfernim cenama, rokove predaje poreskim vlastima, izbor i način primene metoda transfernih cena, kao i način procene osnove za obračun troškova amortizacije u slučaju da je osnovno sredstvo nabavljeno u transakciji sa povezanim licem. U skladu sa lokalnim propisima, obavezni delovi izveštaja su:

 • Analiza Grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik
 • Analiza delatnosti obveznika
 • Prezentacija i analiza interkompanijksih transakcija
 • Funkcionalna analiza - analiza lanca vrednosti grupe, aktivnosti i rizici koji se preuzimaju u transakcijama
 • Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu ’’van dohvata ruke’’ (za svaki metod obrazlažu se kriterijumi za prihvatanje ili odbacivanje)
 • Analiza uporedivosti (ukoliko se vrši poređenje transakcija sa povezanim i nepovezanim licima)
 • Zaključak o potrebi korekcije poreske osnovice
 • Prilozi (podaci iz korišćenih baza podataka, interkompanijski ugovori, obračuni, benčmarking analize itd.)

Nakon izrade izveštaja o transfernim cenama, pristupa se izradi dela poreskog bilansa koji se odnosi na transferne cene.

Metode za proveru transfernih cena

Prema Pravilniku o transfernim cenama, predivđena je primena sledećih metoda, uključujući moguće kombinacije metoda:

 • Metoda uporedive cene na tržištu
 • Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
 • Metoda preprodajne cene
 • Metoda transakcione neto marže
 • Metoda podele dobiti
 • Svi ostali adekvatni metodi zasnovani na razumnim pretpostavkama

Poreski obveznici i konsultanti prave česte greške prilikom analize transfernih cena i izrade elaborata o transfernim cenama. Pogledajte više o tome u posebnom članku.

Trasferne cene su nova disciplina u ekonomiji i posledica su novih uslova pod kojima se obavlja savremeno međunarodno poslovanje. Ova oblast sa sobom donosi značajne rizike, imajući u vidu suprostavljene interese sa jedne strane poreskih vlasti da uvećaju svoje prihode i sa druge strane multinacionalnih kompanija da smanje svoje poreske obaveze. Imajući u vidu činjenicu da obračunat iznos poreza na dobit počiva na određenim pretpostavkama, kao što su dostupni podaci, strategija kompanije i faktori koji su uticali na formiranje cene, neophodno je istaći da transferne cene nisu egzaktna nauka i da je ključni cilj doći do razumne procene poreza na dobit u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke’’.

Pogledajte najčešća pitanja poreskih obveznika u vezi sa transfernim cenama.