Zarade predstavljaju jedan od najbitnijih i najznačajnijih troškova svake Kompanije.

Takođe, zarade zaposlenih su veoma osetljiva tema u slučaju kontrola od strane inspekcija i svaki najmanji nedostatatak može sa sobom nositi značajan rizik za kompaniju i potencijalnu kaznu.

WTS tim u cilju minimiziranja rizika svojih klijenata pruža širok spektar usluga u vezi sa obračunom zarada, pripremanjem dokumentacije vezane za zarade i podnošenjem poreskih prijava:

  • Unošenje podataka o zaposlenima u specijalizovan program (Employee set-up)
  • Registracija i odjavljivanje zaposlenih kod nadležne institucije (CROSO)
  • Obračun plata na osnovu pruženih informacija o platama prema ugovoru o radu na mesečnom nivou, kao i obračun naknade po privremenim uslugama
  • Priprema, tj. podnošenje poreskih prijava za sve zaposlene (mesečno) uključujući ugovore o privremenoj usluzi
  • Priprema informacija za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak zaposlenih koji su poreskii obveznici
  • Obračun podnošenja poreza i prijava poreza za osobe sa invaliditetom
  • Isporuka platnih lista za svakog zaposlenog nakon isplate zarade ovlašćenoj osobi kod Klijenta (obično sve liste / uplatnice šaljemo jednoj ovlašćenoj osobi kod Klijenta, a zatim ta osoba prosleđuje zaposlenima pojedinačne liste)
  • Porodiljska i trudnička odsustva, kao i odsustva po drugim osnovama
  • Priprema dokumenata o plati na osnovu zahteva zaposlenih (npr. za kredit banke)
  • Priprema, izmena i ažuriranje ugovora o radu i internih akata o radnim odnosima

WTS tim se takođe bavi i pripremom ugovora o radu sa zaposlenima, internog pravilnika o radu i ostalih obveznih akata u skladu sa Zakonima što je detaljnije opisano u sekciji koja se odnosi na radne odnose.

Obračun zarada