Obračun zarada

Zarade su jedan od najvećih i najznačajnih troškova komanije. Obračun zarade je  kompleksna materija koja podrazumeva praćenje većeg broja zakona, podzakonskih akata,  kao i čestih zakonskih izmena. Porezi i doprinosi na zarade predstavljaju značajan prihod države, shodno tome su često predmet poreske kontrole. Takođe, ljudski resursi su najznačaniji resursi svake kompanije, stoga kompanije vode računa o zadovoljstvu svojih zaposenih i načinu na koji se vrši obračun zarada.  Imajući u vidu prethodno navedeno,  kompanije  se neretko opredeljuju da obračun zarada povere stručnim licima.

 WTS tim čine profesionalne knjigovođe, eksperti u oblasti obračuna zarada, koji poseduju značajno iskustvo u radu kako sa domaćim tako i sa multinacionalnim kompanijama.

U nastavku nešto više o uslugama u oblasti obračuna zarada, koje pruže WTS , kao i specifičnostima obračuna zarada.

Zarade iz ugla Zakona o radu

Zakon koji uređuje radne odnose, uključujući i zaradu zaposlenih je Zakon o radu. Zaradu u skladu sa ovim zakonom čini:

 • zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu,
 • zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i
 • druga primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Pod zaradom u smislu Zakona smatraju se sva primanja iz radnog odnosa, osim sledećih primanja:

 • učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini;
 • korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu;
 • naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;
 • nakande troškova za odlazak i dolazak na posao, službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
 • smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu.

Zaradom u smislu Zakona se smatra zarada koja sadrži neto isplatu, porez i doprinose na teret zaposlenog.

Zakonom je definisano da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu, koja se utvrđuje na osnovu minimalne cene rada.

Zarade iz ugla Zakona o porezu na dohodak građana

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana predmet oporezivanja je:

 • zarada ostvarena po osnovu radnog odnosa definisanog Zakonom o radu;
 • ugovorena naknada i drugi prihodi ostvareni obavljanjem privremenih i povremenih poslova,
 • isplaćena lična zarada preduzetnika;
 • dohodak zaposlenih koji je ostvaren radom kod domaćeg poslodavca, a plaćen od strane sa poslodancem povezanog lica;
 • benefiti zaposlenih.

Benefitima se smatraju:

 • dati vaučeri,
 • primanja u obliku hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije,
 • primanju u obliku novčanih potvrda, robe,
 • primanje ostarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga,
 • pokrivanje rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Primanjima po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti naročito se smatra:

 • korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe;
 • korišćenje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasništvu poslodavca ili na raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu, uz plaćanje zakupnine ili bez plaćanja zakupnine.

Poreska stopa poreza na dohodak građana je 10% na poresku osnovicu.

Rezidenti Srbije koji tokom kalendarske godine ostvare dohodak veći od trostrukog iznosa prosečna godišnje zarade obveznici su godišnjeg poreza. Obveznici ovog poreza su i nerezidenti za dohodak ostvaren u Srbiji.

Stopa godišnjeg poreza na dohodak građana iznosi:

 • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;
 • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

Zakon propisuje odgovarajuće poreske olakšice i neoporezive iznose za određene naknade koje se isplaćuju ili beneficije koje se pružaju zaposlenima. Takođe, postoje poreske olakšice za određene kategorije poslodavaca i zaposlenih.

Zarade iz ugla zakona koji regulišu doprinose na obavezno socijalno osiguranje

Pored poreza u Srbiji postoji zakonska obaveza obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U Srbiji su obavezne sledeće vrste doprinosa:

 • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 25,5%;
 • za obavezno zdravstveno osiguranje - 10,3%;
 • za osiguranje od nezaposlenosti - 0,75%.

Za razliku od poreza koji se plaća linearno, doprinosi se mogu plaćati samo do maksimalne osnovice doprinosa, koja trenutno iznosi 405. 750 RSD mesečno.

Kao i kod poreza, zakon propisuje odgovarajuća izuzeća i olakšice za određene naknade koje se isplaćuju ili beneficije koje se pružaju zaposlenima. Takođe, postoje olakšice i izuzeća za određene kategorije poslodavaca i zaposlenih.

Za razliku od poreza, čiji je poreski obveznik zaposleni, ali ga obračunava i plaća poslodavac koji je obveznik, za deo doprinosa, nešto manji od polovine, poreski obveznik je poslodavac. U drugom delu poreski obveznik je zaposleni. Kao i kod poreza, obračun i uplatu svih doprinosa vrši poslodavac koji je isplatilac prihoda.

Za dohodak za koji isplatilac nema obavezu obračunavanja i plaćanja, obavezu obračunavanja i plaćanja ima zaposleni.

WTS tim pruža sledeće usluge:

 1. Obračun zarada za lica zaposlena kod domećeg poslodavca;
 2. Obračun zarada za lica upućena na radu u Srbiju,
 3. Obračuni van radnog odnosa.
 4. Administrativne aktivnosti i kadrovske usluge;

Obračun zarada

Usluga obračuna zarada koje pruža WTS tim  podrazumeva:

 • Obračun zarada na osnovu pruženih informacija o platama prema ugovoru o radu na mesečnom nivou, kao i obračun prema ugovoru o prviremenim i povremenim poslovima;
 • Obračuna nakada zarada za bolovanje preko 30 dana;
 • Priprema, tj. podnošenje poreskih prijava za sve zaposlene (mesečno) uključujući ugovore o privremenim i povremenim poslovima;
 • Obračun podnošenja poreza i prijava poreza za osobe sa invaliditetom;
 • Evidentiranje obračuna u glavnoj knjizi;
 • Dostavljanje izveštaja na zahtev klijenta;
 • Poresko i pravno savetovanje vezano za obračun zarada;

Administrativne i kadrovske usluge

Administrativne i kadrovske usluge koje pruža WTS tim  podrazumevaju:

 • Unošenje podataka o zaposenima u odgovarajući softver;
 • Prijava i odjava zaposlenih kod nadležene institucije;
 • Priprema dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana;
 • Priprema naloga za plaćanje u e-bankingu;
 • Priprema dokumentacije za refundaciju plaćenih poreza i doprinosa, ukoliko poslodavac ima pravo na olakšiče;
 • Priprema informacija za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak zaposlenih koji su poreskii obveznici, kao i obračun godišnjeg poreza;
 • Isporuka platnih lista za svakog zaposlenog nakon isplate zarade ovlašćenoj osobi kod Klijenta
 • Priprema dokumenata o plati na osnovu zahteva zaposlenih (npr. za kredit banke);
 • Obračun troškova po putnim nalozima, podnošenje prijave za troškove preko neoporezivog iznosa;
 • Sastavljanje kadorvske dokumentacije (pravilink o radu, ugovor o radu, aneks ugovor, ugovor o privremenim i povremenim poslovima,  odluke na zahtev klijenta, priprema dokumentacije vezano za raskid ugovora);
 • Priprema i podnošenje dokumentacije za izdavanje zdravstvenih kartica;
 • Pripema i podnošenje dokumentacije za izdavanje boravišne i radne dozvole za strance;
 • Priprema i podnošenje dokumentaicje za dobijanje PIB-a za nerezidentna fizička lica.

Obračun zarada za lica  upućena na radu u Srbiju

Kao posledica razvoja digitalnih tehnologija i globalizacije, sve je češća pojava, posebno u multinacionalnim kompanijama, da se zaposleni šalju iz matične zemlje da rade u drugim zemljama.

Kada je reč o Srbiji, upućivanje na rad u druge zemlje regulisano je Zakono o upućivanju radnika u inostranstvo, koji se ogleda u nizu specifičnosti kako u vezi sa uslugama obračuna zarada, tako i u vezi sa radnim odnosom i oporezivanjem. Pored domaćih zakona, moraju se uzeti u obzir i ugovori o dvostrukom oporezivanju, ukoliko su zaključeni sa zemljom u koju je zaposleni upućen.

Uzimajući u obzir sve navedeno, u ovom slučaju je potrebno posvetiti posebnu pažnju prilikom izbora partnera za obračun zarada za lica upućena na rad u Srbiju, jer praksa u Srbiji još uvek nije na zavidnom nivou i vrlo mali broj kompanija pruža kvalitetne usluge u ovom segmentu.

Kada je reč o slanju zaposlenih iz drugih zemalja u Srbiju, to je regulisano Zakonom o zapošljavanju stranaca koji se ogleda u nizu specifičnosti vezanih za usluge obračuna zarada i oporezivanja. I ovde bi posebnu pažnju trebalo posvetiti ugovorima o dvostrukom oporezivanju i socijanim sporazumima, ukoliko su zaključenim sa zemljom iz koje lice dolazi.

Praksa izračunavanja zarada u Srbiji za takve zaposlene je još manje razvijena i zato je neophodno odabrati odgovarajućeg pružaoca usluga obračuna zarada.

Obračuni van radnog odnosa

Prema zakonodavstvu Srbije, pojedinci su obveznici poreza i doprinosa na druga primanja koja ostvaruju van radnih odnosa. Poreski obveznici obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreza i doprinosa mogu biti obveznici prihoda ili primaoci, u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Bez obzira na to ko je poreski obveznik, porezi i doprinosi moraju se obračunati, prijaviti i uplatiti u zakonskom roku, za šta je potrebno odabrati odgovarajućeg pružaoca usluga obračuna zarada.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom temom ili vam je potrebna odgovarajuća usluga obračuna zarada u Srbiji, obratite se našem konsultantskom timu.

Obračun zarada