Oporezivanje dohotka ostvarenog u inostranstvu

Oporezivanje dohotka ostvarenog u inostranstvu

Fizičko ste lice, državljanin ste Republike Srbije, a dohodak ostvarujete iz inostranstva.

Da li I u kojim slučajevima terba da platite poreze i doprinose u Srbiji?

Da bi se dobio pouzdan odogovor na ovo pitanje, potrebno je izvršiti analizu za konkretnu situaciju. Ovaj tekst se neće baviti pojedinačnim slučajevima, ali će predstaviti osnovna pravila za donošenje ispravnog zaključka.

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalni sporazumi

Da biste utvrdili vašu eventualnu obavezu plaćanja poreza i doprinosa u Srbiji, prvo je potrebno da proverite da li Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalni sporazum (regulise obavezu placanja doprinosa) sa zemljom u kojoj (iz koje) ostvarujete dohodak.

Ako postoji ugovor i/ili socijalni sporazum sa tom zemljom, isti imaju prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo i njihovim tumačenjem se dolazi do konačnog zaključka.

Sve ažurirane ugovore koji su na snazi možete pronaći na sledećem linku:

https://www.mfin.gov.rs/propisi/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja/

Sve ažurirane aktvine socijalne sporazume možete pronaći na sledećem linku:

http://www.zso.gov.rs/medjunarodni-ugovori.htm

Određivanje rezidentnosti

Bilo da postoji ugovor (socijlni sporazumO) ili ne, da biste utvrdili da li treba da platite poreze I doprinose u Srbiji ili ne, morate da utvrdite da li ste poreski rezident Republike Srbije ili ne. Ako nema ugovora ili socijalnog sporazuma primenjuje se domaće zakonodavstvo, mada, kada je u pitanju utvrđivanje rezidentnosti ,nema značajnijih razlika, tako da će ispod biti navedeno zakonsko rešenje.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, poreski rezident Republike Srbije, jeste fizičko lice koje:

1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili

2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Kao što se može videti iz citiranih navedenih zakonskih odredbi, da biste bili poreski rezident Srbije potrebno je da ispunjavate jedan od dva navedena uslova. U suprotnom vi niste poreski rezident Srbije i imate drugačiji poreski tretman u odnosu na rezidente, o čemu će kasnije biti više reči.

Praktična pitanja utvrđivanja rezidentnosti

Pošto se u praksi javila nedoumica vezano za prebivalište i državljanstvo, bitno je znati da posedovanje lične karte I pasoša izdatih od strane Republike Srbije, ne podrazumeva apriori poresko rezidentstvo u Srbiji.

Prema Zakonu o prebivalištu i boravištu građana, prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio.

Na osnovu zakonske definicije prebivališta, jasno je da prebivalište nije povezano sa posedovanjem lične karte, a samim tim ni posedovanje lične karte ne znači da vi imate prebivalište u Srbiji , kao jedan od ulsova za utvrđivanje rezidentnosti. Ono se samo upisuje u ličnu kartu, i ako ga ne prijavite ili odjavite u zakonom propisanom roku, možete snositi posledice u skladu sa navedenim zakonom.

Da zaključimo, ako ispunjavate jedan od napred navedenih uslova (uzimajući u obzir data pojašnjenja), jeste rezident Republike Srbije i u načelu ste obveznici plaćanja poreza i doprinosa. Napominjemo da se, ako posedujete potvrdu da ste platili poreze I doprinose u drugoj državi, u Srbiji možete oslobotidi plaćanja dela ili celokupnog iznosa poreza I doprinosa.  Navedeno zavisi da li sa tom drugom državom imamo zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i/ili socijalni sporazum ili ne.

Pod pretpostavkom da ne boravite u Srbiji više od 183 dana u 12 meseci, da li ste rezident Srbije, zavisi da li u Srbji imate nepokretnost, firmu, gde vam živi uža porodica i sl, nezavisno da li formalno imate ličnu kartu izdatu od strane organa Republike Srbije.

Oporezivanje rezidenata i nerezidenata

S obzirom na značajan broj ugovora I socijalnih sporazuma, gde postoje različita rešenja, i ovde će biti dato zakonsko rešenje, koje ukazuje na suštinu problema.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi.

U skladu sa istim zakonom obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice nerezident za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi da ako niste rezident i ne ostavrujete dohodak od rada ili korišćenja (raspolaganja) vaših  prava na teritoriji Srbije, niste obveznici plaćanja poreza  u Srbiji.

S obzirom da je osnovica za plaćanje doprinosa u većini slučajeva vezana za osnovicu za oporezivanje, ako nemate obavezu plaćanja poreza nećete imati ni obavezu plaćanja doprinosa. Napominjemo da mogu postojati izuzeci, što zavisi od vrste prihoda i postojanja socijalnih sporazuma.

Ako vam je potrebna analiza vašeg konkretnog slučaja, možete se obratiti našim poreskim konsultantima.

 

 

 

Oporezivanje dohotka ostvarenog u inostranstvu