Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Dana 12.11.2020. godine Skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Najznačajnije izmene i dopune navedenog zakona navedene su taksativno:

1. Karantin u kućnim uslovima

Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti.
Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.
Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora iz stava 10. ovog člana istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

2. Mere lične zaštite

Mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju takvo činjenje ili uzdržavanje od činjenja koje je usmereno na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti.

3. Odgovorno lice I kaznene odredbe

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.

  • Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.
  • Za isti prekršaj će se kazniti preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara.
  • Za isti prekršaj će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije
4. Nadležnost komunalne inspekcije I komunalne milicije

Inspekcijski nadzor nad primenom mera ovog zakona, pored sanitarnih inspektora, u slučaju proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, kao povereni posao, vrši i jedinica lokalne samouprave preko komunalne inspekcije, a u jedinicama lokalne samouprave u kojima je obrazovana služba komunalne milicije, kontrolu nad primenom mera vrši i preko komunalne milicije.
U vršenju inspekcijskog nadzora nad primenom mera ovog zakona komunalni inspektor ima ovlašćenja iz propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, a naročito:

  • Da izda prekršajnog nalog;
  • Da podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev nadležnom organu za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom;
  • Da obavesti drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.
Izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *