Izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Koje su predviđene izmene?

U skupštinskoj proceduri Republike Srbije nalazi se set izmena poreskih zakona, među kojima su i Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu „Zakon“). Važeći Zakon u članu 29, između ostalog, propisuje da Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje pravnog lica ili preduzetnika iz registra, registrovati statusne promene, promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod pravnog lica ili preduzetnika vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije, kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je pravnom licu ili preduzetniku, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Izmenama zakona precizirana je gore navedena odredba koja se odnosi i na zabranu registrovanja sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanje novih privrednih subjekata.

Naredna značajnija izmena odnosi se na dostavljanje poreskog akta. Poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku fizičkom licu koje poreske prijave podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u kom slučaju nije neophodna dodatna saglasnost fizičkog lica.
Sa druge strane, fizičkom licu koje poreske prijave, u skladu sa odredbama ovog zakona, podnosi u papirnom obliku, poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja.

Promena krivičnog dela

Naročito ističemo da je došlo do promene krivičnog dela Neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza i poreskog kredita. Naime, po novom nacrtu Zakona ovo krivično delo je određeno na sledeći način:

Ko u nameri da on ili drugo lice, u prethodnih 12 meseci ostvari pravo na neosnovani povraćaj poreza na dodatu vrednost ili poreski kredit kod poreza na dodatu vrednost, podnese jednu ili više poreskih prijava poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja, a iznos povraćaja ili poreskog kredita prelazi milion dinara, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

Ko u nameri da on ili drugo lice, u prethodnih 12 meseci potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, ne podnese jednu ili više poreskih prijava poreza na dodatu vrednost, podnese jednu ili više poreskih prijava poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja ili ko u istoj nameri na drugi način izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, a iznos poreza čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

Ako iznos poreza na dodatu vrednost prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novčanom kaznom.

Ako iznos poreza na dodatu vrednost prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.

Fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu – poreskom obvezniku za krivično delo izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti od jedne do pet godina.

Izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *