Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Ministarstvo finansija je objavilo predlog Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu „Zakon“). U nastavku su najznačajnije predložene izmene Zakona.

 

  • Prva značajnija izmena se odnosi na sporednu isporuku dobara. Sporednom isporukom dobara se ne smatra prenos prava raspolaganja na:
  1. građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti;
  2. pokretnim stvarima uz prenos prava raspolaganja na nepokretnosti iz tačke 1) ovog stava.
  • Naredna značajnija promena se odnosi na sporedno pružanje usluga. Sporednim pružanjem usluga ne smatra se usluga iznajmljivanja, odnosno davanja na korišćenje građevinskog objekta ili ekonomski deljive celine u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti.
  • Obveznikom se smatra i otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica, a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.
  • Poreski dužnik je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave za promet izvršen od strane obveznika PDV-a veći od 500.000 dinara, bez PDV.
  • Posle već postojeće tačke 7 člana 24 Zakona: „Usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici, ili koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo“.
  • Dodaje se nova tačka 7a: „Promet dobara koja su u postupku aktivnog oplemenjivanja za koja bi obveznik – sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao sa obračunatim PDV“.
  • Obveznik koji se bavi prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, metničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, može da utvrdi osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici. Obveznikom se smatra obveznik koji, u okviru svoje delatnosti i s ciljem dalje prodaje, nabavlja u Republici ili uvozi navedena dobra. Osnovica se primenjuje ako kod nabavke dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike opisane u prvom stavu, kao i u slučaju uvoza dobara na koji je obračunat i plaćen PDV. Kod prometa dobara na koji se primenjuje oporezivanje razlike, obveznik ne može iskazivati PDV u računima ili drugim dokumentima. Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra koja su uvezena, kao i za dobra i usluge koji su u neposrednoj vezi sa navedenom dobrima, kod čijeg prometa se primenjuje oporezivanje razlike.
  • Obračunavanje PDV na promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata vrši se počev od poreskog perioda po isteku poreskog perioda u kojem je obveznik dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu.
Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *