Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Ministarstvo finansija je objavilo predlog Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu „Zakon“).

U nastavku su najznačajnije predložene izmene.

Prva značajnija izmena Zakona odnosi se na deo Zakona kojim se uređuje oporezivanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka.

  • Shodno novim izmenama Zakona, kapitalni dobitak obveznik ostvaruje prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu i investicione jedinice investicionog fonda, ali i prava na digitalnoj imovini, osim ukoliko je obveznik, u okviru obavljanja delatnosti trgovanja, digitalnu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje.

Skrenuli bismo pažnju da digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja, pri čemu digitalna imovina ne uključuje digitalne zapise valuta koje su zakonsko sredstvo plaćanja i drugu finansijsku imovinu koja je uređena drugim zakonima, osim kada je drugačije uređeno ovim zakonom.

   Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu ovog zakona, jeste cena po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovu amortizacije    utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Nacrtom Zakona su predviđeni sledeći novi stavovi koji se odnose na nabavnu cenu:

  • Za nepokretnost stečenu pre 1. januara 2004. godine, nabavna cena jeste neotpisana vrednost nepokretnosti utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine, u skladu sa propisima o računovodstvu koji su se primenjivali na finansijske izveštaje za 2003. godinu.
  • Nabavna cena digitalne imovine je cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno ukoliko je digitalna imovina stečena učestvovanjem u pružanju usluge računarskog potvrđivanja transakcija u informacionim sistemima koji se odnose na određenu digitalnu imovinu (tzv. rudarenje digitalne imovine), nabavna cena je vrednost digitalne imovine iskazana u poslovnim knjigama obveznika, u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i usvojenim računovodstvenim politikama.
  • Nabavna cena digitalne imovine stečene tzv. rudarenjem digitalne imovine koriguje se na procenjenu, odnosno fer vrednost, utvrđenu u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i usvojenim računovodstvenim politikama, ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana u celini kao prihod perioda u kome je vršena.
  • Naredna značajnija izmena odnosi se na kapitalne dobitke koji su ostvareni prodajom digitalne imovine. Takav dobitak ne ulaze u poresku osnovicu, ukoliko su sredstva od prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentog obveznika, odnosno investicionog fonda osnovanog u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi, a čiji se centar poslovnih, odnosno investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike.

   Takođe kapitalni gubici nastali prodajom digitalne imovine na goreopisani način ne mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ukoliko su sredstva od prodje    uložena na način opisan u prethodnom pasusu.

  • Izmenom Zakona je predviđeno da preostala neto vrednost imovine investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, koja se nakon raspuštanja tog investicionog fonda raspodeljuje članovima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, a koja je iznad nabavne vrednosti tih investicionih jedinica, smatra se kapitalnim dobitkom koji se uključuje u poresku osnovicu u iznosu od 50 %  ukupno ostvarenog kapitalnog dobitka.

   Vrednost nenovčane imovine opisane u prethodnom delu  jednak je njenoj tržišnoj vrednosti na dan donošenja odluke o raspuštanju.

  • Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra se dividendom u smislu člana 40 Zakona.
  • Nerezidentno pravno lice – primalac prihoda, dužno je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu, i to u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, sedište privrednog društva u kojem nerezidentno pravno lice ima udeo ili hartije od vrednosti koji su predmet prodaje, odnosno sedište ili prebivalište isplatioca prihoda, odnosno poreskog punomoćnika, po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari, kao i sedište ili prebivalište poreskog punomoćnika u slučaju ostvarenja prihoda po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja.
  • U članu 50a Zakona koji se odnosi na poreske podsticaje dodato je da se novozaposlenim licima u smislu stava ne smatraju se lica koja su, POČEV OD POSLEDNJEG DANA PORESKOG PERIODA KOJI PRETHODI PERIODU ULAGANJA, bila zaposlena u, posredno ili neposredno, povezanom licu, kao i lica koja nisu neposredno radno angažovana kod obveznika.

Ukoliko bude usvojen u Narodnoj skupštini ovaj Zakon će se primenjivati za utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *