Nova pravila za utvrđivanje visine eko takse za pravna lica i preduzetnike

NOVA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE VISINE EKO TAKSE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

U cilju dodatne zaštite životne sredine, Vlada Srbije je u 2019. godini donela novu Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu odnosno nova pravila koja se odnose na utvrđivanje iznosa eko takse koju je obveznik u obavezi da plati.

Obveznici su dužni da do 31. jula 2020. godine podnesu dve prijave za plaćanje eko takse. Prijavu koja se odnosi na 2019. i prijavu koja se odnosi na 2020. godinu. Na osnovu podnetih prijava jedinice lokalne samouprave donose rešenja po kojima će obveznici vršiti plaćanje.

Iznos eko takse za 2019. godinu će se utvrditi srazmerno broju dana od dana donošenja Uredbe pa do 31. decembra 2019. godine.

Iznos eko takse za 2020. godinu se utvrđuje u punom iznosu u skladu sa donetim kriterijumima i veličinom obveznika.

Nova Uredba se primenjuje na sva pravna lica i preduzetnike (i paušalce). Kriterijumi za određivanje stepena negativnog uticaja na životnu sredinu određuju se u odnosu na registrovanu pretežnu delatnost obveznika u APR-u ili u odnosu na onu delatnost u kojoj je obveznik ostvario najveće prihode ukoliko se ista razlikuje od registrovane pretežne delatnosti u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Uredbom su definisana tri stepena negativnog uticaja na životnu sredinu:

  • veliki
  • srednji
  • mali

Sama visina eko takse koju će obveznik biti u obavezi da plati zavisi od stepena negativnog uticaja na životnu sredinu i od veličine obveznika (shodno Zakonu o računovodstvu).

U nastavku je dat pregled iznosa eko takse koju su pravna lica i preduzetnicu u obavezi da plate za svaku kalendarsku godinu:

Veličina obveznika/Uticaj na životnu sredinu Veliki negativni uticaj na životnu sredinu Srednji negativni uticaj na životnu sredinu Mali negativni uticaj na životnu sredinu
Veliko pavno lice 2,000,000 1,000,000 500,000
Srednje pravno lice 500,000 250,000 125,000
Malo pravno lice 200,000 100,000 50,000
Mikro pravno lice i preduzetnici 20,000 10,000 5,000

 Iznos eko takse za 2019. godinu će se utvrditi srazmerno broju dana od dana donošenja Uredbe pa do 31. decembra 2019. godine.

Iznos eko takse za 2020. godinu se utvrđuje u punom iznosu u skladu sa donetim kriterijumima i veličinom obveznika.

Dodatno je bitno napomenuti da iznos obračunate eko takse ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Na obveznika naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u 2019. godini ne primenjuju se odredbe ove Uredbe, ako primenom odredaba prethodno važeće Uredbe sam obračuna i na propisani uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za 2019. godinu, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća tako što se ukupan iznos tako obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

Postupci utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji su započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Stupanjem na snagu ove uredbe (decembar 2019. godine) prethodna prestaje da važi.

Nova pravila za utvrđivanje visine eko takse za pravna lica i preduzetnike

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *