Vesti iz privrede

Novim nacrtom Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene obračuna poreza na dobit. Većina mera se odnosi na poreske olakšice kompanijama koje imaju intelektualnu svojinu registrovanu u Srbiji, kao i kompanijama koje se u Srbiji bave istraživanjem i razvojem ili obavljaju, odnosno ulažu u inovacionu delatnost.

Troškovi amortizacije

Novine kod obračuna poreske amortizacije su da se prema novom nacrtu zakona, amortizacija stalnih sredstava određuje primenom propocionalne metode ( za razliku od prethodnog zakona gde je bila propisana degresivna metoda), na osnovicu koju čine nabavna vrednost sredstva, za svako sredstvo posebno, a u slučaju kada su sredstva stečena u toku poreskog perioda, utvrđuje se primenom proporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je započet period amortizacije do kraja poreskog perioda. Ukoliko je amortizacija u skladu sa računovodstvenim propisima (MSFI) utvrđena u iznosu nižem od onog koji bi bio utvrđen primenom stopa iz ovog zakona, kao rashod priznaje se računovodstvena amortizacija.

Troškovi reklame i propagande

Ukinuto je ograničenje da se izdaci za reklamu i propagandu priznaju kao rashod do 10% ukupnog prihoda.

Poreski podsticaji

Shodno novom nacrtu zakona, prihodi poreskog obveznika, koji registruje softver/autorsko delo od 2019. godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i srodna prava, a koji su nastali iskorišćavanjem tog dela, odnosno prodajom licenci, biće izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80%, nakon određenih usklađivanja. Primer obračuna poreza na dobit po novom nacrtu zakona sa svim elementima možete dobiti na upit našem konsultantskom timu.

Troškovi istraživanja i razvoja

Kao rashod u poreskom bilansu troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici, mogu se priznati u dvostruko uvećanom iznosu.

Kapitalni dobici

U oporezivu dobit se uključuje 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom imovinskih prava u celini po osnovu : 1) autorskog ili srodnog prava na deponovanom autorskom delu i 2) prava u vezi sa pronalaskom, a na osnovu zakona kojim se uređuju patenti.

Rezidentni obveznik, koji u drugoj državi ostvari kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine na koji je plaćen porez u toj drugoj državi, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica u Srbiji za iznos poreza plaćenog u toj drugoj državi.

Poreska olakšica za ulaganje u novoosnovane subjekte koji obavljaju inovacionu delatnost

Novi propisi imaju za cilj da olakšaju pristup kapitalu novoosnovanim subjektima koji obavljaju inovacionu delatnost, kao i da drugim privrednim društvima olakša investiranje u ovakve subjekte. Predložena izmena nalaže da se obvezniku koji uloži u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 30% uložene sume (sa ograničenjem na 100 miliona dinara poreskog kredita).

Novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, smatra se privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta).

Pored toga, propisano je pet dodatnih uslova koje privredno društvo mora da ispunjava kako bi se kvalifikovalo kao novoosnovano inovaciono privredno društvo, koje možete pogledati u nacrtu zakona.

Za vise informacija, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

NACRT ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *