Vesti iz privrede

Ministarstvo privrede Republike Srbije je objavilo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima.

Nacrtom Zakona su predviđene sledeće najbitnije izmene odnosno dopune postojećeg Zakona:

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Nacrtom Zakona je predviđeno da odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa nije potrebno i u slučaju rezervisanih sopstvenih udela. Odobrenje daje određeni organ društva u zavisnosti od pravne forme istog.

Smanjenje osnovnog kapitala

Dopunjuje se član koji se tiče smanjenja osnovnog kapitala, te se osnovni kapital društva može smanjiti i u slučaju poništenja rezervisanog sopstvenog udela, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala.

Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca

U svetlu gorenavedenih promena koje su predviđene, menja se (dopunjuje) i član koji se tiče izuzetaka od primene odredaba o zaštiti poverilaca. Dopunom je predloženo da se u slučaju poništenja rezervisanog sopstvenog udela postupak smanjenja osnovnog kapitala sprovodi bez primene odredaba o zaštiti poverilaca.

Rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje udela

Ovim nacrtom Zakona je predviđeno da se doda ceo novi pododeljak kojim se uređuje institut rezervisanih sopstvenih udela i prava na sticanje udela. Pomenuti pododeljak će obuhvatati osam novih članova Zakona i biće smešten iznad sadašnjeg člana 160 Zakona.

Pomenutim članovima se definiše rezervisani sopstveni udeo, prava društva po osnovu rezervisanog sopstvenog udela, finansijski instrument – pravo na sticanje udela, odluka o emisiji finansijskog instrumenta – prava na sticanje udela, sticanje udela na osnovu finansijskog instrumenta  – pravo na sticanje udela i poništenje finansijskog instrumenta, raspolaganje preostalim neiskorišćenim rezervisanim sopstvenim udelom, posebni slučajevi dospelosti i sudska zaštita.

Delokrug skupštine

Predložene su izmene u članu koji se tiče delokruga skupštine odnosno izmenjena je jedna tačka ovog člana gde je dodato da skupština društva odlučuje o sticanju, podeli i poništenju sopstvenih udela (do sada je bilo samo sticanju).

Većina za odlučivanje

Kako i prethodni članovi tako i član koji se odnosi na većinu za odlučivanje je promenjen u svetlu uvođenja novog instituta odnosno rezervisanih sopstvenih udela. Izmenom ovog člana je predviđeno da skupština odlučuje o sticanju rezervisanih sopstvenih udela skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva sa tim da je ostavljena mogućnost da se osnivačkim aktom može predvideti i druga većina za donošenje odluka, ali ne manja od obične većine od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Raspodela dobiti

Izmenom člana koji se tiče raspodele dobiti je predviđeno da i zaposleni u akcionarskom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću mogu da učestvuju u podeli dobiti.

Sopstvene akcije i uslovi sticanja

Promenom ovog člana je omogućeno da procenat sopstvenih akcija koje akcionarsko društvo može raspodeliti zaposlenima i članovima uprave bude 5% umesto dosadašnjih 3%.

Predloženo je da Zakon stupi na snagu 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ (osim tačaka 1-6 koje će se primenjivati od 01. aprila 2020.godine).

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *