Kako se pripremiti za prodaju kompanije?

Priprema za prodaju kompanije

Prodaja je gotovo nezaobilazan događaj tokom životnog ciklusa uspešne kompanije. Prodaja kompanije obezbeđuje neophodna sredstva za dalju ekspanziju poslovanja, a takođe može njenim vlasnicima doneti materijalno bogatstvo. Reč je o transakcijama čija vrednost može dostići i nekoliko stotina miliona dolara u domaćem poslovnom okruženju. Samim tim, možemo zaključiti da je prodaja kompanije (dela ili celokupnog vlasništva) jedan od najvažnijih događaja za njenog vlasnika.

Odluka o prodaji kompanije

Odluka o prodaji dela ili čitave kompanije je odluka strateškog karaktera i ona se ne sme ni donositi ni izvršavati naglo. Naša preporuka je da se odluka donese 3 do 5 godina pre same prodaje, u cilju pravovremene optimizacije poslovanja i postizanja više prodajne vrednosti. Navedeni period vlasniku obezbeđuje manevarski prostor da se prodaja kompanije izvrši po povoljnijoj ceni i povoljnijim uslovima.

U zavisnosti od oblasti poslovanja, razlikujemo sledeće vrste optimizacije:

 • Strateška optimizacija
 • Organizaciona optimizacija
 • Pravna optimizacija
 • Računovodstveno – poreska optimizacija
Strateška optimizacija

Strateška optimizacija poslovanja u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Preliminarna procena vrednosti: koliko trenutno vredi Vaša kompanija? Kako da povećate njenu vrednost?
 • Donošenje i implementacija strategije: koja je strategija Vaše kompanije? Da li je uspešno primenjujete? Da li prilagođavate strategiju promenama u okruženju? Da li pratite rezultate njene primene?
 • Analiza načina donošenja strategije: ko donosi strategiju? Koje informacije se koriste prilikom donošenja strategije? Da li se priprema formalni dokument? Da li Vaši zaposleni razumeju strategiju kompanije?
 • Optimizacija proizvodnog portfolija: da li znate koji je Vaš najprofitabilniji proizvod? Da li imate neprofitabilne proizvode u portfoliju? Koji će Vaš proizvod biti najprofitabilniji za pet godina?
 • Optimizacija portfolija kupaca: da li znate koji je Vaš najprofitabilniji kupac? Da li poslujete sa neprofitabilnim kupcima? Koje tržišne segmente targetirati, a koje izbegavati? Da li zavisite samo od jednog ili manjeg broja kupaca?
 • Optimizacija izvora nabavke: da li Vaš biznis zavisi samo od jednog ili manjeg broja dobavljača? Da li su trenutni izvori nabavke sigurni na dugi rok?
 • Optimizovanje finansijske strukture: da li ste prezaduženi? Možete li pribaviti sredstva po povoljnim uslovima?
Organizaciona optimizacija

Organizaciona optimizacija poslovanja u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Bolja organizaciona struktura: imate li formalno donetu organizacionu strukturu? Da li Vaš biznis zavisi od osnivača ili nekoliko menadžera? Da li je dobro izvršena podela zaduženja u kompaniji? Da li je Vaša struktura usklađena sa zakonskom regulativom?
 • Bolji organizacioni procesi: da li ste uspešno uspostavili neophodne kompanijske procedure i procese? Da li su procedure i procesi formalno definisani? Da li Vaši zaposleni efikasno obavljaju svoja zaduženja?
 • Analiza kompanijske dokumentacije: da li ste napravili sve neophodne interne akte? Da li se oni primenjuju u praksi? Postoji li opasnost od kazni?
 • Analiza prilagodljivosti organizacije: da li se Vaša organizacija uspešno adaptira na promene u okruženju?
 • Primena informatičkih rešenja: da li ste uspostavili ERP (Enterprise Resource Planning) sistem? Da li imate domaće ili međunarodno rešenje? Koliko ste zadovoljni trenutnim rešenjem? Ukoliko je reč o međunarodnom ERP sistemu, da li je izvršena adekvatna lokalizacija sistema?
Pravna optimizacija

Pravna optimizacija poslovanja u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Regulisanje pravnih odnosa između vlasnika: ukoliko Vaša kompanija ima više vlasnika, kako ste utvrdili način donošenja ključnih odluka? Postoje li potencijalni problemi u međusobnim odnosima?
 • Regulisanje pravnih odnosa sa kupcima: da li ste ugovorom jasno definisali naknadu i obim angažovanja? Kako ste se zaštitili u slučaju zahteva kupaca za naknadom štete?
 • Regulisanje pravnih odnosa sa zaposlenima: mogu li Vas zaposleni tužiti po određenom zakonskom osnovu? Da li će Vaši ključni zaposleni otići u slučaju prodaje kompanije? Da li Vam bivši zaposleni postaju konkurencija? Koliko dobro čuvate poslovne tajne?
 • Regulisanje pravnih odnosa sa dobavljačima: da li ste se zaštitili od rizika da nemar dobavljača ugrozi Vaše poslovanje?
 • Regulisanje prava intelektualne svojine: da li ste pravno zaštitili svoje ime, brend, proizvod, tehnologiju? Koliki je obim te zaštite?
 • Usklađivanje sa ostalom regulativom: da li ste uskladili Vaše poslovanje sa regulativom o zaštiti životne sredine, podataka o ličnosti (GDPR), zaštiti potrošača itd?
 • Prilagođavanje novoj regulativi: da li redovno pratite promene propisa? Da li poslovanje prilagođavate novim zahtevima?
Računovodstveno – poreska optimizacija

Računovodstveno – poreska optimizacija u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Analiza organizacije računovodstva: koliko su kvalitetno uspostavljeni računovodstveni procesi?
 • Analiza profitabilnosti: da li knjigovodstveni profit odgovara realnom stanju?
 • Analiza imovine: da li je aktiva iskazana u knjigama precenjena?
 • Analiza obaveza: da li imate obaveze koje delom ili u potpunosti nisu iskazane u knjigama?
 • Analiza revizorskih izveštaja: da li ste angažovali nezavisnog revizora koji bi dao mišljenje o Vašim poslovnim knjigama?
 • Analiza poreskih rizika: da li su porezi obračunati u skladu sa propisima? Postoji li rizik novčanih ili krivičnih kazni?
 • Analiza poreskih mogućnosti: postoji li mogućnost za poresku optimizaciju?
 • Prilagođavanje novim propisima: da li redovno pratite promene propisa? Da li poslovanje prilagođavate novim zahtevima?
Šta raditi nakon pripreme?

Nakon optimizacije, sledi operativno sprovođenje procesa prodaje kompanije, koje podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • Nova procena vrednosti: koliko kompanija vredi nakon optimizacije? Kolika je indikativna cena u transakciji?
 • Priprema prezentacionih dokumenata: pregledi poslovanja i razvojnih mogućnosti kompanije koji se pokazuju zainteresovanim investitorima
 • Preliminarni pregovori: rezultat pregovora treba da bude pravno neobavezujući i preliminaran dogovor o ceni i uslovima transakcije (Pismo o namerama) sa eksluzivnim investitorom. Investitor potom stiče pristup poslovnim knjigama i ostaloj dokumentaciji kompanije
 • Due dilligence: investitor vrši detaljan pregled poslovnih knjiga i dokumentacije kompanije u cilju donošenja odluke o preuzimanju
 • Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vlasništva

Operativno sprovođenje procesa kompanije je intenzivna aktivnost, koja može potrajati i do dve godine.

Da li angažovati konsultante?

Kako bi se uspešno prodala kompanija, neophodna su stručna znanja iz oblasti biznisa, finansija, računovodstva,  poreza, prava, revizije itd. Imajući u vidu da vlasnik retko prodaje svoju kompaniju (maksimalno nekoliko puta u čitavom životu), preporučuje se angažovanje konsultanata koji poseduju neophodna znanja i iskustvo. U praksi se kombinacija znanja vlasnika o samom biznisu i znanja konsultanta o određenoj stručnoj oblasti pokazuje najboljom.

Kompanija WTS Serbia je u mogućnosti da pruži usluge podrške u svim fazama prodaje kompanije, od pripremne faze do zaključivanja ugovora. Ukoliko ste zainteresovani, možete kontaktirati naš konsultantski tim.

 

 

 

Kako se pripremiti za prodaju kompanije?