Porez po odbitku – pregled svih poreskih stopa prema vrstama prihoda i zemljama

POREZ PO ODBITKU U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Porez po odbitku je regulisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u Republici Srbiji. Navedeni porez se plaća na Zakonom definisane prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica. Svakako, treba imati u vidu da obveznici ovog poreza mogu biti i nerezidentna pravna lica u određenim, Zakonom predviđenim slučajevima.

Porez po odbitku se obračunava i plaća na sledeće prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice:

 • prihode od dividendi i udela u dobiti u pravnom licu
 • prihode od autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine
 • prihode od kamata
 • prihode od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije
 • prihode od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene

Gorenavedeni prihodi od usluga (tačka 5) se bliže opisuju Pravilnikom koji je donelo Ministarstvo finansija, pa prilikom određivanje postojanja obaveze plaćanja poreza po odbitku to svakako treba uzeti u obzir.

Predviđena zakonska stopa po kojoj se oporezuju pomenuti prihodi iznosi 20% ukoliko prihod ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Ukoliko je lice koje ostvaruje prihode od autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga (svih) bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom stopa iznosi 25%.

Nerezidentno pravno lice može biti obveznik ovog poreza, i to po stopi od 20% po osnovu ostvarenih kapitalnih dobitaka, prihoda koje ostvari od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije i po osnovu svih gorenavedenih prihoda koji su ostvareni po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja.

POREZ PO ODBITKU I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (“UOIDO” ili Ugovori) su uglavnom bilateralni međunarodni ugovori koji se zaključuju između dve zemlje (zemlje potpisnice). Kao što i sam naziv kaže, Ugovori omogućavaju izbegavanje dvostrukog oporezivanja (po osnovu poreza definisanih samim Ugovorom) između zemalja potpisnica pod određenim uslovima.

Republika Srbija ima potpisanih 61 Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Najveći deo od pomenutih Ugovora je potpisan sa Evropskim zemljama.

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja imaju primat u odnosu na Zakon. Navedeno znači da ukoliko Srbija sa određenom zemljom ima potpisan Ugovor prilikom plaćanja poreza po odbitku stopa iz Ugovora ima primat u odnosu na stopu definisanu Zakonom.

Takođe, po osnovu UOIDO odnosno odredbama definisanim u njima i na osnovu Zakona određeno lice se može osloboditi obaveze plaćanja poreza po odbitku u određenim slučajevima gde postoji mogućnost da se dokaže da je nerezident sa kojim imamo zaključen Ugovor stvarni vlasnik prihoda i ukoliko se poseduje potvrda o rezidentnosti nerezidentnog pravnog lica (“POR”).

Opšti zaključak je da ukoliko lice prima usluge iz inostranstva, prvo treba obratiti pažnju da li sa tom konkretnom zemljom postoji zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja jer u tom slučaju Ugovor ima prednost u odnosu na Zakon, pa ukoliko se utvrdi da nema onda treba primeniti stopu iz Zakona.

POREZ PO ODBITKU – PREGLED SVIH PORESKIH STOPA PREMA VRSTAMA PRIHODA I ZEMLJAMA

Poreske stope poreza po odbitku u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica smo definisali u prvom delu ovog teksta. Takođe, izložili smo važnost Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na Zakon i porez po odbitku.

Republika Srbija ima zaključene Ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa sledećim zemljama:

 • Albanija
 • Austrija
 • Azerbejdžan
 • Belgija
 • Belorusija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Crna Gora
 • Češka
 • Danska
 • Egipat
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Gruzija
 • Holandija
 • Hong Kong
 • Hrvatska
 • Indija
 • Indonezija
 • Iran
 • Irska
 • Italija
 • Izrael
 • Jermenija
 • Južna Koreja
 • Kanada
 • Katar
 • Kazahstan
 • Kina
 • Kipar
 • Kuvajt
 • Letonija
 • Libija
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Mađarska
 • Malta
 • Moldavija
 • Nemačka
 • Norveška
 • Pakistan
 • Poljska
 • Rumunija
 • Rusija
 • San Marino
 • Severna Koreja
 • Severna Makedonija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španija
 • Šri Lanka
 • Švedska
 • Švajcarska
 • Tunis
 • Turska
 • Ujedinjeni Arapski Emirati
 • Ukrajina
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Vijetnam

Sa svakom konkretnom zemljom potpisnicom su utvrđene stope po kojima se određena vrsta prihoda oporezuje porezom po odbitku, odnosno maksimalne stope kojom se određeni prihod može oporezovati u konkretnoj zemlji potpisnici.

POREZ PO ODBITKU U VEZI SA LICENCAMA I USLUGAMA IT ODRŽAVANJA

Jedno od specifičnih pitanja kada je reč o porezu po odbitku jeste kupovina licenci i usluga IT održavanja iz inostranstva. Navedene usluge su pre svega specifične za povezana lica, odnosno za Društva u Srbiji koja kupuju licence i primaju usluge IT održavanja od Matičnog lica u inostranstvu.

Licence su predmet oporezivanja porezom po odbitku dok usluge IT održavanja nisu.

Pomenuta specifičnost se ogleda u tome da nerezidento lice uglavnom izdaje jednu fakturu koja se odnosi na licence i usluge IT održavanja gde često sami iznosi nisu razdovojeni ili fakture gde postoje odvojene stavke koje se odnose na pomenuto ali ne u adekvatnoj proporciji, a sve u cilju izbegavanja plaćanja poreza po odbitku.

Goreopisanu situaciju bi trebalo imati u vidu prilikom fakturisanja odnosno određivanja osnovice za plaćanje poreza po odbitku jer svakako postoje mehanizmi kojim se može utvrdite da li je porez plaćen na adekvatnu osnovicu ili ne. Takođe ne treba zaboraviti da kazne po ovom osnovu nisu zanemarljive i uvek bi ih trebalo imati u vidu.

POREZ PO ODBITKU I MANAGEMENT FEE

Management fee usluga je jedna od “najpopularnijih” usluga između povezanih lica u modernom poslovanju. Postoje razne definicije pomenute usluge (suštinski usluge upravljanja), međutim u današnjim okvirima one sve više gube na značaju obzirom da se, govoreći iz iskustva, pod okriljem management fee usluga fakturišu i usluge koje bi tu trebalo da pripadaju i koje ne bi.

Generalno govoreći, management fee, sam po sebi nije oporeziv porezom po odbitku međutim u prilog gorenavedenom treba obratiti pažnju koje sve usluge potpadaju pod management fee koji se fakturiše. Neretko se dešava da Matične kompanije u management fee (što je vidljivo kroz specifikaciju) fakturišu i određene usluge koje su oporezive u skladu sa Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja odnosno u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

Opšti zaključak je da nikako oporezivanje management fee usluga porezom po odbitku ne bi trebalo isključiti na osnovu samog naziva već bi trebalo imati u vidu na šta se konkretna usluga stvarno odnosi i da li postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za ovu temu, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

OBVEZNICI PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE OD USLUGA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

Obveznici plaćanja poreza po odbitku na prihode od usluga koje ostvaruju nerezidentna pravna lica su:

 • privredna društva
 • preduzetnici koji vode poslovne knjige (po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva)
 • neprofitna pravna lica ((udruženje, fondacija, zadužbina, komora, sindikalna ili politička organizacija, crkva i verska zajednica, kao i svaka ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave…))
 • zadruge

Fizička lica koja ne obavljaju delatnost i koji nisu obveznici PDV-a, preduzetnici koji ne vode poslovne knjige (“paušalci”) i stalna poslovna jedinica ili predstavništvo stranog pravnog lica nisu obveznici poreza po odbitku na prihode od usluga koje ostvaruju nerezidentna pravna lica.

online platforma za praćenje vremena
Porez po odbitku – pregled svih poreskih stopa prema vrstama prihoda i zemljama