Vesti iz privrede

Poreski tretman naknade koju, u cilju daljinskog ispitivanja (trenutne) ranjivosti svog informacionog sistema, rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu iz Irske koje tu proveru vrši (iz inostranstva) koristeći sopstvene aplikacije, kao i naknade koju rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu za kontinuirani daljinski (iz inostranstva) nadzor korisnikovog informacionog sistema

“Saglasno odredbi člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01 … 95/18, u daljem tekstu: Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);

3) kamata;

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

5) naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Shodno odredbama člana 71. st. 1. i 3. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen, a poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od tri dana od dana isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom.

U konkretnom slučaju, rezidentno pravno lice plaća naknadu nerezidentnom pravnom licu za, kako navodite u podnetom dopisu, smeštanje podataka na serverima nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu (ovo uz korišćenje odgovarajućeg softvera napravljenog od strane proizvođača − nerezidenta, isključivo iz razloga mogućnosti pružanja usluge smeštanja podataka na serveru, odnosno pristupa serverima), pri čemu se ti podaci (potom) preusmeravaju na naznačene (elektronske) adrese.

Istovremeno, jedno od pitanja se odnosii naporeskitretman naknade koju, u cilju daljinskog ispitivanja (trenutne) ranjivosti svog informacionog sistema, rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje tu proveru vrši (iz inostranstva) koristeći sopstvene aplikacije, kao i naknade koju rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu za kontinuirani daljinski (iz inostranstva) nadzor korisnikovog informacionog sistema.

Sva pitanja se (kako ste nam, dodatno, pojasnili telefonom) odnose na plaćanja koja rezidentno pravno lice (korisnik) vrši nerezidentnom pravnom licu iz Irske (čiji vlasnik je pravno lice − rezident Sjedinjenih Američkih Država).

Imajući u vidu navedeno:

  1. Naknada koju rezidentno pravno lice plaćane rezidentnom pravnom licu, za smeštanje podataka na serverima nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu, pri čemu se ti podaci (potom) preusmeravaju na naznačene (elektronske) adrese, prema našem mišljenju, predstavlja autorsku naknadu koja se oporezuje porezom po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 2) Zakona.
  2. Naknada koju, u cilju daljinskog ispitivanja (trenutne) ranjivosti svog informacionog sistema, rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje tu proveru vrši (iz inostranstva) koristeći sopstvene aplikacije, kao i naknade koju rezidentno pravno lice (korisnik) isplaćuje nerezidentnom pravnom licu za kontinuirani daljinski (iz inostranstva) nadzor korisnikovog informacionog sistema, nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona.

U smislu člana 40a st. 1. i 2. Zakona, kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i da dokaže da je nerezident stvarni vlasnik prihoda, pri čemu status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

II Između Republike Srbije i Irske zaključen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak („Službeni glasnik RS − Međunarodni ugovori”, br. 1/10, u daljem tekstu: Ugovor) koji se primenjuje od 1. januara 2011. godine. Napominjemo da Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/06) u članu 16, pored ostalog, predviđa da su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju.

Ugovor, u članu 12. (Autorske naknade) stav 3. tačka 2) predviđada izraz „autorske naknade”, u ovom članu, označava plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja (pored ostalog) industrijske, komercijalne ili naučne opreme (u koju, u konkretnom slučaju, spada i server − prim. MF).

Navedena autorska naknada se, shodno članu 12. (Autorske naknade) stav 2. tačka 2) Ugovora, oporezuje stopom poreza po odbitku koja iznosi 10 odsto od bruto iznosa naknade (navedeno, uz prezentovanje validne potvrde o rezidentnosti i dokaza o stvarnom vlasništvu prihoda/autorske naknade).

Istovremeno, kada je reč o naknadi (ako se naknada, kao takva, posebno fakturiše) za korišćenje odgovarajućeg softvera kao (kako navodite) alata napravljenog od strane proizvođača/ nerezidenta, isključivo iz razloga mogućnosti pružanja usluge smeštanja podataka na serveru, odnosno pristupa serverima (iz kog razloga, prema našem mišljenju, ne postoji potreba njenog posebnog fakturisanja) naknada, prema našem mišljenju, ima karakter autorske naknade iz člana 12. (Autorske naknade) stav 3. tačka 2) Ugovora (naknada za korišćenje ili pravo korišćenja kompjuterskog softvera) i ista se (shodno članu 12. (Autorske naknade) stav 2. tačka 2) Ugovora) oporezuje stopom poreza po odbitku koja iznosi 10 odsto od bruto iznosa naknade (navedeno, uz prezentovanje validne potvrde o rezidentnosti i dokaza o stvarnom).”

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-64/2019-04 od 24.5.2019. god.) (izvor : sajt MF http://www.mfin.gov.rs)

Autorska naknada? Poreski tretman naknade koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu iz Irske za smeštanje podataka na serverima tog nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *