Dušan Aleksov

Tax and Finance Manager

Dušan Aleksov

Tax and Finance Manager

Radno angažovanje: U WTS Porezi i Finansije d.o.o., Dušan obavlja sledeće poslove: Poresko Savetovanje – učestvovanje u Tax Due Dilligence projektima, poreskim pregledima, Izrada saveta klijentima i stručnih mišljenja; Računovodstvena kontrola – pregled bruto bilansa nakon knjiženja od strane računovođe, pregled finansijskih izveštaja, sprovođenje closing procedura; Transferne cene – Angažovanje na izradi izveštaja i savetovanje u vezi sa povezanim licima i interkompanijskim transakcijama; Računovodstveno/finansijsko savetovanje – učestvovanje u Finansijskim Due Dilligence projektima, Sastavljanje finansijskih izveštaja, Napomena uz FI, Savetovanje i obuke iz IFRS-a

Obrazovanje i edukacija: Diplomirani ekonomista, smer: Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i finansijskim konferencijama.

Dušan Aleksov