U cilju minimiziranja potencijalnih rizika transfernih cena, poreski obveznik mora proaktivno planirati transakcije sa svojim povezanim licima. Takođe, poreski obveznik može definisati svoje politike transfernih cena na način koji će umanjiti značajno poreske izdatke.

Značajni poreski rizici javljaju se i u situacijama kada postoje usluge koje jedna firma članica grupacije obavlja drugoj članici, a koje se ne fakturišu (tzv. transfer mispricing). Na primer, matična kompanija obavlja usluge računovodstva za grupu, usluge savetovanja, pravne usluge, ili ustupa u zakup prostorije zavisnom licu, a pruža te usluge besplatno. Ovakvo postupanje najčešće dovodi do PDV-rizika u smislu prava na odbitak prehodnog poreza, rizika prizavanja izdataka u poreskom bilansu kao i sa stanovišta poklona povezanim licima.

U cilju definisanja transfernih cena i reformisanja trenutnih politika transfernih cena, naši poreski eksperti Vam stoje na raspolaganju.