Da li koristite poreske podsticaje i olakšice?

WTS pomaže poreskim obveznicima da sagledaju mogućnost korišćenja podsticaja, analizira konkretne efekte i sastavlja celokupnu relevatnu dokumentaciju uključujući i vođenje specifičnih evidenicija koje su zahtevane relevantnim propisima.

U zavisnosti od položaja u kome se nalaze, vrste i obima investiranja, vrste delatnosti kojima se bave, poreskim obveznicima su na raspolaganju sledeće mogućnosti:

Ostvarivanje prava na poreski kredit za perod od deset godina za ulaganja u osnovna sredstva i zapošljavanje

Zakona o porezu na dobit pravnih lica poreski obveznik koji izvrši ulaganje u sopstvena osnovna sredstva odnosno, ako drugo lice izvrši ulaganje u njegova osnovna sredstva više od jedne milijarde dinara, a koji koristi pomenuta sredstva u svrhu obavljanja pretežne delatnosti i koji u periodu ulaganja zaposli najmanje 100 lica na neodređeno vreme oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Ulaganjem u osnovna sredstva od strane drugog lica smatra se i ulaganje u osnovni kapital i povećanje osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju gorepomenutih uslova  i to od prve godine u kojoj je ostvarena dobit.

Poreski podsticaji u vezi sa izdacima za istraživanje i razvoj

Izdaci u istraživanje i razvoj mogu  se priznati u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu, u skladu sa odredbama člana 22g stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Međutim da bi se ostvarila ovakva olakšica potrebno je sačiniti analizu troškova koji se smatraju troškovima u istraživanje i razvoj, kao i pripremiti prilično kompleksnu dokumentaciju i voditi posebne evidencije u skladu za Zakonom.

Obveznik koji ostvaruje pravo na priznavanje troškova istraživanja i razvoja dužan je da za svaki pojedinačni projekat uz poreski bilans priloži sledeću dokumentaciju:

 • opis (specifikacija) projekta sa posebno istaknutim ciljevima projekta, planiranim fazama projekta kao i planiranim aktivnostima u okviru svake od faze projekta;
 • evidenciju o vremenu koje je svaki od zaposlenih proveo radeći na određenom projektu;
 • zaključak u kome se iskazuju podaci o iznosu svih troškova istraživanja i razvoja.

Pored toga, obveznik je dužan da u momentu podnošenja poreskog bilansa poseduje sledeću dokumentaciju u papirnoj formi:

 • budžet projekta koji je odobren od strane uprave uz projekcije performansi koje se od konkretnog projekta očekuju;
 • plan nabavke koji se odnosi na konkretan projekat;
 • mišljenja stručnjaka koji su zaduženi za realizaciju projekta;
 • fakture iz kojih se može videti vrednost sredstava ili usluga koje su nabavljene za potrebe istraživanja i razvoja;
 • ugovori sa trećim licima koja su angažovana na projektu;

Takođe, obveznik je dužan da vodi evidenciju troškova na način propisan Zakonom.

Poreski podsticaji u vezi sa prihodima od iskorišćavanja intelektualne svojine

U slučaju da obveznk ostvaruje prihode od deponovanog autorskog dela (softver, filmska dela, knjige, baze podataka i slično) predmeta srodnog prava ili od ustupanja prava u vezi sa pronalaskom, takvi prihodi mogu biti predmet poreskog oslobođenja, pod odgovarajućim uslovima.

Od ukupno ostvarenog prihoda potrebno je doći do iznosa kvalifikovanog prihoda koji se izuzima iz poreske osnovice u iznosu od 80% kvalifikovanog prihoda.

On se utvrđuje tako što se iznos ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava u tom poreskom periodu umanjuje za iznos kvalifikovanih rashoda, a zatim množi procentom kojim je izraženo učešće ukupnih kvalifikovanih rashoda u ukupnim troškovima koji su nastali u vezi sa tim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, odnosno u vezi sa pronalaskom.

Kvalifikovanim rashodima se smatraju ukupni istorijski ili tekući poresko priznati rashodi u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska.

Tekući poresko priznati rashodi su rashodi nastali u periodu ostvarivanja kvalifikovanih prihoda.

Istorijski poresko priznati rashodi (nastali pre 31.12.2018. godine) utvrđuju u iznosu od 60% ukupnih prihoda od deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska (u prvom poreskom period), u drugom poreskom periodu u iznosu od 40% ukupnih prihoda i u trećem poreskom periodu u iznosu od 20% ukupnih prihoda.

Pravilnikom se propisuju brojne evidencije i dokumentcija koju je nephodno voditi i dostavljati poreskoj upravi radi sticanja prava na oslobođenje. Tekst pravilnika možete preuzeti  OVDE.

Poreski podsticaji za novo zapošljavanje

Imate u planu novo zapošljavanje? Da li ispunjavate uslove za oslobođenja po pitanju poreza i doprinosa za novozaposlene?

Ukoliko kompanija u radni odnos primi lica koje je ranije angažovala kao preduzetnike ili druga lica, a koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine predviđa se oslobođenje plaćanje dela poreza na zarade i doprinose za PIO. Ova olakšica se odnosi na navedena lica ukoliko zasnuju radni odnos kod poslodavca u periodu od 01. januara 2020. do 30. aprila 2020. godine.

Zakonodavac je propisao sledeću dinamiku korišćenja olakšica:

 • 2020. godine 70% poreza i 100% doprinosa za PIO,
 • 2021. godine 65% poreza i 95% doprinosa za PIO,
 • 2022. godine 60% poreza i 85% doprinosa za PIO.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.