Svojim sveobuhvatnim portfolijom konsultantskih usluga pomažemo kompanijama u svim poreskim pitanjima. Ono što ističe naše poresko savetovanje je integrisani i unapređen pristup. Zahvaljujući našem širokom znanju koje obuhvata najrazličitije oblasti poreza, u mogićnosti smo da uvek pružimo drugačiji pogled na Vaša poreska pitanja i da razvijemo rešenja prilagođena Vašim individualnim potrebama. Možemo izvršiti optimizaciju Vašeg poreskog planiranja i pomoći Vam da ostvarite trajno smanjenje efektivne poreske stope. Takođe, sa zadovoljstvom ističemo da smo spremni da Vam ponudimo usluge naše međunarodne mreže, koja nam omogućava pružanje prvoklasno poresko savetovanje u više od 100 jurisdikcija.

Poresko savetovanje: Porez na dobit

 • Poresko savetovanje u oblasti poreza na dobit pravnih lica zasnovano na lokalnoj regulativi
 • Analiza mogućnosti ostvarivanja poreskih kredita, olakšica i poreskih podsticaja i priprema dokumentacije
 • Poreska optimizacija u vezi sa izdacima za istraživanje i razvoj i prihodima od iskorišćavanja intelektualne svojine
 • Poreska optimizacija u vezi sa ulaganje u start-up
 • Priprema/pregled godišnjeg poreskog bilansa
 • Priprema/pregled prijave poreza na dobit i svih relevantnih dodataka (OK, SU, TP i ostali)
 • Određivanje najoptimalnije strukture u slučaju poslovanja sa povezanim licima iz inostranstva
 • Analiza uticaja BEPS regulative na poreske obveznike
 • Poresko savetovanje u oblasti poreza po odbitku (Rojaliteti, usluge, kamata, zakup, dividende)
 • Stalna poslovna jedinica - utvrđivanje statusa, vođenje evidencija i podnošenje poreske prijave
 • Poresko savetovanje u vezi poreza na dohodak građana i relevantnih doprinosa
 • Administriranje ekspata

Poresko savetovanje: PDV i ostali indirektni porezi

Interesovanje za porez na dodatu vrednost (PDV) je u konstantnom usponu, imajući u vidu suprostavljene interese multinacionalnih kompanija koje optimizacijom PDV-a žele da upravljaju svojim novčanim tokovima i vlada nacionalnih država kojima je PDV značajan izvor prihoda. (Na primer, oko 50% poreskih prihoda Vlada Republike Srbije ostvaruje naplatom PDV-a).

Prema našem mišljenju, najbolji mogući savet u vezi sa porezom na dodatu vrednost je dat ukoliko za rezultat ima formiranje strukture koje se lako uklapa u okruženje kompanije- kako nacionalno, tako i međunarodno. Konsultantske usluge u oblasti PDV-a da dodaju vrednost kompaniji u čitavom lancu snabdevanja. Ovo je naš cilj i naša strategija.

U mogućnosti smo da ponudimo sledeće usluge:

 • Izrada stručnih mišljenja u vezi za porezom na dodatu vrednost za sve vrste transakcija
 • Izrada internih procedura i uspostaljanje sistema internih kontorla za proveru PDV obračuna
 • Poresko savetovanje u vezi sastavljanja PDV prijave, izrade izmenjene prijave
 • Poreski pregled mesečnih PDV prijava i prateće dokumentacije
 • Optimizacija lanca snadbevanja sa aspekta indirektnih poreza
 • Refakcija PDV-a
 • PDV registracija stranih obveznika u Srbiji
 • Podrška i poresko savetovanje u komunikaciji sa poreskim organima u postupcima poreske kontrole

Poreski pregledi i due diligence projekti

Idenfitifovanje poreskog rizika je polazna osnova ne samo kod transakcija preuzimanja kompanija, već i kod tekućeg poslovanja i predstavlja osnovni deo analize sveukupnog korporativnog rizika.

Poreski due dilligence predstavlja dijagnostifikovanje poreskih rizika kod pravnog lica koje je predmet ove analize, kao i identifikovanje neusklađenosti sa relevantnim poreskim zakonima. Predmet due dilligence-a su obično sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim akcentom na porez na dobit, porez na dodatu vrednost, porez na dohodak građana. Ovakva provera zakonitosti poslovanja omogućava poreskom obvezniku da na vreme preduzme korektivne akcije i donese relevantne odluke.

Mesečna podrška u tekućim poreskim pitanjima

Naš tim Vam stoji na raspolaganju u vašm svakodnevnim poreskim zadacima i transakcijama.

Obim našeg angažovanja definiše u dogovoru sa klijentom, a obično podrazumeva angažman našeg tima u određenom fondu časova na mesečom nivou. Na svaki upit klijenta u vezi poreskih pitanja koja se javljaju u njegovim transakcijama, naš tim pruža svoje stručno mišljenje, rasuđivanje ili preporuku iz svih oblasti poreskog zakonodavstva, pozivajući se kako na relevantne zakone tako i na poresku i sudsku praksu.

Međunarodno poresko planiranje

Detaljnim poreskim planiranjem u međunarodnim transakcijama, mogu se optimizovati poreski efekti putem primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, socijalnih konvencija koje Srbija ima potpisane sa drugim državama. U okviru ove vrste usluge naš ekspertski tim je u mogućnosti da vam ponudi različite vrste usluga:

 • Poresko savetovanje sa aspekta izbegavanja dvostrukog oporezivanja u cilju smanjenja ukupnih troškova
 • Dizajn vlasničke strukture i toka poslovnih transakcija
 • Optimizacija doprinosa na obavezno socijalno osiguranje u slučaju slanja zaposlenih u inostranstvo ili rada stranih državljana u Srbiji
 • U saradnji sa našim povezanim kancelarijama širom sveta u više od 100 zemalja nudimo analize u vezi korišćenja poreskih olakšica, optimizaciju ukupnog poreza za sve tipove transakcija

Poreska optimizacija

Prilikom poreske optimizacije, potrebno je imati u vidu dve dimenzije: trenutni poreski rashodi i poreski rizici. Naš stručni tim se trudi da klijentima ponudi program poreske optimizacije, koji će minimizirati obe dimenzije, i trenutne poreske rashode i poreske rizike. Na taj način možete biti sigurni da je Vaše finansijsko poslovanje efikasno i u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

Upitnik za usluge pregleda i optimizacije poreza

Odnosi sa poreskim vlastima:

Imate poresku kontrolu ili želite povraćaj poreza u skladu sa zakonom?

Naš tim Vam stoji na raspolaganju za komunikaciju sa poreskim organima u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to u vidu pisanja prigovora na rešenja i zapisnike, savetovanje u poreskom postupku, praćenje postupka poreske kontrole. Takođe, možemo Vam pomoći u postupcima povraćaja više plaćenog poreza, bilo da se radi o porezu na dodatu vrednost, pretplati poreza na dobit ili drugim pretplatama.

Poreski outsourcing

Ukoliko ne raspolažete sa dovoljno internih kadrova kako biste organizovali poresku funkciju, možete preneti sve poreske aktivnosti na našu kompaniju. Uz ovlašćenja odobrena sa Vaše strane, naši poreski stručnjaci mogu obračunati sve poreske efekte Vaših transakcija, pripremiti i predati sve poreske prijave koje su obavezne za Vašu kompaniju.