Vrlo dinamično globalno poslovno okruženje i rastući pritisak poreskih vlasti da ubiru poreske prihode iz svih mogućih izvora, postavljaju transferne cene na vrh svih poreskih i finansijskih pitanja današnjice. Mi pomažemo našim klijentima da bolje razumeju transferne cene i pripreme pun set dokumentacije o transfernim cenama u skladu sa lokalnim propisima. Naš rad je zasnovan na OECD smernicama za transferne cene, Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, kao i Pravilniku o transfernim cenama.

Globalna uslužna linija transfernih cena

Globalna uslužna linija transfernih cena WTS čine kompanije članice WTS Global iz svih ključnih zemalja angažujući ljude sa značajnim iskustvom u oblasti transfernih cena kao što su poreski stručnjaci, ekonomisti i zaposleni sa iskustvom rada u poreskim vlastima. Mreža nudi širok opseg usluga iz oblasti transfernih cena, kao što su konceptualni dizajn, koncipiranje globalne dokumentacije, strukturiranje intelektualne imovine i reorganizacije, usluge benčmark analiza, odbrane klijenata koji se nalaze pod poreskom kontrolom, učešće u sudskim sporovima, tužbama i arbitražama, kao i izrada APA sporazuma. WTS zauzima praktično orjentisan pristup u cilju razvoja inovativnih i pragmatičnih rešenja za klijente iz različitih sektora.

Naš tim u Srbiji pruža usluge transfernih cena za poreske obveznike u Srbiji, Crnog Gori i Bosni i Hercegovini.

Izrada izveštaja o transfernim cenama

Pravilnik o transfernim cenama definiše formu i sadržaj dokumentacije o transfernim cenama, rokove predaje poreskim vlastima, izbor i način primene metoda transfernih cena, kao i način procene osnove za obračun troškova amortizacije u slučaju da je osnovno sredstvo nabavljeno u transakciji sa povezanim licem. U skladu sa lokalnim propisima, obavezni delovi izveštaja su:

 • Analiza Grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik
 • Analiza delatnosti obveznika
 • Prezentacija i analiza interkompanijksih transakcija
 • Funkcionalna analiza - analiza lanca vrednosti grupe, aktivnosti i rizici koji se preuzimaju
 • Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu ’’van dohvata ruke’’
 • Zaključak o potrebi korekcije poreske osnovice
 • Prilozi (podaci iz korišćenih baza podataka, interkompanijski ugovori, obračuni, benčmark analize itd.)


Prema Pravilniku o transfernim cenama, predivđena je primena sledećih metoda, uključujući moguće kombinacije metoda:

 • Metoda uporedive cene
 • Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
 • Metoda preprodajne marže
 • Metoda transakcione neto marže
 • Metoda podele dobiti
 • Svi ostali adekvatni metodi zasnovani na razumnim pretpostavkama

Transferne cene su nova disciplina u ekonomiji i posledica su novih uslova pod kojima se obavlja savremeno međunarodno poslovanje. Ova oblast sa sobom donosi značajne rizike, imajući u vidu suprostavljene interese sa jedne strane poreskih vlasti da uvećaju svoje prihode i sa druge strane multinacionalnih kompanija da smanje svoje poreske obaveze. Imajući u vidu činjenicu da obračunat iznos poreza na dobit počiva na određenim pretpostavkama, kao što su dostupni podaci, strategija kompanije i faktori koji su uticali na formiranje cene, neophodno je istaći da transferne cene nisu egzaktna nauka i da je ključni cilj doći do razumne procene poreza na dobit u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke’’.
U slučaju da želite našu ponudu za ovu uslugu molimo vas da nam pošaljete popunjen upitnik:

Preuzmi upitnik za procenu rizika transfernih cena

Izrada benčmark analiza i ostale analize podataka iz relevantnih baza podataka

Princip „van dohvata ruke“ nalaže povezanim licima da primenjuju transferne cene koje su uporedive sa cenama koje se ostvaruju u transakcijama između nepovezanih kompanija koje posluju pod sličnim ekonomskim uslovima, posebno u pogledu njihove delatnosti, njihovih sredstava, funkcija i rizika, kao i ekonomskih, društvenih i političkih uslova. U cilju procene cena na koje bi pristala nepovezana lica, pretraga ima za cilj da identifikuje nezavisne uporedive kompanije u bazi podataka. Pretraga različitih baza podataka (međunarodnih ili domaćih), identifikovanje uporedivih kompanija i njihovih profitnih marži su ključni ciljevi benčmark analize.

Ključni kriterijumi prilikom formiranja liste potencijalno uporedivih kompanija su:

 • Nezavisnost: potencijalno uporedive kompanije ne mogu imati povezana lica
 • Dostupni finansijski izveštaji u poslednje 3 godine
 • Aktivnost: pretraživanje samo aktivnih kompanija koje i dalje redovno obavljaju poslovne aktivnosti
 • Geografski region: Pravilnik o transfernim cenama zahteva da se prvo izvrši pretraga uporedivih društava na domaćem tržištu. Samo u slučaju da ne postoji dovoljno uporedivih kompanija, u cilju obezbeđivanja neophodnog nivoa uporedivosti za potrebe obračuna cene ’’van dohvata ruke’’, geografski region može biti proširen
 • Isključivanje kompanija sa negativnim finansijskim rezultatom u poslednje tri uzastopne godine
 • Godina osnivanja: Kriterijumom " godina osnivanja " sprečava se da princip „van dohvata ruke“ bude pod uticajem kompanija koje su u početnoj fazi, koje zbog toga imaju neuporedive ekonomske uslove u posmatranom periodu, takozvane ’’start up’’ troškove i slično
 • Pretraga delatnosti: primenom NACE Rev. 2 šifara
 • Prihodi: Radi što bolje uporedivosti i eliminisanja uticaja specifičnih faktora koji mogu uticati na poslovanje u pretrazi biramo potencijalno uporedive kompanije na bazi visine prihoda

Nakon što je lista potencijalno uporedivih kompanija kreirana, vrši se ručna pretraga (kvalitativna analiza). Uzorak potencijalno uporedivih kompanija iz baze podataka se analazira sa aspekta:

 • opisa delatnosti koji je dat u bazi
 • sadržaja na web stranicama kompanija i ostalih javno dostupnih podataka na internetu
 • dodatnog uveravanja da identifikovana društva nemaju povezanih lica i
 • uporedivosti u pogledu korišćenja neto obrtnog kapitala i stalne imovine (putem racio analize finansijskih izveštaja)

Savetovanje u vezi formiranja cena u transakcijama sa povezanim licima

U cilju minimiziranja potencijalnih rizika transfernih cena, poreski obveznik mora proaktivno planirati transakcije sa svojim povezanim licima. Takođe, poreski obveznik može definisati svoje politike transfernih cena na način koji će umanjiti značajno poreske izdatke.

U cilju definisanja transfernih cena i reformisanja trenutnih politika transfernih cena, stojimo Vam na raspolaganju.

Priprema interkompanijskih ugovora

Politike transfernih cena treba adekvatno utvrditi interkompanijskim ugovorima, kako bi se poreske vlasti uverile da su cene u obveznikovim transakcijama sa povezanim licima u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke’’. Za pripremu interkompanijskih ugovora, stojimo Vam na raspolaganju.

Transfer nematerijalne imovine i interkompanijske usluge

Transfer nematerijalne imovine

Osnov generisanja profita unutar svake Grupe je nematerijalna imovina, kao što su brend, licenca, franšiza, know-how, patent, softver itd. U tom kontekstu, prilikom primene načela ’’van dohvata ruke’’ podela profita između članica unutar Grupe se vrši na osnovu doprinosa svake od njih kreiranju nematerijalne imovine. Između povezanih lica se često javljaju transakcije korišćenja i prenosa nematerijalne imovine, a retko su adekvatno dokumentovane i vrednovane u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke’’, što izlaže obveznike riziku transfernih cena. Ovakve transakcije se analiziraju sa aspekta identifikovanja specifičnih oblika nematerijalne imovine, troškova i aktivnosti nastalih pri kreiranju aktive (analiza doprinosa u stvaranju nematerijalne imovine), njenog uticaja na finansijske performanse i s tim u vezi, koristi koja će nematerijalna imovina doneti vlasniku u budućnosti (procena vrednosti nematerijalne imovine).

Interkompanijske usluge

U vezi sa uslugama iz od matičnih i drugih povezanih lica treba napraviti razliku između:

A. Neophodnosti posedovanja dokumentacije kojom se dokazuje da su ove usluge zaista i nastale, kao i da su izvršene u svrhu obavljanja poslovne delatnosti - Član 7a Zakona o porezu na dobit i

B. Analize takvih troškova sa aspekta transfernih cena gde se ispituje:

 1. alokacija ukupnih troškova na članice grupe i
 2. opravdanost dodavanja marže na troškovnu osnovu, čija se usklađenost na načelom “van dohvata ruke” ispituje primenom odgovarajućih metoda transfernih cena koji obično zahtevaju korišćenje komercijalne baze podataka

Imajući u vidu važnost pitanja nabavke interkompanijskih usluga potrebno je obratiti pažnju na generalne zakonske implikacije u vezi sa slučajevima plaćanja nerezidentima.

Članom 58. Zakona o deviznom poslovanju je propisano da ko izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos nerezidentu novčanog iznosa koji prelazi 100.000 evra, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave, kazniće se za krivično delo. U vezi sa tim, suštinsko pitanje je da li su usluge zaista pružene i kako to dokazati. Zbog toga je potrebno naročito oprezno postupati, kako se ne bi dovela odgovorna lica u situaciju težeg kršenja zakona i prekršajne odnosno krivične odgovornosti.

Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju u vezi podrške u postizanju usklađenosti sa relevantnim zakonima za bilo koji tip ovakvih usluga.