Ukoliko poslujete u okviru grupacije kompanija, bilo međunarodne, bilo lokalne, svakako jedno on najkomleksnijih pitanja kako sa poreske i računovodstvene, tako i pravne strane, jesu odnosi između članica u okviru grupacije.

Međusobno fakturisanje, odnosno ne fakturisanje određenih usluga može proizrokovati brojne poreske rizike iz:

  • oblasti PDV-a (pravo na odbitak prethonog PDV-a, “skrivene usluge” koje se vrše ali se ne fakturišu, zajedničko korišćenje prostora ili opreme…),
  • poreza na dobit (usluge bez naknade),
  • transfernih cena (međukompanijske cene neusklađene sa tržišnim cenama).

Politike transfernih cena treba adekvatno utvrditi interkompanijskim ugovorima, kako bi se poreske vlasti uverile da su cene u obveznikovim transakcijama sa povezanim licima u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke”.

U toku svoje kontrole, analizi interkompanijskih ugovora poreska uprava posvećuje značajnu pažnju jer oni predstavljaju polaznu tačku za izradu Izveštaja o transfernim cenama koja može biti osporena od strane poreskih vlasti u slučaju da ugovori nisu sastavljeni na adekvatan način i nisu usklađeni sa faktičkim stanjem.

WTS tim Vam upravo može pomoći da sve ugovore sa povezanim licima sastavite na adekvatan način imajući u vidu sve bitne pravne i poreske aspekte u cilju transparentnijeg poslovanja i minimiziranja rizika.

Svakako, bitno je napomenuti da klauzule u ugovorima treba da odgovaraju faktičkom stanju ugovorenog posla.