Porez na dobit

Osnovni ciljevi naših obuka su rešavanje praktičnih problema i situacija sa kojima se klijenti i rukovodioci suočavaju, kao i usavršavanje za samostalno obavljanje kompleksnih zadataka iz oblasti poreza na dobit, sastavljanje poreskog bilansa u potpunosi ukslađeno za zakonom, sasavljanje poreske prijave i svih pratećih priloga.

Sadržaj programa
 • Najnovije izmene poreskih propisa iz oblasti poreza na dobit
 • Oporeziva dobit kao polazna osnova - definicija prihoda i rashoda
 • Rizici za nepravilno iskazivanje i priznavanje prihoda i rashoda
 • Dokumentovanost troškova - Član 7a Zakona o porezu na dobit
 • Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti
 • Tretman ispravke vrednosti i otpisa potraživanja - primeri iz prakse
 • Obračun poreske amortizacije / nabavka sredstava od povezanih lica - primeri iz prakse
 • Tretman ispravke vrednosti i otpisa potraživanja - primeri iz prakse
 • Ostala usklađivanja rashoda
 • Usklađivanje pirhoda
 • Iskustva iz poreskih kontrola i poreska praksa
 • Mogućnosti za poresku optimizaciju
Benefiti za učesnike
 • Upoznavanje za novim propisima i mišljenjima Ministarstva Finansija
 • Usavršavanje za samostalnu izradu i kontrolu poreskog bilansa, poreske prijave i priloga uz poresku prijavu
 • Bolje razumevanje zakonskih propisa iz oblasti poreza na dobit na bazi primera i poreske prakse
 • Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Sadržaj programa
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) - ugovori u primeni, potpisani i parafirani novi ugovori, ugovori o kojima se pregovara i najava novih pregovora
 • Multilateralna konvencija i njen uticaj na postojeće i nove UIDO
 • Trenutno stanje izmenjenih UIDO u skladu sa multilaterlanom konvencijom
 • Određivanje statusa rezidenta u skladu sa UIDO
 • Autorska prava vs usluge u skladu sa aspekta poreza po odbitku
 • Da li će primena multilateralne konvencije uticati na izmenu domaćeg zakonodavstva?
Benefiti za učesnike
 • Upoznavanje za novim Ugovorima o izbegavanju dvostrukoog oporezivanja i mišljenjima Ministarstva Finansija
 • Sagledavanje mogućnosti za optimizaciju poslovanja koristeći beneficije iz UIDO
 • Proaktivan pristup prilikom donošenja planova poslovanja za naredni period
 • Identfikovanje potecnijalnih rizika sa aspekta poreza po odbitku
 • Otklanjanje nedoumica u praktičnoj primeni UIDO

Poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji

Digitalna ekonomija je veliki izazov za postojeću poresku regulativu, koja treba da se prilagodi novom konceptu poslovanja, tako da ne sprečava dalji razvoj digitalnog poslovanja.

 • Ključni izazovi koje digitalna ekonomija donosi poreskoj regulativi su:
 • Konstantno smanjivanje potrebe kompanije za fizičkim prisustvom kako bi obavljalo svoje poslovne aktivnosti
 • Sposobnost kompanija da generišu i obrađuju sve veću količinu podataka
 • Razvoj digitalnih proizvoda i novih načina distribucije usluga
 • Uticaj digitalne trgovine na naplatu PDV-a

Većina mera novog Zakona o porezu na dobit se odnosi na poreske olakšice kompanijama koje imaju intelektualnu svojinu registrovanu u Srbiji, kao i kompanijama koje se u Srbiji bave istraživanjem i razvojem ili obavljaju, odnosno ulažu u inovacionu delatnost.

Sadržaj programa
 • Poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji i najnovije izmene regulative
 • Poreski benefiti za IT kompanije : poreski kredit na ulaganja u start-up-e, poreske olakšice za ulaganja u istraživanje i razvoj, poresko umanjene za prihode od prodaje licenci
 • Poreski tretman nabavke licenci sa stavnovišta poreza po odbitku i PDV-a
 • Oporezivanje paušalaca – rizici i mogućnosti – kako obezbetiti sigurnije poslovanje sa aspekta poreskih rizika
 • Mogućnosti za optimizaciju poreza
 • Poslovanje sa povezanim licima – transfrene cene
Benefiti za učesnike
 • Razumevanje poreskog okruženja u digitalnom poslovanju
 • Mogućnosti da samostalno prepoznate rizike sa poreskog aspekta i mogućnosti za poresku optimizaciju
 • Upoznavanje za novim propisima i mišljenjima Ministarstva Finansija
 • Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom

Kako se spremiti za poresku kontrolu?

Sadržaj programa
 • Da li će reforma poreske uprave dovesti do suštinskih promena u odnosu sa obvezanicima?
 • Prava i obaveze poreskih obveznika u postupku poreske kontrole
 • Prednosti i rizici pokretanja poreske kontrole od strane obveznika
 • Da li u poreskoj kontroli učestvuju kompanija i poreska uprava ili zaposleni i poreski inspektor?
 • Da li poreskog savetnika treba pozvati da sastavi žalbu na rešenje ili kada dobijete nalog za kontrolu?
Benefiti za učesnike
 • Upoznavanje sa specifičnostima poreskog postupka poreske konrole, pravima i obvezama poreskog obveznika
 • Upoznavanje sa najavljenim promenama u poreskoj upravi
 • Razumevanje specifičnosti zahteva poreskih inspektora na bazi brojnih iskustava iz kontrola
 • Interni akti kao mehanizam umanjenja rizika
 • Mogućnosti za samostalnu ocenu poreskih rizika
 • Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom
 • Sagledavanje poreske kontrole kao odnosa između ljudi

Porez na dohodak građana

Porez na dohodak grđana zajedno sa doprinosima na obavezno socijalno osiguranje čini oko 37% ukupnih budžetskih prihoda Republike Srbije. Plaćanje poreza i doprinosa je veoma osetljivo pitanje i zbog činjenice da su za isto zainteresovani zaposleni čije ostvarivanje prava zavisi od navedenih plaćanja. Takođe, povećanje poreske osnovice nepriznavanjem određenih izdataka u poreskom bilansu, u najvećem broju slučajeva nije argument da se navedeni rashodi ne oporezuju porezom na dohodak građana. Na kraju, porez na dohodak građana je porez po odbitku, tako da se svako neobračunavanje i neplaćanje poreza smatra posebnim poreskim prekršajem. Stoga i ne čudi činjenica da je porez na dohodak građana u fokusu poreske uprave kada su u pitanju poreske kontrole i da se značajn broj kontrola poreza na dobit I PDV-a proširuje na kontrolu obračuna I plaćanja poreza na dohodak građana.

Sadržaj programa
 • Oporezivanje dohotka u Srbiji i drugim zemljama – kako do optimizacije u oporezvanju dohotka?
 • Da li direktori i članovi uprave mogu biti angažovani bez naknade?
 • Da li i na koji način će biti izmenjeno paušalno oporezivanje?
 • Oporezivanje nerezidenata koji ostvaruju dohodak u Srbiji I rezidenata koji ostvaruju dohodak u inostranstvu
 • Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu i oporezivanje porezom na dohodak građana
Benefiti za učesnike
 • Upoznavanje sa očekivanim izmenama propisa u oporezivanju porezom na dohodak građana
 • Identifikovanje potencijalnih rizika kojima je izložena vasa kompanija sa aspekta poreza na dohodak građana
 • Sagledavanje mogućnosti za optimizaciju poreza na dohodak u vašoj kompaniji
 • Rešavanje  trenutnih nedoumica kroz razmenu iskustava sa konsultantima i kolegama iz drugih kompanija

Porez na dodatu vrednost

Interesovanje za porez na dodatu vrednost (PDV) je u konstantnom usponu, imajući u vidu suprostavljene interese multinacionalnih kompanija koje optimizacijom PDV-a žele da upravljaju svojim novčanim tokovima i vlada nacionalnih država kojima je PDV značajan izvor prihoda. (Na primer, oko 50% poreskih prihoda Vlada Republike Srbije ostvaruje naplatom PDV-a).

Prema našem mišljenju, najbolji mogući savet u vezi sa porezom na dodatu vrednost je dat ukoliko za rezultat ima formiranje strukture (lanca snadbevanja) koja se lako uklapa u okruženje kompanije- kako nacionalno, tako i međunarodno.

Sadržaj programa
 • PDV propisi u Srbiji u odnosu na zakonodavstvo u Evropskoj Uniji – ključne razlike
 • Aktulnosti iz oblasti poreza na dodatu vrednost
 • Očekivane izmene PDV propisa u narednom periodu
 • Primena PDV propisa koji su nedavno stupili na snagu
 • Poreska i sudska praksa
 • Otvorena pitanja o kojima nije zauzet zvaničan stav Poreske uprave I MInistarstva finansija
Benefiti za učesnike
 • Sagledavanje trenutnog stanja PDV regulative u Srbiji i EU
 • Blagovremena pirprema za izmene PDV propisa u narednom periodu
 • Otklanjanje nedoumica u praktičnoj primeni postojećih PDV propisa
 • Upoznavanje sa otvorenim pitanjima koja mogu tangirati i vaše poslovanje

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

BEPS regulativa objavljena od strane OECD, predstavlja pokušaj da se spreči poresko planiranje koje iskorišćava neusaglašenosti poreskih zakonodavstava zemalja, umanjuje poresku osnovicu i veštački premešta dobit u zemlje sa nižim poreskim stopama, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu. U cilju primene BEPS-a u Parizu je u junu 2017. godine 76 zemalja i jurisdikcija (među kojima je i Srbija) potpisalo Multilateralni ugovor što je osnova za izmenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Neke od akcija BEPS-a koje će imati uticaja na naše zakone su: Sprečavanje veštačkog izbegavanja statusa stalne poslovne jedinice, sprečavanje umanjenja poreske osnovice putem duga, sprečavanje neadekvatnog korišćenja ugovornih pogodnosti, poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji, unapređenje mehanizama za rešavanje sporova.

Sadržaj programa
 • Pregled BEPS akcija: šta je već implementirano u Srbiji, a šta će uskoro biti implementirano?
 • Primena Multilateralnog ugovora: promene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Promena uslova za utanjenu kapitalizaciju
 • Promena regulative o stalnoj poslovnoj jedinici
 • Promena regulative o transfernim cenama
 • Oporezivanje u digitalnom okruženju
Benefiti za učesnike
 • Pozivanje na BEPS odredbe pri poreskom rasuđivanju (načelo fakticiteta)
 • Razumevanje izvršenih i očekivanih promena u poreskoj regulativi Srbije
 • Razumevanje uticaja BEPS-a na poslovanje Vaše kompanije/grupacije
 • Razumevanje uticaja globalizacije i novih tehnologija na poresku regulativu

Transferne cene

Visoko dinamično globalno poslovno okruženje,  kao i sve veći pritisak od strane  poreskih uprava za generisanjem poreskih prihoda iz svih izvora, stavlja transferne cene na vrh poreskih i finansijskih pitanja današnjice. Stoga smatramo da je veoma važno posvetiti se poreskim implikacijama u interkompanijskim transakcijama i steći ključna znanja.

Sadržaj programa

Pojam transfernih cena i pravni okvir

 • Propisi kojima se uređuju transferne cene (direktni i indirektni izvori prava)
 • OECD Smernice o transfernim cenama
 • Postavka principa van dohvata ruke
 • Idenfitikacija povezanih lica i definicija transakcija sa tim licima - primeri kroz različite vlasničke structure

Lanac vrednosti u intrekompanijksim transakcijama

 • Relevantnost lanca vrednosti u celokupnoj transackciji sa aspekta rasporeda dobiti
 • Funkcionalna analiza : Značaj stepena izvršenih aktinosti, korišćenje imovine i preuzetih rizika

Transakcije sa povezanim licima

 • Osnovne transakcije : Prodaja i nabavka materijala za proizvodnju, robe i gotovih proizvoda, transakcije sa nekretninama i opremom
 • Interkompanijske usluge
 • Prenos nematerijalne imovine
 • Analiza uporedivosti : faktori uporedivosti, PRAKTIČNI PRIMERI
 • Kamata "van dohvata ruke"
 • 4 načina smanjenja korekcije usled prihoda i rashoda po osnovu interkompanijskih zajmova
 • Visina kamate u smislu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 Metodi transfernih cena

 • Analiza svih metoda transfernih cena i kriterijuma za primenu PRIMIERI IZ PRAKSE
 • Način odlučivanja o izboru konkretne metode za konretnu transakciju
 • Praktična primena metoda
 • Korišćenje baza podataka: Kriterijumi u bazi, kvalitativna analiza
 • Selekcija uporedivih kompanija, obračun indikatora nivoa profita

Zaključak o neophodnosi korekcije poreske osnovice

 • Obračun vrednosti transakcija po principu "van dohvata ruke"
 • Obračun finalne korekcije /Umanjenje korekcije prebijanjem  : Razni primeri
Benefiti za učesnike
 • Usavršavanje za samostalno učestvovanje analizi i izradi zaključaka o usklađenosti intrekompanijskih transakcija za zakonima
 • Zaključci stručnjaka u vezi sa interkompanijskim transakcijama za više od 30 slučajeva
 • Dobijanje celokupnomg materijala uključujući modele za funkcionalnu analizu, obračune korekcije, kamata
 • Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom
 • Kontinuirana podrška u vezi svih pitanja od strane našeg konsultantskog tima koji iza sebe ima urađeno preko 400 studija o transfernih cena u ukupno 500 angažmana i to kod velikih lokalnikh i multiancionalnih sistema

IFRS 15 i IFRS16 - Poreski aspekt

Sadržaj programa
 • Razlozi za donošenje i ciljevi novih standarda – IFRS 15 Ugovori s kupcima i IFRS 16 - Zakup
 • Početak primene u Srbiji
 • Kratak osvrt na najznačajnije izmene koje novi standardi donose u odnosu na prethodne
 • Šta će primena novih standarda promeniti u svakondnevnom poslovanju privrednih subjekata
 • Kako novi standardi utiču na strukturu i rezultate finansijskih izveštaja
 • Koje su poreske implikacije primene novih standarda
Benefiti za učesnike
 • Blagovremena priprema za primenu novih standarda
 • Upoznavanje sa najznačajnijim promenama u odnosu na tenutno stanje
 • Sagledavanje uticaja novih standarda na svakodnevno poslovanje
 • Sagledavanje poreskih efekata primene novih standarda