Vesti iz privrede

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV – u  se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Propisane su sledeće najbitnije izmene:

Dodavanje članova koji se odnose na “Vrednosne vaučere”

Novododatim članovima se uređuje poreski tretman transakcija sa aspekta PDV -a i to prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera.

Predviđena je podela vaučera na jednonamenske i višenamneske gde je utvrđena jasna razlika između pomenutih vaučera i poreskih tretman njihovog prenosa.

Naime jednonamenski vaučeri predstavljaju vaučere za koji su mesto isporuke dobara, odnosno mesto pružanja usluga na koje se vrednosni vaučer odnosi i iznos PDV koji se za promet tih dobara, odnosno usluga obračunava i plaća u skladu sa ovim zakonom poznati u trenutku izdavanja vrednosnog vaučera. Svi ostali vaučeri predstavljaju višenamenske vaučere.

Ključna razlika sa aspekta oporezivanja između dve pomenute vrste vaučera se ogleda u tome da će  obaveza obračuna PDV-a postojati u momentu izdavanja kod jednonamenkih vaučera, dok će obaveza obračuna PDV-a kod višenamenskih vaučera postojati u momentu njihove realizacije.

Mesto prometa dobara (dopuna)

Dodavanjem stavova u član koji se odnosi na mesto prometa dobara predlaže se da se za promet dobara koji se vrši na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika, mestom prometa smatra mesto polaska broda, letilice ili voza, a da se mestom polaska u navedenim slučajevima smatra prvo voznim redom planirano mesto ukrcavanja putnika. U slučaju prevoza putnika u oba smera,predlaže se da se povratna vožnja smatra posebnim prevozom.

Mesto prometa usluga (dopuna)

Dodavanjem stavova u član koji se odnosi na mesto prometa usluga predlaže se da se za promet usluga predaje jela i pica za konzumaciju koji se faktički pružaju na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika, mestom prometa smatra mesto polaska broda, letilice ili voza, a da se mestom polaska u navedenim slučajevima smatra prvo voznim redom planirano mesto ukrcavanja putnika. U slučaju prevoza putnika u oba smera,predlaže se da se povratna vožnja smatra posebnim prevozom.

Takođe, dodaje se stav koji definiše da ako prebivalište i boravište pružaoca, odnosno primaoca usluge nisu u istom mestu, mesto prometa usluge određuje se prema mestu boravišta i stav koji kaže da za promet usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, mestom sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga smatra se mesto određeno na osnovu kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca tih usluga.

Nastanak poreske obaveze (dopuna)

Predlaže se da nastanak poreske obaveze nastaje danom kada se najranije između ostalog izvrši izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) zakona o PDV-u, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama kao i usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period.

Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (dopuna)

Glavne izmene ovog člana se ogledaju u tome što se iznos ukupne vrednosti isporučenih dobara (preko kog može da se ostvari povraćaj PDV-a) koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za ne komercijalne svrhe menja na RSD 6,000 sa dosadašnjih EUR 100.

Takođe se predlaže propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.

Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (dopuna)

Promenom ovog člana se detaljnije razrađuje koji promet dobara i usluga se ne uračunava prilikom određivanja procenta srazmernog odbitka i propisuje da obveznik nije dužan da vrši podelu prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom, ako utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka iznosi najmanje 98%.

Član 44 Zakona se u potpunosti menja tako da sada glasi:

Ako obveznik PDV u računu za isporučena dobra i usluge iskaže veći iznos PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, odnosno iznos PDV a da za to nije imao obavezu u skladu sa ovim zakonom, dužan je da tako iskazani PDV plati.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispravi iznos PDV ako je izdao novi račun sa ispravljenim iznosom PDV, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV i ako poseduje dokument primaoca računa u kojem je navedeno da PDV iskazan u prvobitnom računu nije korišćen kao prethodni porez.

Novi račun iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži napomenu da se tim računom zamenjuje prethodno izdati račun.

Lice koje iskaže PDV u računu, a nije obveznik PDV, dužno je da iskazani PDV plati.

Lice iz stava 4. ovog člana nema pravo da ispravi iskazani iznos PDV.

 

Predlog je da ovaj Zakon stupi na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a da se primenjuje od 1. januara 2020. godine osim odredaba koji se tiču Člana 24 (Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza) i Člana 26 (Poreska oslobođenja kod uvoza dobara) aktuelnog Zakona i i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *