O Programu Moja prva plata

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošlјavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Kancelarije za IT i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Cilј Programa je podsticanje zapošlјavanja mladih i rešavanje problema nedostatka kadrova u privredi.

Program će omogućiti da se 10.000 mladih lјudi u Srbiji sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošlјavanje, objavljen 17.08.2020. godine na sajtu NSZ, u skladu sa Uredbom o Programu podsticanja zapošlјavanja mladih „Moja prva plataˮ (05 broj 110-6321/2020-3 od 13.08.2020. godine).

Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica ).

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu prijavljuju se na sajtu mojaprvaplata.gov.rs i posle unošenja osnovnih informacija, objavlјuju konkretne radne pozicije (sa opisom poslova na srpskom jeziku) na kojima će se korisnici Programa osposoblјavati za samostalan rad. Osposobljavanje će se vršiti po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošlјavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku. Obaveza poslodavaca je da mentor ili lice zaduženo za osposobljavanje jednom mesečno Nacionalnoj službi za zapošljavanju dostavlja izveštaj o realizovanom osposobljavanju.

Prijavljivanje poslodavaca traje od 17. avgusta do 25. septembra 2020. godine. Nakon što se kandidati prijave za ove pozicije, sistem će ih sam spajati samo sa onim kandidatima koji svojim kvalifikacijama odgovaraju opisu poslova u okviru otvorenih pozicija.  Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u program uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Za oglašene pozicije i u skladu sa potrebnim uslovima koje definišu poslodavci, mladi će se prijavljivati od 1. do 15. oktobra 2020.

Sredstva za isplatu naknada za korisnike tokom perioda njihovog osposoblјavanja za rad obezbeđuje Ministarstvo finansija. Korisnicima sa završenim srednjim obrazovanjem obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 20.000,00 dinara, a korisnicima sa završenim visokim obrazovanjem naknada u iznosu od 24.000,00 dinara. Sredstva će biti isplaćivana direktno korisnicima, preko Nacionalne službe za zapošlјavanje. Pored navedenih iznosa, poslodavci mogu korisnicima da isplate i dodatna sredstva. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, takođe će biti uplaćeni u skladu sa zakonom.

Osposoblјavanje za rad traje devet meseci.

Benefiti  Programa

  • Ukoliko postoje radna mesta za koja inače teško nalaze kadrove, ovim programom će dobiti mogućnost da baš za ta mesta osposobe mlade za rad
  • Ukoliko planiraju povećanje obima poslovanja, osposoblјavanjem mladih za rad na konkretnom poslu za 9 meseci će dobiti kadrove, odnosno među mladima koje obučavaju mogu regrutovati nove zaposlene
  • Ukoliko imaju nepovolјnu kadrovsku strukturu u kojoj dominiraju kadrovi pred penzijom, ovo je prilika da podmlade svoj tim i da obezbede prenos znanja, iskustava i dobre prakse sa starijih na mlađe

 

Učešćem u Programu poslodavci:

  • Dobijaju priliku da izaberu kandidate koje će osposoblјavati za rad u skladu sa njihovim potrebama, a troškove uvođenja u posao ovih kandidata snosiće država. Poslodavci inače preferiraju da novi kadrovi imaju neko radno iskustvo, jer je uvodjenje u posao svakog novozaposlenog, a posebno onog bez radnog iskustva, dug i skup proces (dužina trajanja ipak zavisi od konkretnog radnog mesta). Upravo to je i glavni opredeljujući razlog učešća poslodavaca u dualnom obrazovanju kada je reč o srednjem nivou obrazovanja, kao i pokretanju aktivnosti za razvoj dualnih studijskih programa u skladu sa Zakonom o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju.
  • umanjuju troškove odabira budućih kadrova, jer će ih aplikacija spajati samo sa onim kandidatima koji svojom biografijom odgovaraju opisu poslova koje su naveli u otvorenim radnim pozicijama. Čak i za velike kompanije koje imaju službe lјudskih resursa selekcija kadrova je vremenski i troškovno zahtevna aktivnost, a za preduzetnike, mikro i male privredne subjekte dobra i kvalitetna selekcija kadrova je često ravna nemogućoj misiji, pa su i greške , a time i troškovi u odabiru kadrova veliki
  • Imaju mogućnost da investiraju u razvoj ljudskih resursa, jer im se pruža prilika da uz manje troškove podmlade svoj kolektiv, unesu kreativnu i inovativnu snagu i energiju u postojeći tim.

Program se realizuje bez obaveze zasnivanja radnog odnosa. Po isteku osposoblјavanja za rad, sami odlučuju da li će zasnovati radni odnos sa kandidatima koji su kod njih obavili osposobljavanje. Praktično, tokom ovog osposobljavanja, poslodavci i mladi se ’’prepoznaju i pronalaze’’.

Procena je da će biti potrebno da se u realizaciju programa uključi oko 1000 poslodavaca, a najmanje 650.

MOJA PRVA PLATA

Sve potrebne dodatne informacije nalaze se na sajtu mojaprvaplata.gov.rs.

 

PROGRAM : MOJA PRVA PLATA

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *