Mogućnost ostvarivanja popusta za plaćanje obavezne članarine Privrednoj komori za 2020. godinu
Mogućnost ostvarivanja popusta za plaćanje obavezne članarine Privrednoj komori Srbije za 2020. godinu

Članovi Privredne komore Srbije mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu sa Odukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju privredne komore Srbije u 2020. godini.

Komisija za finansijska pitanja Skupštine privredne komore Srbije je na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine donela posebnu odluku koja bliže uređuje mogućnost i visinu popusta.

Popust se može ostvariti:

  • u slučaju proglašene vanredne situacije na teritoriji na kojoj član ima sedište, počev od meseca u kome je proglašena vanredna situacija, do kraja kalendarske godine – u visini od 100%;
  • u slučaju da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine – u visini od 50%;
  • preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalna preduzeća i organizacije, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine – u visini od 50%;
  • u slučaju povezanih lica – članova Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine:
  • za 2-3 privredna društva – u visini dela mesečne članarine određene prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu (nominalni deo članarine) za drugo odnosno drugo i treće društvo nominalni deo članarine se plaća za jedno pravno lice razvrstano kao najveće dok se deo članarine po osnovu poslovnog prihoda obračunava i plaća na ukupno ostvareni poslovni prihod u svim povezanim društvima
  • za 4-9 privrednih društva – u visini nominalnog dela članarine za treće i sva naredna društva nominalni deo članarine se plaća za dva pravna lica razvrstana kao najveće dok se deo članarine po osnovu poslovnog prihoda obračunava i plaća na ukupno ostvareni poslovni prihod u svim povezanim društvima
  • za 10 i više privrednih društva – u visini nominalnog dela članarine za četvrto i sva naredna društva nominalni deo članarine se plaća za tri pravna lica razvrstana kao najveće dok se deo članarine po osnovu poslovnog prihoda obračunava i plaća na ukupno ostvareni poslovni prihod u svim povezanim društvima

Bitno je napomenuti da se popust u slučaju povezanih lica ne može ostvariti ukoliko se primenjuje ograničenje u vezi sa visinom članarine koje navodi da mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Navedene popuste članovi mogu ostvariti podnošenjem zahteva za odobrenje popusta sekretaru nadležnog granskog udruženja Komore i nadležnom direktoru regionalne privredne komore, odnosno privredne komore Beograda. Zahtev se potom analizira i uz odgovarajući izveštaj o ispunjenostima uslova sastavljen od strane sekretara i direktora dalje se prosleđuje Komisiji za finansijska pitanja skupštine Privredne komore Srbije koja donosi konačnu odluku o odobravanju popusta.

Dodatno, ukoliko se zahtev za popustom sastavlja u vezi sa povezanim licima neophodno je dodatno predati i izjavu zakonskog zastupnika da su članovi Komore povezana lica.

Imajući u vidu odredbe odluke, samo po sebi se nameće pitanje, zašto Privredna komora Srbije nije predvidela oslobađanje plaćanja članarine i u situaciji vanrednog stanja, u cilju dodatne pomoći privredi koja se nađe u takvoj situaciji.

WTS je po ovom pitanju kontaktirao Privrednu komoru Srbije. Dobijeni odgovor ćemo podeliti sa Vama.

Mogućnost ostvarivanja popusta za plaćanje obavezne članarine Privrednoj komori Srbije za 2020. godinu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *