Vesti iz privrede

Vlada Republike Srbije je Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje podnela predloge zakona o izmenama i dopunama sledećih zakona:

 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakona o radu
 • Zakona o porezu na dodatu vrednost

Ključne izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica su:

 • Da se spektar usluga koje su predmet oporezivanja poreza po odbitku suzi na usluge istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja
 • Da se poreska prijava za porez po odbitku podnosi u roku od tri dana od dana isplate prihoda, a ne istog dana kada je prihod ostvaren
 • Da u slučaju prodaje imovine povezanom licu, po osnovu koje se utvrđuje kapitalni dobitak (gubitak), obveznik nije dužan da utvrdi cenu po „principu van dohvata ruke” imajući u vidu da se u tom slučaju, a za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka (gubitka), prodajnom cenom smatra tržišna cena (ako je ugovorena cena niža od tržišne)
 • Da se omogući obvezniku da stalno sredstvo koje se sastoji iz nepokretnih i pokretnih delova razvrsta u odgovarajuću amortizacionu grupu u skladu sa načinom na koji je konkretno sredstvo iskazano u poslovnim knjigama obveznika
 • Da se amortizacija nematerijalnih sredstava (koja su do sada bila razvrstana u II amortizacionu grupu i amortizovala se primenom degresivne metode na saldo grupe) utvrđuje primenom proporcionalne metode, pri čemu bi se amortizaciona stopa određivala na osnovu veka trajanja/korišćenja konkretnog nematerijalnog sredstva
 • Da obaveza podnošenja poreske prijave postoji i u slučaju obustave likvidacionog postupka, a ne samo u slučaju pokretanja i okončanja postupka likvidacije
 • Da poslovna godina ne bude jednaka kalendarskoj godini u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, odnosno u slučajevima uključujući i statusne promene, pokretanje stečajnog ili likvidacionog postupka, obustavljanje stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica i likvidacionog postupka u toku godine

Ključne izmene Zakona o porezu na dohodak građana su:

 • Da se poveća neoporezivi iznos zarade sa trenutnih 11.790 RSD na 15.000 RSD
 • Da se produži primena prava na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice na 31. decembar 2019. godine
 • Da poslodavac – novoosnovano privredno društvo, kao i novoosnovani preduzetnik, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača/preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos. Predloženo je da pravo na poresko oslobođenje poslodavac može da ostvari za poreski period u kojem je osnovan, kao i za naredni poreski period, po osnovu zarade koja je isplaćena zaključno sa 31. decembrom navedenog poreskog perioda. Lice koje je osnivač/preduzetnik bi moglo oslobođenje da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili osnivača ili preduzetnika. Pravo na ovo oslobođenje će se odnositi na privredna društva i preduzetnike osnovane zaključno sa 31. decembrom 2020. godine
 • Da se zaradom smatraju i primanja koja po osnovu prava iz radnog odnosa ostvari lice po prestanku radnog odnosa (otpremnine)
 • Da preduzetnik koji vodi knjige mora da primenjuje sistem dvojnog knjigovodstva
 • Da se ne plaća porez na zaradu na primanje zaposlenog od poslodavca po osnovu novčane pomoći za lečenje zaposlenog u zemlji ili inostranstvu do visine stvarnih troškova lečenja i prevoza i smeštaja za vreme lečenja

Ključne izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje su:

 • Da novoosnovano privredno društvo/novoosnovani preduzetnik može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos. Predviđeno je da poslodavac može da ostvari oslobođenje za poreski period u kojem je osnovan, kao i za naredni poreski period, po osnovu zarade koja je isplaćena zaključno sa 31. decembrom navedenog poreskog perioda. Takođe, lice koje je osnivač/preduzetnik bi moglo oslobođenje da ostvari samo jednom kao novoosnovani subjekt, i to u svojstvu ili osnivača ili preduzetnika. Oslobođenje će se odnositi na pravna lica i preduzetnike osnovane zaključno sa 31. decembrom 2020. godine
 • Da se produži primena prava na povraćaj plaćenih doprinosa za novozaposlena lica na 31. decembar 2019. godine

Ključne izmene Zakona o radu su:

 • Da se podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje po osnovu Ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova izvrši najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog angažovanog lica na rad
 • Da se uvede obaveza vođenja dnevne evidencije o prekovremenom radu zaposlenih od strane poslodavca. Ukoliko poslodavac ne vodi ovu evidenciju, predviđene su novčane kazne od 150.000 RSD do 300.000 RSD za pravna lica, odnosno 50.000 RSD do 150.000 RSD za preduzetnike, kao i novčana kazna za odgovorno lice (zastupnika) pravnog lica od 10.000 RSD do 20.000 RSD

Ključne izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost su:

 • Da se pregled obračuna PDV-a (predviđen novim Pravilnikom o evidenciji PDV-a) podnosi od 1. jula 2018. godine
 • Da se mestom prometa jedinstvenih turističkih usluga smatra mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište.

Za dodatne informacije i  konsultacije možete se obratiti našem timu.

Predlozi Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama poreskih zakona

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *