Vesti iz privrede

Vlada Republike Srbije podnela je dana 25. aprila 2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Ovim Zakonom se predviđa formiranje Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (u nastavku: Registrovani subjekt), koju će voditi Agencija za privredne registre u elektronskoj formi, preko registratora.

Stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata smatraju se sledeća lica:

  • fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela
  • fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka
  • fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju
  • fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava
  • fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Evidentiranje će se vršiti u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova za evidentiranje

Prema članu 13 predloga Zakona, ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Prema članu 14 predloga Zakona, novčanom kaznom od 500.000 RSD do 2.000.000 RSD kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt-pravno lice, a novčanom kaznom od 50.000 RSD do 150.000 RSD odgovorno lice u pravnom licu:

  • ukoliko ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u propisanom roku
  • ukoliko nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta

Za više informacija možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Predlog Zakona o centralnoj evidenciji vlasnika

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *