Vesti iz privrede

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA broj 430-00-159/2019-04 od 18. 3. 2019.

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – u daljem tekstu: Zakon), kada obveznik PDV – privredno društvo sa sedištem u Republici pruža usluge iz oblasti informacione tehnologije – isporuku veb strana, čuvanje i održavanje veb strana, isporuku programa i njihovo ažuriranje elektronskim putem privrednim društvima sa sedištem u Republici (pri čemu nije reč o uslugama koje se pružaju za potrebe stalnih poslovnih jedinica tih lica u inostranstvu), mesto prometa tih usluga, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona, je u Republici. U tom slučaju, PDV obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Međutim, kada se predmetne usluge pružaju privrednim društvima sa sedištem u inostranstvu (uz pretpostavku da nije reč o uslugama koje se pružaju za potrebe stalnih poslovnih jedinica tih lica u Republici), mesto prometa tih usluga, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona, je u inostranstvu, što znači da se PDV ne obračunava i ne plaća.

Saglasno navedenom, obveznik PDV koji vrši promet usluga iz oblasti informacione tehnologije – isporuku veb strana, čuvanje i održavanje veb strana, isporuku programa i njihovo ažuriranje elektronskim putem isključivo privrednim društvima sa sedištem u inostranstvu, ima pravo da po osnovu prometa tih usluga PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnih učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom (npr. za nabavku računarske opreme, kancelarijskog materijala, usluga zakupa i revizije). Naime, s obzirom da bi obveznik PDV – pružalac navedenih usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge pružao u Republici, pravo na odbitak prethodnog poreza ima i po osnovu pružanja predmetnih usluga u inostranstvu.

Pored toga napominjemo, činjenica da obveznik PDV isključivo vrši promet navedenih usluga u inostranstvu (prema pravilima na osnovu kojih se određuje mesto prometa usluga), nema uticaj na njegov status kao lica koje je obveznik PDV niti na pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja tih usluga. S tim u vezi, lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost u cilju ostvarivanja prihoda, a koje isključivo pruža usluge čije je mesto prometa, u skladu sa odredbama člana 12. Zakona, u inostranstvu, nema obavezu, ali ima pravo da podnese evidencionu prijavu za PDV, nezavisno od iznosa prometa koji je po tom osnovu ostvarilo u prethodnih 12 meseci.“ (IZVOR : Sajt ministarstva finansija ; www.minfin.gov.rs)

PRAVO ODBITKA PRETHODNOG PDV-A ZA OBVEZNIKA KOJI PRUŽA IT USLUGE ISKLJUČIVO U INOSTRANSTVO

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *