“Saglasno odredbi člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01 95/18, u daljem tekstu Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Prema odredbi člana 4. stav 1. Pravilnika o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 18/18, u daljem tekstu: Pravilnik), uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Uslugama iz stava 1. ovog člana ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga (član 4. stav 2. Pravilnika).

Shodno odredbama zakona koji uređuje obligacione odnose, ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji naći i dovesti u vezu sa nalogodavcem lice koje bi s njim pregovaralo o zaključenju određenog ugovora, a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu, ako taj ugovor bude zaključen.

Saglasno navedenom, kada nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica prihod po osnovu naknade za uslugu pronalaženja kupaca i korisnika dobara i usluga rezidentnog pravnog lica, smatramo da se, u tom slučaju, radi o usluzi posredovanja u prometu dobara i usluga, u smislu člana 4. stav 2. Pravilnika, te da, s tim u vezi, prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren po navedenom osnovu nije predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona.”

Mišljenje Ministarstva br. 430-00-659/2018-04 od 01.4.2019. god. (izvor : sajt MF http://www.mfin.gov.rs)

Poreski tretman naknade koju rezidentno pravno lice − obveznik plaća nerezidentnom pravnom licu po osnovu ugovora o zastupanju, a u skladu sa kojim nerezidentno pravno lice pronalazi kupce i korisnike usluga obveznika, kako u Republici Srbiji, tako i u drugim državama

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *