Vesti iz privrede

U julu 2017. godine je objavljeno novo izdanje ’’Smernica OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave’’. ’’Smernice OECD’’  predstavljaju međunarodni dokument na osnovu kog nacionalne poreske vlasti, između ostalog i poreske vlasti Republike Srbije, prilagođavaju svoju regulativu iz oblasti transfernih cena. Imajući ovu činjenicu u vidu, kao i član 61a Zakona o porezu na dobit pravnih lica prema kom Ministar finansija bliže uređuje oblast transfernih cena  oslanjajući se na izvore vezane za oporezivanje transakcija između povezanih lica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), mogu se očekivati promene u domaćoj regulativi transfernih cena nakon objavljivanja novog izdanja ’’Smernica OECD’’.

Objavljeno novo izdanje OECD smernica za primenu pravila o transfernim cenama

Može vas zanimati