Vesti iz privrede

U saradnji sa partnerskom advokatskom kancelarijom Tasić & Partners objavljujemo sledeće obaveštenje u vezi obaveza uspostavljanja Centralne evidencije stvarnih vlasnika i registracije elektronske adrese.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018, u daljem tekstu: “ZOCESV”), članom 17 propisano da će Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: „Apr“) uspostaviti Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (u daljem tekstu: „Centralna evidencija“) najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

U skladu sa tim, istim članom je propisano da je lice koje je ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu (u daljem tekstu: „ovlašćeno lice“) dužno da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira potrebne podatke za registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

Podaci koje je potrebno dostaviti su propisani članom 5 stava 2 ZOCESV, i to su:

  • za domaće fizičko lice – lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta
  • za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo
  • za izbegla ili prognana lica – lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta
  • osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta,

Pri čemu se pod stvarnim vlasnikom registrovanog subjekta podrazumeva:

  • fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela
  • fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka
  • fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju
  • fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava
  • fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Takođe, podsećamo Vas da ste od 1. oktobra 2018. godine u obavezi da imate registrovanu adresu za prijem elektronske pošte, u skladu sa članom 21. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

U skladu sa svim navedenim, molimo Vas da nam se direktno obratite kako bismo za Vas izvršili zakonske obaveze.

Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Obaveza uspostavljanja Centralne evidencije stvarnih vlasnika i registracije elektronske adrese

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *