Vesti iz privrede

Novim nacrtom Zakona o računovodstvu pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene:

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika

Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema njihovoj veličini. Najznačajnija promena se odnosi na kriterijum poslovnih prihoda za srednja i velika pravna lica odnosno granice su promenjene na EUR 8,000,000 odnosno EUR 40,000,000 respektivno. Takođe prilikom utvrđivanja veličine stupanjem na snagu ovog Zakona umesto dosadašnje prosečne vrednosti poslovne imovine će se koristiti ukupna aktiva na datum bilansa.

Novina je i to da se novoosnovani preduzetnici neće automatski klasifikovati kao mikro pravna lica već će se na kraju tekuće godine utvrđivati veličina u skladu sa novim kriterijumima i ista će se primenjivati na tekuću godinu.

Nacrtom novog Zakona predviđeno je i razvrstavanje Grupa pravnih lica na male, srednje i velike u skladu sa propisanim kriterijumima.

Obaveza izdavanja faktura u elektronskom obliku i kontrola računovodstvenih isprava

Sva pravna lica i preduzetnici će od 1. jula 2021. biti u obavezi da izdaju fakture u elektronskom obliku.

Takođe ovim Zakonom su preforormulisani članovi koji se tiču kontrole verodostojnosti računovodstvenih isprava. Naime, stupanjem na snagu ovog Zakona moraće se odrediti lica koja sastavljaju računovodstvene isprave i lica koja sprovode kontrolu ispravnosti tih isprava pre knjiženja. Navedena kontrola će biti obaveza svakog pravnog lica i preduzetnika.

Kontni okvir

Svi obveznici koji će primenjivati ovaj Zakon će koristiti jedinstverni Kontni okvir i obrasce finansijkih izveštaja (uključujući i Statistički izveštaj) što do sada nije bio slučaj. U aktuelnom Zakonu postoje  razlike u Kontnom okviru i obrascima finansijskih izveštaja koji su primenjivali privredna društva, zadruge i preduzetnici u odnosu na druga pravna lica.

Uslovi za obavljanje računovodstvenih usluga

Pravno lice odnosno preduzetnik koje pruža računovodstvene usluge će morati da bude upisano u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Izuzetak od upisa u pomenuti Registar će imati zavisna pravna lica koja vode knjige povezanim pravnim licima. Novim Zakonom je predviđen niz uslova koje će pružaoci računovodstvenih usluga morati da ispune da bi mogli da se upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Jedan od specifičnih uslova predviđa da pružaoci računovodstvenih usluga moraju u radnom odnosu sa punim radnim vremenom da imaju lice sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa. Pružaoci računovodstvenih usluga će u roku od tri godine morati da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog Zakona kao i da obezbede dokaze o tome da imaju minimum jedno lice zaposleno u skladu sa gorepomenutim kvalifikacijama.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga vodi Agencija za privredne registre i biće javna knjiga.

Godišnje usaglašavanje potraživanja i obaveza sa komitentima

Nacrtom novog Zakona je predviđeno prošireno obelodanjivanje informacija koja se tiču usaglašavanja potraživanja i obaveza u Napomenama uz finansijske izveštaje. Naime, obveznici će biti u obavezi da odvojeno obelodanjuju neusaglašena potraživanja i neusaglašene obaveze i to broj, iznos i odnos neusaglašenih potraživanja (obaveza) prema ukupnim potraživanjima (obavezama) što nije bio slučaj do sada.

Primena MSFI, MSFI za MSP

Nacrtom novog Zakona biće omogućeno da sva pravna lica izaberu okvir po kom će voditi poslovne knjige. Glavna promena u odnosu na Zakon koji se primenjuje sada ogleda se u tome da će mala i mikro pravna lica moći da vode poslovne knjige po MSFI (samim tim mikro pravna lica i MSFI za MSP ukoliko se opredele).

Redovni godišnji finansijski izveštaji

Nacrtom novog Zakona o računovodstvu je predviđeno da i mikro pravna lica i preduzetnici (osim onih koji su razvrstavni kao mikro pravna lica) sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje što predstavlja glavnu razliku u odnosu na aktuelni Zakon. Naime prema novom Zakonu samo će preduzetnici razvrstani kao mikro pravna lica kao redovne godišnje izveštaje sastavljati samo Bilans stanja i Bilans uspeha.

Konsolidovani finansijski izveštaji

Od obaveze sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izuzimaju se male Grupe (Grupe koje su razvrstane kao male u skladu sa predviđenim kriterijumima), osim ako je najmanje jedan član Grupe društvo od javnog interesa. Takođe od gorenavedene obaveze izuzeto je i matično pravno lice koje je istovremeno i zavisno pravno lice svom matičnom pravnom licu pod određenim uslovima propisanim Zakonom.

Godišnji izveštaj o poslovanju

Primenom novog Zakona izuzeće od sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju imaće samo mikro i mala pravna lica.

Osim Godišnjeg izveštaja o poslovanju novim Zakonom je predviđeno i sastavljanje Izveštaja o korporativnom upravljanju, Nefinansijsko izveštavanje i Izveštaj o plaćanjima vladama koj će biti sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju. Navedene izveštaje će u pre svega biti u obavezi da sastavljaju velika pravna lica, lica od javnog interesa i grupe koje rade konsolidaciju osim ako Zakonom nije drugačije predviđeno.

Dostavljanje finansijskih izveštaja

Predviđen je novi rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i statističkih izveštaja. Naime, nacrtom Zakona je predviđen jedan rok (31.mart tekuće godine za prethodnu godinu) za dostavljanje redovnih godšnjih finansijskih izveštaja i statističkih izveštaja koji će predstavljati jedan set izveštaja (redovni godišnji izveštaji će obuhvatati i statistički izveštaj). Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja će biti 30. april tekuće godine za prethodnu godinu.

Izuzetak od gorenavedenih rokova predstavlja rok za dostavljanje revizorskog izveštaja i prateće dokumentacije koji je 30. jun tekuće godine za prethodnu godinu (isto kao i do sada) kada je reč o pojedinačnim finansijskim izveštajima i 31. jul tekuće godine za prethodnu (isto kao i do sada) kada je reč o konsolidovanim finansijskim izveštajima. Ukoliko je došlo do korekcije finansijskih izveštaja kao posledica vršenja revizije obveznici su dužni da korigovane finansijske izveštaje, zajedno sa revizorskim izveštajem i odlukom o njihovom usvajanju dostave Agenciji za privredne registre do 30. juna, odnosno do 31. jula ako su u pitanju konsolidovani finansijski izveštaji.

Važno je napomenuti da novim Zakonom više nije predviđena obaveza dostavljanja izjave da dobit nije raspoređena (gubitak pokriven), niti dostavljanje odluke o raspodeli dobiti odnosno odluke o pokriću gubitka.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate naš konsultantski tim.

 

 

Nacrt novog Zakona o računovodstvu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *