Vesti iz privrede

Da li fizičko lice – stranac, upućeno na privremeni rad u Republiku Srbiju u povezano pravno lice u Srbiji od strane nerezidentnog pravnog lica registrovanog u inostranstvu, ima obavezu prijavljivanja dohotka putem samooporezivanja na obrascu PP OPO poreske prijave ili porez na zaradu tog fizičkog lica plaća rezidentno pravno  lice po odbitku u momentu plaćanja naknade za uslugu nerezidentnom licu (nerezidentno pravno lice na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji naplaćuje pružanje svoje usluge rezidentnom pravnom licu i naknadu utvrđuje kao trošak zarade upućenog radnika uvećan za iznos marže od 5%)?

“Vašim zahtevom od 2. aprila 2018. godine tražili ste mišljenje od Ministarstva finansija po pitanju „Da li fizičko lice – stranac, upućeno na privremeni rad u Republiku Srbiju u povezano pravno lice u Srbiji od strane nerezidentnog pravnog lica registrovanog u inostranstvu, ima obavezu prijavljivanja dohotka putem samooporezivanja na obrascu PP OPO poreske prijave ili porez na zaradu tog fizičkog lica plaća rezidentno pravno lice po odbitku u momentu plaćanja naknade za uslugu nerezidentnom licu? Nerezidentno pravno lice na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji naplaćuje pružanje svoje usluge rezidentnom pravnom licu i naknadu utvrđuje kao trošak zarade upućenog radnika uvećan za iznos marže od 5%.“

U vezi sa tako postavljenim pitanjem i navodima u zahtevu, Ministarstvo finansija je dalo mišljenje broj: 011-00-281/2018- 04 od 13. maja 2018. godine, u kome se, pored ostalog, navodi: „U slučaju kada je fizičko lice upućeno na rad u Republiku Srbiju radi obavljanja poslova na teritoriji Republike Srbije za potrebe Društva – domaće pravno lice (s tim da sa Društvom ne zasniva radni odnos niti Društvo isplaćuje zaradu upućenom radniku), ostane u radnom odnosu kod inostranog poslodavca (Švajcarska kompanija) koji isplaćuje zaradu tom licu, a saglasno Ugovoru (o poslovno-tehničkoj saradnji) Švajcarska kompanija naknadu za pružene usluge, kako se navodi, prenosa poslovnog znanja fakturiše Društvu i naplaćuje u visini isplaćene zarade uvećane za proviziju od 5%, to fizičko lice dužno je da samo obračuna i uplati porez po osnovu zarade koju ostvaruje od svog poslodavca (strano pravno lice), osim u slučaju kada je ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja drukčije uređeno (tj. ukoliko Republika Srbija nema pravo oporezivanja) i da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu.

Poreska prijava podnosi se na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ____ 20__. godine, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 20/18), odnosno do 1. januara 2014. godine podnosila se na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je bio propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 11/05)“.

Imajući u vidu da u naknadnom zahtevu za dopunu navedenog stručnog mišljenja uz nepromenjene okolnosti koje su navedene u prethodnom zahtevu po kom je dato pomenuto mišljenje Ministarstva finansija, postavljate pitanje u vezi sa poreskim tretmanom primanja fizičkog lica – stranca koje je kao direktor zaključilo ugovor o pravima i obavezama direktora (za period 2012. i 2013. godine) u smislu tada važeće odredbe člana 48. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, i 113/17), saglasno tom zakonu, kao i sa stanovišta poreza na dohodak građana, takva naknada ima karakter zarade. Saglasno okolnostima navedenim u zahtevu i njegovoj dopuni, po osnovu naknade koju saglasno ugovoru o pravima i obavezama direktora, za rad na teritoriji Republike Srbije u domaćem privrednom društvu, od inostranog poslodavca ostvari fizičko lice – stranac, to lice kao poreski obveznik dužno je da obračuna i plati poreske obaveze samooporezivanjem, kao i da poreskom organu podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.”

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-281/2018-04 od 15.5.2019. god.) (izvor : sajt MF http://www.mfin.gov.rs)

Mišljenje MF u vezi sa obavezom podnošenja poreske prijave za strano fizičko lice koje je upućeno na rad Srbiji kod rezidentnog lica, pri čemu nerezidetno lice fakturiše usluge rezidentnom licu na ime rada ovog fizičkog lica

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *