Vesti iz privrede

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o porezu na dohodak građana.

Najavljene najznačajnije izmene Zakona o porezu na dohodak građana

1.  Menja se Zakon u delu koji se odnosi na koja se primanja neće plaćati porez na dohodak građana:

 • Izuzima se od oporezivanja dohodak nerezidentnog obveznika koji u Srbiji provede najviše 90 dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskog godini, ukoliko je takav dohodak ostvaren od nerezidentnog nalagodavca koji ne obavlja delatnost u Srbiji
 • Izuzima se od oporezivanja i dohodak koji nerezidentni obveznik ostvari od nerezidentnog nalagodavca koji obavlja poslovnu delatnost u Srbiji, pod uslovom da pružena usluga nerezidentnom nalagodavcu ne služi njegovoj delatnosti u Srbiji.

2. Takođe, promenom zakona se predviđa da će osnovica poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme, biti umanjena za 70% ukoliko se potreba za takvim radnikom ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.
Da bi obveznik poreza na dohodak imao pravo na ovakvo umanjenje poreske osnovice u iznosu od 70% za period od 5 godina od dana zaključenja ugovora o radu, morao bi biti ispunjen jedan od sledećih kriterijuma za poslodavca:

 • Poslodavac je rezident Srbije i ne može se smatrati povezanim licem sa poslodavcem od koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen
 • Poslodavac je rezident Srbije koji je, u periodu od 25 godina koji prethodi godini u kojoj zasniva radni odnos za novonaseljenim zaposlenim, minimum 3 godine ispunjavao uslove da se može smatrati rezidentom Srbije;
  Odnosno jedan od sledećih kriterijuma za zaposlenog, novonastanjenog obveznika:
 • Ukoliko nije pretežno boravio u Srbiji, u periodu od dve godine pre zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem, a mesečna zarada koju bi ostvarivao je veća od 145.104 dinara
 • Ukoliko je u momentu zaključenja ugovora mlađi od 40 godina a boravio je van Srbije u periodu od jedne godine pre zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem, a mesečna zarada koju bi ostvarivao je veća od 217.656 dinara
  Pravo na umanjenje poreske osnovice obveznik će ostvarivati počevši od prve zarade koja bude isplaćena za mesec u koje su od nadležnog organa pribavljeni dokazi o ispunjenosti predviđenih uslova.

3. Naredna značajnija izmena Zakona odnosi se na izuzimanje plaćanja poreza na zarade na izdatke poslodavca koje je imao u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu. Novim izmenama je propisano da se neće plaćati porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu pogodnosti za čije pružanje poslodavac ima izdatke za izgradnju prostorija, odnosno nabavku opreme za rekreaciju, odnosno po osnovu naknade troškova rekreacije zaposlenih i organizovanja aktivnosti u cilju poboljšanja njihovog zdravlja i izgradnje boljih odnosa u kompaniji.

4. Naredne izmene tiču se oslobođenja od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost. Pravo na ovakvo poresko oslobođenje može se ostvariti na isplaćene zarade osnovača u periodu od 3 godine od osnivanja privrednog društva, i to za zarade čiji mesečni iznos nije veći od 150.000 dinara. U slučaju da je iznos mesečne zarade veći, poresko oslobođenje će biti ostvareno za maksimalan iznos od 150.000 dinara.

Uslovi za ovakvo poresko oslobođenje bi bili:

 • Da je fizičko lice – osnivač zasnovao radni odnos sa novoosnovanim privrednim društvom
 • Da je fizičko lice – osnivač prijavljen na obavezno socijalno osiguranje
 • Da ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu
 • Da privredno društvo – poslodavac nije povezano ni sa jednim pravnim licem i da ne ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od drugih lica koja se smatraju povezanim sa bilo kojim osnivačem poslodavca, privrednog društva u kojem je osnivač zaposlen

Takav kvalifikovani poslodavac koji zasnuje radni odnos sa osnivačem se oslobađa plaćanja poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. Novozaposlenim se smatra I ono lice koje nije imalo status zaposlenog osiguranika, a koji je taj status steklo u period od 1.1.2020.godine do 30.4.2020. godine. Valja napomenuti da će se svi dinarski iznosi usklađđivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.

5. Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak donose novine u oporezivanju paušalaca. Naime, paušalci će biti razvrstani u grupe i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju pretežnu delatnost, onu koja je registrovana ili ona od čijeg je obavljanja paušalac ostvario veći iznos prihoda.

5.1. Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama se određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom koja je ostvarena u republici, gradu, opštini, a koja će biti pomnožena sa brojem zaposlenih, a potom podeljena sa brojem stanovnika te jedinice lokalne samouprave. Tako obračunata osnovica biće umanjena ili povećana u zavisnosti od mesta u kojem je paušalac registrovan, tržišnih uslova u kojima se delatnost obavlja, starost obveznika kao i u zavisnosti od ostalih kriterijuma koje će Vlada bliže odrediti.
Zahtev za paušalno oporezivanje će biti moguće podneti poreskoj upravi do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, dok će lice koje započne obavljanje delatnosti zahtev podneti u momentu registracije APR-u.

5.2. Članom 85. Zakona se izričito predviđa da će se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatrati naknada koja je isplaćena preduzetniku, ili preduzetniku paušalcu a koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili lice koje se smatra povezanim licem sa nalogodavcem. Da bi se takav prihod preduzetnika ili preduzetnika paušalca smatrao ostalim prihodom u smislu Zakona o porezu na lični dohodak, dodatno moraju biti ispunjeni, odnosno moglo je da se zaključi da će biti ispunjeni, najmanje pet od devet navedenih kriterijuma:

 1. Nalogodavac ili povezano lice određuje radno vreme preduzetniku ili paušalcu, odnosno odmor i odsustva preduzetnika ili paušalca zavise od odluke nalagodavca, te naknada za taj odmor neće biti umanjena srazmerno vremenu provedenom na takvom odmoru
 2. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno obavlja rad u prostorijama koje mu odredi nalogodavac ili sa njim povezano lice, odnosno koristi materijal, alat, opremu i druga materijalna ili nematerijalna sredstva koja mu obezbedi nalogodavac, odnosno sa njim povezano lice. To važi i za situacije u kojima nalogodavac odnosno sa njim povezano lice finansira nabavku takvih sredstava preduzetniku
 3. Nalogodavac ili sa njim povezano lice vrši stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca, odnosno uobičajeno rukovodi procesom rada
 4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica, bilo preko oglašavanja takve potrebe u sredstvima informisanja, bilo preko trećeg lica koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica za razno angažovanje
 5. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja posao zajedničkim radom sa drugim preduzetnicima i/ili preduzetnicima paušalcima, koji su angažovani od strane istog nalagodavca, ili povezanog lica sa nalogodavacem ili njihovim zaposlenima
 6. Najmanje 70% ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca je ostvareno od jednog nalagodavca ili sa njim povezanog lica, u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u poreskoj godini
 7. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili sa njim povezanog lica a za tako obavljene poslove njihov ugovor ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili sa njim povezanog lica
 8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadržo delimičnu ili potpunu zabranu da usluge pruža drugim nalogodavcima
 9. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili sa njim povezano lice, neprekidno ili sa prekidima ukupno 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u toj poreskoj godini.

Nalogodavac će u smislu ovih izmena Zakona biti smatrano domaće i strano pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac koje je direktno ili indirektno angažovalo preduzetnika ili paušalca za obavljanje nekog posla.

Ukoliko imate dodatnih pitanja na ovu temu, molimo Vas da se obratite našem konsultantskom timu.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *