Dragana Orović

Senior konsultant

Dragana Orović

Senior konsultant

Radno angažovanje: Poseduje preko 12 godina iskustva u računovodstvu. U WTS Porezi i Finansije d.o.o., Dragana obavlja sledeće poslove: Praćenje zakonskih propisa i izveštavanje o promenama iz oblasti finansija, poreza i računovodstva; Obračun zarada, bonusa i ostalih primanja zaposlenih kod klijenata; Učestvovanje u izradi završnih računa kod klijenta, kao i učestvovanje u postupcima poreskih kontrola; Popunjavanje i podnošenje elektronskih poreskih prijava i ostalih obrazaca koje se podnose nadležnim organima; Izrada mesečnih, kvartalnih i godisnjih bilansa uspeha i stanja, poreskog bilansa kao i ostalih izveštaja za potrebe Klijenata; Poresko Savetovanje – učestvovanje u poreskim pregledima, davanje saveta klijentima i izrada stručnih mišljenja; Računovodstvena kontrola – pregled bruto bilansa nakon knjiženja od strane računovođe, pregled finansijskih izveštaja, sprovođenje closing procedura; Transferne cene – Angažovanje na izradi izveštaja i savetovanje u vezi sa interkompanijskim transakcijama.

Obrazovanje i edukacija: Diplomirani ekonomista, smer: Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i računovodstvenim seminarima.

Dragana Orović